direct naar inhoud van Artikel 17 Wonen
Plan: Kern Made
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1719.1bp12kernmade-vg01

Artikel 17 Wonen

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het wonen in grondgebonden woningen;
 • b. aan huis verbonden beroepen en/of kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld': gestapelde woningen;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'opslag': tevens voor opslag;
 • e. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals erven, tuinen, water, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen en overige verhardingen.
17.2 Bouwregels

Voor het bouwen van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

17.2.1 Hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken
 • a. de hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken worden uitsluitend gebouwd in het bouwvlak, met dien verstande dat erkers aan de voorzijde van de woning ook buiten het bouwvlak mogen worden gebouwd met een hoogte van maximaal 1 bouwlaag en met een maximale diepte van 1,5 m;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand' mogen de woningen uitsluitend vrijstaand worden gebouwd;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'twee-aaneen' mogen de woningen uitsluitend twee-aaneen worden gebouwd;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'aaneengebouwd' mogen de woningen uitsluitend aaneen worden gebouwd;
 • e. per bouwperceel mag het bebouwingspercentage niet meer dan 70% bedragen;
 • f. de diepte van hoofdgebouwen, gemeten vanaf de voorgevellijn, mag niet meer bedragen dan:
   • bij vrijstaande woningen: 12 m;
   • bij twee-aaneen gebouwde woningen en aaneengebouwde woningen: 10 m;
 • g. de afstand van hoofdgebouwen - over de hele diepte zoals toegestaan in lid f - tot de zijdelingse perceelsgrens mag niet minder bedragen dan:
   • bij vrijstaande woningen tot beide zijdelingse perceelsgrenzen: 3 m;
   • bij twee-aaneen gebouwde woningen en de hoekpercelen van aaneengebouwde woningen tot één van de zijdelingse perceelsgrenzen: 3 m;
   • indien de bestaande afstand van de hoofdgebouwen tot de zijdelingse perceelsgrens minder bedraagt dan 3 m, dan mag deze afstand - over de hele diepte van hoofdgebouwen zoals toegestaan in lid f – worden aangehouden;
 • h. ter plaatse van de gevellijn dient de voorgevel van de hoofdgebouwen op de gevellijn te worden georiënteerd;
 • i. er mogen geen nieuwe hoofdgebouwen worden gebouwd, tenzij het vervangende nieuwbouw betreft, en met dien verstande dat ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - nieuwbouw toegestaan' maximaal 1 hoofdgebouw ten behoeve van een woning per bouwperceel mag worden gebouwd, waarbij is aangetoond dat wordt voldaan aan een goede ruimtelijke ordening en met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' dat aantal als maximum woningen geldt;
 • j. de maximale goot- en bouwhoogte van hoofdgebouwen mag niet meer dan 7 m respectievelijk 11 m bedragen, tenzij op de verbeelding door middel van een aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' een andere maatvoering is aangegeven;
 • k. de maximale goot- en bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken mag ten hoogste 3,3 m respectievelijk 6 m bedragen, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' bijbehorende bouwwerken met een maximale hoogte van 8 m worden gebouwd en een maximale oppervlakte van 160m².

17.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. de bouwhoogte van erfafscheidingen grenzend aan openbaar gebied bedraagt ten hoogste 1 m;
 • b. de bouwhoogte van erfafscheidingen elders bedraagt ten hoogste 2 m;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag ten hoogste 3 m bedragen.
17.3 Specifieke gebruiksregels
17.3.1 Binnen de bestemming 'Wonen' is de uitoefening van aan-huis-verbonden beroepen toegestaan in de woning, waarbij de volgende bepalingen van toepassing zijn:
 • a. de woonfunctie blijft als hoofdfunctie herkenbaar;
 • b. de activiteit wordt door de bewoner uitgeoefend;
 • c. de omvang van de activiteit mag niet meer bedragen dan 40% van de gezamenlijke vloeroppervlakte van de (woon)bebouwing tot een maximum van 50m²;
 • d. het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en mag geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken;
 • e. detailhandel, anders dan ondergeschikte detailhandel, is niet toegestaan.

17.3.2 Binnen de bestemming 'Wonen' is de uitoefening van bedrijfsmatige activiteiten toegestaan in de woning, waarbij de volgende bepalingen van toepassing zijn:
 • a. de woonfunctie blijft als hoofdfunctie herkenbaar;
 • b. de activiteit wordt door de bewoner uitgeoefend;
 • c. de omvang van de activiteit mag niet meer bedragen dan 40% van de gezamenlijke vloeroppervlakte van de (woon)bebouwing tot een maximum van 50m²;
 • d. in afwijking van het bepaalde onder c mag indien het oppervlak reeds groter is ten tijde van de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan dat grotere oppervlak als maximum worden beschouwd;
 • e. het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en mag geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken;
 • f. detailhandel, anders dan ondergeschikte detailhandel, is niet toegestaan.

17.3.3 Binnen de bestemming 'Wonen' is de uitoefening van een 'bed & breakfast' toegestaan in de woning en bijbehorende bouwwerken, waarbij de volgende bepalingen van toepassing zijn:
 • a. de woonfunctie van de woning blijft als hoofdfunctie herkenbaar;
 • b. de activiteit wordt door de bewoner uitgeoefend;
 • c. parkeren ten behoeve van de bed & breakfast dient op eigen terrein plaats te vinden;

17.3.4 Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken geldt dat het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken als zelfstandige woning of als afhankelijke woonruimte is niet toegestaan.

17.4 Afwijken van de gebruiksregels
17.4.1 Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 17.3.4 voor het toestaan van het gebruik van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk als afhankelijke woonruimte, met inachtneming van het volgende:
 • a. een dergelijke bewoning noodzakelijk is vanuit een oogpunt van mantelzorg;
 • b. de omgevingsvergunning vervalt zodra de onder a bedoelde noodzaak is komen te vervallen;
 • c. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in het geding zijnde belangen waaronder die van omwonenden en (agrarische) bedrijven;
 • d. de afhankelijke woonruimte binnen de vigerende regeling inzake bijbehorende bouwwerken wordt ingepast met een maximale oppervlakte van 80 m².