direct naar inhoud van Regels
Plan: Partiële herziening Businesspark Midden-Limburg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1711.BP20170816-VG01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

Op het plan zijn de begrippen behorende bij het moederplan, zoals genoemd in 1.1 voor zover relevant, van toepassing.

1.1 moederplan

het bestemmingsplan 'Businesspark Midden-Limburg' met identificatienummer 'NL.IMRO.1711.BP201200807-VG01' aldus vastgesteld door de gemeente Echt-Susteren d.d. 4 april 2013.

1.2 bestemmingsplan

het bestemmingsplan 'Partiële herziening Businesspark Midden-Limburg' met identificatienummer NL.IMRO.1711.BP20170816-VG01 van de gemeente Echt-Susteren;

De begripsomschrijving van het begrip 'baliefunctie' wordt toegevoegd:

1.3 baliefunctie

Een (onderdeel van een) kantooractiviteit, of dienstverlening, waarvoor kenmerkend is dat de (economische) activiteit is gericht op structureel contact met publiek in een daarvoor bestemd en daartoe voor het publiek toegankelijk (deel van een) gebouw.

De begripsomschrijving van het begrip 'bedrijf' wordt gewijzigd:

1.4 bedrijf

een inrichting of instelling gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, bewerken, opslaan, installeren en/of herstellen van goederen dan wel het bedrijfsmatig verlenen van diensten en e-fulfilment, aan huis verbonden beroepen en zelfstandige kantoren daaronder niet begrepen.

De begripsomschrijving van het begrip 'detailhandel volumineus' wordt toegevoegd:

1.5 detailhandel volumineus

detailhandel in ABC-goederen (zoals auto's, boten, caravans, campers, motoren en landbouwwerktuigen) die vanwege hun aard en omvang een groot oppervlak nodig hebben voor de uitstalling, met bijbehorende reparatie en onderhoud van deze voer-, vaar- en werktuigen, waaronder in elk geval niet begrepen tuincentra, bouwmarkten, keukens, sanitair en woninginrichting (waaronder meubels).

De begripsomschrijving van het begrip 'e-commerce' wordt toegevoegd:

1.6 e-commerce

een vorm van bedrijfsvoering waarbij een bedrijf uitsluitend goederen aan particulieren verhandelt door middel van contact met die particulieren, dat uitsluitend verloopt via e-mail, fax, internet, post of telefoon, waardoor geen handelswaren op het bedrijf worden aangeprezen en waarbij het bedrijfspand geen uitstraling heeft van een winkelpand en de goederen niet uitstalt ten verkoop, en daarmee een ruimtelijke uitstraling heeft die in overeenstemming is met de bedrijvenfunctie, zijnde een magazijn en/of opslag van goederen ten behoeve van de op grond van de bestemming toegelaten bedrijven.

De begripsomschrijving van het begrip 'e-fulfilment' wordt toegevoegd:

1.7 e-fulfilment

een vorm van bedrijfsvoering waarbij een bedrijf uitsluitend de bedrijfsmatige handelingen verricht, gericht op het in behandeling nemen van bestellingen, inslag en opslag, verzamelen, verpakken en verzenden van goederen naar de klant en daarmee geen ruimtelijke uitstraling heeft van een winkelpand en geen klanten ontvangt.

De begripsomschrijving van het begrip 'groothandel met showroom' wordt toegevoegd:

1.8 groothandel met showroom

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan wederverkopers danwel aan instellingen of personen ter aanwending in een andere bedrijfsactiviteit.

Artikel 2 Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt gemeten conform de regels in artikel 2 van het moederplan zoals genoemd in 1.1.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Bedrijventerrein

Hiervoor gelden de regels in artikel 3 van het moederplan zoals genoemd in artikel 1.1 voor zover relevant en met inachtneming van de volgende wijzigingen:

1. aan artikel 3.1 'Bestemmingsomschrijving' wordt het volgende toegevoegd:

3.1 Bestemmingsomschrijving

e. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel volumineus': tevens detailhandel in

volumineuze goederen';

f. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - e-commerce': tevens e-commerce;

g. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - groothandel met showroom': tevens een groothandel met showroom.

2. in artikel 3.1 'Bestemmingsomschrijving' worden sub e tot en met sub k vernummerd tot sub h tot en met sub n.

3. artikel 3.2.1 'Gebouwen' sub c wordt als volgt gewijzigd:

c. de afstand van de voor- en zijgevel van een bedrijfsgebouw tot de naar de weg gekeerde perceelsgrens c.q. -grenzen dient minimaal 12,00 meter te bedragen, uitgezonderd ter plaatse van de figuur 'gevellijn', waar de afstand minimaal 11,00 meter mag bedragen.

4. aan artikel 3.5.1 'Strijdig gebruik' wordt het volgende toegevoegd en gewijzigd:

3.5.1 Strijdig gebruik

f. detailhandel, met uitzondering van:

1. productiegebonden detailhandel als ondergeschikt onderdeel van de bedrijfsvoering tot 10% van het totale bedrijfsvloeroppervlak, met een maximum van 500 m2, niet zijnde handel in voeding- en genotmiddelen;

2. detailhandel en broodjeszaken bij verkooppunten voor motorbrandstoffen en wasstraten tot een maximum bruto-verkoopvloeroppervlak van 80 m2 en uitsluitend in samenhang met de verkoop van motorbrandstoffen/wasstraten;

3. detailhandel in volumineuze goederen als bedoeld in 3.1 onder sub e.

k. tuincentra en/of bouwmarkten.

5. aan artikel 3.6 'Afwijken van de gebruiksregels' wordt het volgende toegevoegd:

b. artikel 3.1 onder a en artikel 3.5.1 onder f ten behoeve van 'detailhandel volumineus', met dien verstande dat parkeren op eigen terrein zal plaatsvinden en conform de normen zoals gesteld door het CROW in de publicatie 'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie'.

c. artikel 3.1 onder a ten behoeve van 'e-commerce', met dien verstande dat parkeren op eigen terrein zal plaatsvinden en conform de normen zoals gesteld door het CROW in de publicatie 'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie'.

d. artikel 3.1 onder a ten behoeve van 'groothandel met showroom', met dien verstande dat parkeren op eigen terrein zal plaatsvinden en conform de normen zoals gesteld door het CROW in de publicatie 'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie'.

e. artikel 3.1 onder f ten behoeve van een beperkte baliefunctie ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - e-commerce', met dien verstande dat parkeren op eigen terrein zal plaatsvinden en conform de normen zoals gesteld door het CROW in de publicatie 'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie' en de verkeersaantrekkende werking niet onevenredig groot mag zijn.

Artikel 4 Groen

Hiervoor gelden de regels in artikel 3 van het moederplan zoals genoemd in artikel 1.1.

Artikel 5 Water

Hiervoor gelden de regels in artikel 3 van het moederplan zoals genoemd in artikel 1.1.

Artikel 6 Leiding - Hoogspanningsverbinding

Hiervoor gelden de regels in artikel 3 van het moederplan zoals genoemd in artikel 1.1.

Artikel 7 Leiding - Ondergronds

Hiervoor gelden de regels in artikel 3 van het moederplan zoals genoemd in artikel 1.1 voor zover relevant en met inachtneming van de volgende wijzigingen:

1. artikel 7.1 'Bestemmingsomschrijving' sub b wordt als volgt gewijzigd:

een ondergrondse waterleiding met een vrijwaringstrook ter breedte van 4,00 respectievelijk 10,00 meter aan weerszijden van de hartlijn van de leiding ter plaatse van de figuur 'hartlijn leiding - water'.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 8 Algemene regels

Hiervoor gelden de algemene regels behorende bij het moederplan zoals genoemd in 1.1 voor zover relevant.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 9 Overgangsrecht

Hiervoor gelden de algemene regels behorende bij het moederplan zoals genoemd in 1.1 voor zover relevant.

Artikel 10 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan 'Partiële herziening Businesspark Midden-Limburg'.