direct naar inhoud van Artikel 52 Waarde - Cultuurhistorie Tukseweg
Plan: Steenwijk en Tuk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1708.SteenwijkenTukBP-VA01

Artikel 52 Waarde - Cultuurhistorie Tukseweg

52.1 Bestemmingsomschrijving
52.1.1 Algemeen

De voor 'Waarde - Cultuurhistorie Tukseweg' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud van ter plaatse bestaande cultuurhistorische en oudheidkundig waardevolle elementen (monumenten en karakteristieke bebouwing), patronen (beplantingspatronen, verkavelingen, wegenpatronen, het stedenbouwkundig beeld) en gebieden, met ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - monument' de monumenten, zoals vastgelegd in Bijlage 3 'overzicht monumenten', en ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek' de karakteristieke panden.

52.1.2 Waarden

Bij nieuwbouw, vervanging, verbouwing en uitbreiding van gebouwen worden de hierna beschreven karakteristieken en waarden gerespecteerd. Deze komen als volgt tot uitdrukking:

bebouwingswand, rooilijn   - overwegend eenduidige voorgevelrooilijn;
- oriëntatie bebouwing op de voorgevel.  
straatprofiel   - invalsweg met breed profiel, ventwegen aan weerszijden van de straat en vrijwel recht beloop;
- duidelijke groenstructuur in de vorm van bomenrijen en laag groen aan weerzijden van de weg;
- woningen liggen op enige afstand van de weg.  
bebouwingstypologie   - overwegend vrijstaande en halfvrijstaande woningen;
- diversiteit in bouwstijlen uit met name de eerste 3 decennia van de 20e eeuw.  
maatvoeringen   - één of twee bouwlagen met kap.  
kapvormen   - afwisseling in kapvormen, meest voorkomend zijn zadeldak en schilddak.  
nokrichting   - afwisselend loodrecht op en evenwijdig met de voorgevel.  
bijzondere structuren/elementen   - voormalig schoolgebouw met beeldbepalende gevel;
- voormalige welkoopgebouw.,  
52.1.3 Bestemmingen, dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de overige aangewezen bestemmingen, dubbelbestemmingen en aanduidingen, zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 62.1.

52.2 Bouwregels
52.2.1 Algemeen

Op de voor 'Waarde - Cultuurhistorie Tukseweg' aangewezen gronden mag ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - monument' en ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek' slechts worden gebouwd indien:

 • a. bebouwing mogelijk is krachtens de onderliggende bestemming;
 • b. wordt voldaan aan de waarden zoals genoemd in artikel 52.1.2.
52.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
52.3.1 Vergunningplicht

Het is verboden op of in de voor 'Waarde - Cultuurhistorie Tukseweg' aangewezen gronden zonder of in afwijking van omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, en/of werkzaamheden uit te voeren en/of te laten uitvoeren:

 • a. veranderingen aan te brengen in de aanwezige stedenbouwkundige/landschappelijke structuur;
 • b. geheel of gedeeltelijk het planten of rooien van bomen, bosschages, houtwallen en singels.
52.3.2 Uitzonderingen

Het bepaalde in artikel 52.3.1 is niet van toepassing op:

 • a. normale onderhoudswerkzaamheden;
 • b. werken of werkzaamheden in het kader van het normale bodemgebruik;
 • c. werken of werkzaamheden, welke op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan in uitvoering zijn dan wel krachtens een voor dat tijdstip aangevraagde (omgevings)vergunning/ontheffing mogen worden uitgevoerd.
52.3.3 Toepassingscriteria

De omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 52.3.1 kan alleen worden verleend indien conform advies van de Monumentencommissie of een daarvoor in de plaats tredende commissie, de in artikel 52.1 genoemde waarden en doeleinden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast dan wel de mogelijkheden voor herstel van de bedoelde waarden niet wezenlijk worden of kunnen worden verkleind.

52.3.4 Voorschriften omgevingsvergunning

Het bevoegd gezag kan aan de in artikel 52.3.1 genoemde vergunning voorwaarden verbinden ter bescherming van de cultuurhistorische waarden van het gebied.

52.4 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk
52.4.1 Vergunningplicht

Het is verboden op of in de voor 'Waarde - Cultuurhistorie Tukseweg' aangewezen gronden ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek' zonder of in afwijking van omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de op de gronden aanwezige karakteristieke bebouwing geheel of gedeeltelijk te slopen.

52.4.2 Uitzonderingen

Het bepaalde in artikel 52.4.1 is niet van toepassing op:

 • a. normale onderhoudswerkzaamheden;
 • b. sloopwerkzaamheden, welke op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan in uitvoering zijn dan wel krachtens een voor dat tijdstip verleende (omgevings)vergunning/ontheffing mogen worden uitgevoerd.
52.4.3 Toepassingscriteria

De werken of werkzaamheden als bedoeld in artikel 52.4.1 zijn slechts toelaatbaar mits:

 • a. de karakteristieke hoofdvorm dan wel de cultuurhistorische waarde niet langer aanwezig of handhaafbaar is;
 • b. het delen van panden betreft, die op zichzelf niet als karakteristiek dan wel cultuurhistorisch waardevol vallen aan te merken, en door sloop daarvan geen onevenredige aantasting van de karakteristieke hoofdvorm dan wel de cultuurhistorische waarde plaatsvindt;
 • c. een positief advies wordt verkregen van de Monumentencommissie of een daarvoor in de plaats tredende commissie.
52.4.4 Voorschriften omgevingsvergunning

Het bevoegd gezag kan aan de in artikel 52.4.1 genoemde vergunning voorwaarden verbinden ter bescherming van de cultuurhistorische waarden van het gebied.