direct naar inhoud van Artikel 25 Recreatie - Jachthaven
Plan: Steenwijk en Tuk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1708.SteenwijkenTukBP-VA01

Artikel 25 Recreatie - Jachthaven

25.1 Bestemmingsomschrijving
25.1.1 Algemeen

De voor 'Recreatie - Jachthaven' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. jachthaven;
 • b. opslag en stalling van boten;
 • c. (aanleg)steigers;
 • d. oeverbeschoeiingen;
 • e. aan de bestemming gerelateerde kantoorvoorzieningen;
 • f. parkeervoorzieningen;
 • g. recreatief nachtverblijf, overeenkomstig het bepaalde in artikel 25.3.2;
 • h. daarbij behorende voorzieningen, waaronder begrepen sanitaire voorzieningen, groenvoorzieningen en tuinen;
 • i. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
25.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 62.1.

25.2 Bouwregels
25.2.1 Algemeen

Op de voor 'Recreatie - Jachthaven' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. gebouwen ten behoeve van de in artikel 25.1 genoemde bestemming, uitsluitend binnen de aanduiding 'bouwvlak';
 • b. de daarbij behorende bijgebouwen, uitsluitend binnen de aanduiding 'bouwvlak';
 • c. bouwwerken, geen gebouw zijnde, ten behoeve van de in artikel 25.1 genoemde bestemming, zowel binnen als buiten de aanduiding 'bouwvlak', met dien verstande dat buiten de aanduiding 'bouwvlak' geen overkappingen mogen worden gebouwd;

met inachtneming van de volgende regels (artikel 25.2.2 tot en met 25.2.3).

25.2.2 Regels ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak'

Voor het bouwen ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' gelden de volgende regels:

 • a. het bouwvlak wordt voor maximaal 100% bebouwd;
 • b. gebouwen worden met een kap van minimaal 30° en maximaal 60° afgedekt;
 • c. de goothoogte van hoofdgebouwen en bijgebouwen bedraagt maximaal 3,50 meter;
 • d. de bouwhoogte van hoofdgebouwen en bijgebouwen bedraagt maximaal 3,50 meter;
 • e. voor de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde geldt het bepaalde in artikel 25.2.3.
25.2.3 Overige regels

Voor het overige gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt maximaal 6,00 meter, met uitzondering van:
  • 1. erfafscheidingen, waarvan de bouwhoogte voor de naar de weg gekeerde bouwgrens maximaal 1,00 meter bedraagt en achter de naar de weg gekeerde bouwgrens maximaal 2,00 meter bedraagt;
  • 2. lichtmasten, starttorens, en scheepvaarttekens, waarvan de bouwhoogte maximaal 8,00 meter bedraagt.
25.3 Specifieke gebruiksregels
25.3.1 Strijdig gebruik

Onder gebruiken of het laten gebruiken in strijd met de bestemming wordt in ieder geval verstaan het gebruik van gronden en bouwwerken voor en/of als:

 • a. het plaatsen van onderkomens en/of kampeermiddelen, van al dan niet afgedankte voer- en vaartuigen en van wagens, anders dan bedoeld in artikel 25.1;
 • b. buitenopslag, anders dan bedoeld in artikel 25.1;
 • c. detailhandel, anders dan bedoeld in artikel 25.1;
 • d. recreatief nachtverblijf, anders dan bedoeld in artikel 25.3.2;
 • e. horeca;
 • f. wonen.
25.3.2 Recreatief nachtverblijf
 • a. Recreatief nachtverblijf is slechts toegestaan voor de duur van 2 x 24 uur.