direct naar inhoud van Artikel 42 Waterstaat - Waterkering
Plan: BP Noordelijke kernen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1708.NoordelijkkernenBP-VA02

Artikel 42 Waterstaat - Waterkering

42.1 Bestemmingsomschrijving
42.1.1 Algemeen

De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:

 • a. primaire waterkering;
 • b. regionale waterkering;
 • c. hoofdwatergang;
 • d. watergang;
 • e. behoud en bescherming van de aanwezige cultuurhistorische waarden;

met daaraan ondergeschikt:

  • 1. terreinen.
42.1.2 Bestemmingen, dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de overige aangewezen bestemmingen, dubbelbestemmingen en aanduidingen, zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 51.2.

42.2 Bouwregels
42.2.1 Gebouwen

Op de voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden mogen géén gebouwen worden gebouwd.

42.2.2 Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Op de voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken, geen gebouw zijnde ten dienste van de bestemming, waarvan de bouwhoogte maximaal 10,00 meter bedraagt.

42.3 Afwijken van de bouwregels
42.3.1 Afwijken van de bouwregels ten behoeve van het oprichten van gebouwen

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel 42.2 ten behoeve van het bouwen van gebouwen of andere bouwwerken, geen gebouw zijnde op de voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden, met dien verstande dat:

 • a. vooraf advies wordt ingewonnen bij het bevoegd waterschapsgezag;
 • b. bebouwing mogelijk is op grond van de onderliggende bestemming;
 • c. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
  • 1. het straat- en bebouwingsbeeld;
  • 2. het woon- en leefklimaat;
  • 3. de verkeersveiligheid;
  • 4. de sociale veiligheid;
  • 5. de milieusituatie;
  • 6. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
  • 7. de landschappelijke en/of natuurlijke waarden en/of archeologische waarden van de gronden;
  • 8. de waterstaats- en huishoudkundige waarden van de gronden en van de aangrenzende gronden.
42.4 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk
42.4.1 Vergunningplicht

Het is verboden op of in de voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zonder of in afwijking van omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, en/of werkzaamheden uit te voeren en/of te laten uitvoeren:

 • a. het ophogen en afgraven van de gronden
 • b. het verwijderen en aanbrengen van verhardingen;
 • c. het wijzigen van het waterpeil;
 • d. het dempen van watergangen;
 • e. het verwijderen en aanbrengen van oeverbeschoeiingen.
42.4.2 Uitzonderingen

Het bepaalde in artikel 42.4.1 is niet van toepassing op:

 • a. normale onderhoudswerkzaamheden;
 • b. werken of werkzaamheden, welke op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan in uitvoering zijn dan wel krachtens een voor dat tijdstip verleende (omgevings)vergunning/ontheffing mogen worden uitgevoerd.
42.4.3 Voorwaarden

De in 42.4.1 genoemde omgevingsvergunning wordt slechts verleend indien door de werken of werkzaamheden, dan wel door de daarvoor hetzij direct hetzij indirect te verwachten gevolgen de waterstaatkundige en waterkerende functies niet in gevaar wordt of kan worden gebracht. Hiertoe wordt schriftelijk advies ingewonnen bij het bevoegde waterschapsgezag.