direct naar inhoud van Artikel 23 Verkeer
Plan: BP Noordelijke kernen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1708.NoordelijkkernenBP-VA02

Artikel 23 Verkeer

23.1 Bestemmingsomschrijving
23.1.1 Algemeen

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. verkeersdoeleinden;
 • b. speelvoorzieningen;
 • c. parkeervoorzieningen;
 • d. een parkeerterrein, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein';
 • e. paden, wegen en straten;

met daaraan ondergeschikt:

  • 1. groenvoorzieningen;
  • 2. straatmeubilair;
  • 3. kunstwerken;
  • 4. afvalinzameling;
  • 5. evenementen en standplaatsen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'evenemententerrein' waarbij voldaan wordt aan het bepaalde in artikel 23.4.1;
  • 6. nutsvoorzieningen;
  • 7. water en waterhuishoudkundige voorzieningen, waaronder (ondergrondse) waterbergings- en infiltratievoorzieningen.
23.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen, zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 51.2.

23.2 Bouwregels
23.2.1 Gebouwen

Op de voor 'Verkeer' aangewezen gronden mogen uitsluitend gebouwen worden gebouwd ten behoeve van nutsvoorzieningen, met dien verstande dat;

 • a. de bouwhoogte van deze gebouwen bedraagt maximaal 3,00 meter;
 • b. de oppervlakte maximaal 15 m2 bedraagt.
23.2.2 Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Op de voor 'Verkeer' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken, geen gebouw zijnde:

 • a. noodzakelijk met het oog op de regeling van de veiligheid van het verkeer;
 • b. ten behoeve van de verlichting van wegen, rijwiel- en voetpaden;
 • c. behorende tot het straatmeubilair;
 • d. ten behoeve van speelvoorzieningen;
 • e. ten behoeve van afvalinzameling;
 • f. kunstwerken, zoals bruggen en duikers;
 • g. voorwerpen betreffende de beeldende kunsten;
 • h. ten behoeve van onder- en/of bovengrondse voorzieningen voor de opvang en buffering van water.
23.2.3 Overige regels
 • a. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, bedraagt maximaal 10,00 meter.
23.3 Afwijken van de bouwregels
23.3.1 Afwijken van de bouwregels ten aanzien van het plaatsen van masten ten behoeve van telecommunicatie en alarmering

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in artikel 23.2.3 ten aanzien van het plaatsen van masten ten behoeve van telecommunicatie en alarmering, welke niet vergunningsvrij zijn, met dien verstande dat:

 • a. deze passen binnen het stedenbouwkundige en landschappelijk beeld ter plaatse;
 • b. belangen van derden niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad;
 • c. de totale bouwhoogte van de antenne-installatie inclusief bebouwing niet meer dan 40,00 meter bedraagt.
23.4 Specifieke gebruiksregels
23.4.1 Evenemententerreinen

Evenementen zijn toegestaan uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'evenemententerrein' en onder de volgende voorwaarden:

 • a. het evenement is toegestaan overeenkomstig de bepalingen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV);
 • b. het evenement duurt maximaal 15 dagen aaneengesloten, inclusief het opbouwen en afbreken van voorzieningen ten behoeve van het evenement;
 • c. een locatie wordt niet meer dan 3 maal per jaar voor een evenement gebruikt;
 • d. er vindt geen horeca ter plaatse plaats, anders dan inherent aan het toegestane evenement;
 • e. er vindt geen detailhandel ter plaatse plaats, anders dan ondergeschikt en inherent aan het toegestane evenement, met uitzondering van vlooien- en/of rommelmarkten;
 • f. er vindt geen recreatief nachtverblijf ter plaatse plaats;
 • g. in de parkeerbehoefte wordt in voldoende mate voorzien;
 • h. aan de van toepassing zijnde milieuwet- en regelgeving wordt voldaan;
 • i. het evenement leidt niet tot onevenredige aantasting van bestaande natuurlijke, landschappelijke en/of cultuurhistorische waarden;
 • j. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van:
  • 1. de verkeersveiligheid;
  • 2. de milieusituatie;
  • 3. het woon- en leefklimaat;
  • 4. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende grond.
23.5 Wijzigingsbevoegdheid
23.5.1 Wijziging in de bestemming 'Wonen - 1', 'Wonen - 2', 'Wonen - 3' en/of 'Tuin'

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming wijzigen in de bestemming 'Wonen - 1', 'Wonen - 2', 'Wonen - 3' en/of 'Tuin', ten behoeve van:

 • a. de vergroting van een aan de bestemming 'Verkeer' grenzende tuin;

met dien verstande dat:

  • 1. er geen nieuwe bebouwing wordt opgericht;
  • 2. de totstandkoming van een aanvaardbaar woonmilieu in de omliggende en bestaande woning(en) gegarandeerd kan worden;
  • 3. de effecten op de omgeving niet zullen toenemen;
  • 4. uit de noodzakelijke (milieu)onderzoeken blijkt dat de gronden geschikt zijn voor het beoogde gebruik;
  • 5. de effecten op de waterhuishouding in beeld zijn gebracht (watertoets), waarbij geldt dat de bestaande waterhuishouding niet mag verslechteren als gevolg van de ontwikkeling;
  • 6. bij het wijzigen in de bestemming 'Wonen - 1', 'Wonen - 2', 'Wonen - 3' en/of 'Tuin' voldaan wordt aan het bepaalde in artikel 25, 26, 27 en/of 22.