direct naar inhoud van Artikel 16 Verkeer - Verblijfsgebied
Plan: Kom Bemmel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1705.21-VG01

Artikel 16 Verkeer - Verblijfsgebied

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

wegen, straten en paden met hoofdzakelijk een verblijfsfunctie;

 • a. voet- en rijwielpaden;
 • b. parkeervoorzieningen;
 • c. groenvoorzieningen, waaronder bermen en beplanting;
 • d. jongerenontmoetingsplaats, uitsluitend na verlening van omgevingsvergunning als opgenomen in 16.3.1;
 • e. hondenuitlaatplaats, uitsluitend na verlening van omgevingsvergunning als opgenomen in 16.5.1;
 • f. kunstwerken;
 • g. nutsvoorzieningen;
 • h. straatmeubiliair;
 • i. speelvoorzieningen;
 • j. waterlopen en waterpartijen;
 • k. duikers;
 • l. oeververbindingen (bruggen);
 • m. terrassen;
 • n. ter plaatse van de aanduiding ‘garage’, zijn garageboxen toegestaan.
16.2 Bouwregels
16.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. op of in deze gronden mogen uitsluitend gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen en parkeervoorzieningen (garageboxen) worden gebouwd;
 • b. de maximale bouwhoogte bedraagt 3 m¹;
 • c. de maximale oppervlakte van nutsvoorzieningen bedraagt 25 m²;
 • d. in afwijking van het bepaalde onder c is ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening' een nutsvoorziening toegestaan met de bestaande maatvoering als maximum.
16.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 5 m¹ bedragen, met uitzondering van kunstwerken;
 • b. in afwijking van het bepaalde sub a mag de hoogte van:
  • 1. lichtmasten maximaal 12 m¹ bedragen;
  • 2. er zijn geen bouwwerken ten behoeve van terrassen toegestaan.
16.3 Afwijken van de bouwregels
16.3.1 Omgevingsvergunning oprichten jongerenontmoetingsplaats

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken als bedoeld in 16.1 sub d voor het oprichten van een jongerenontmoetingsplaats, met dien verstande dat:

 • a. de minimale afstand tussen een jongerenontmoetingsplaats en woningen 30 m¹ dient te bedragen;
 • b. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van het woon- en leefklimaat'
 • c. bij de jongerenontmoetingsplaats is een gebouw toegestaan met een oppervlakte van maximaal 30 m2;
 • d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn toegestaan met een bouwhoogte van maximaal 3 m1.
16.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:

 • a. het opslaan van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • b. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond.
16.5 Afwijken van de gebruiksregels
16.5.1 Omgevingsvergunning oprichten hondenuitlaatplaats

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken als bedoeld in 16.1 van het bepaalde in 16.4 sub d voor het oprichten van een hondenuitlaatplaats, met dien verstande dat:

 • a. de minimale afstand tussen een hondenuitlaatplaats en woningen 5 m¹ dient te bedragen;
 • b. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van het woon- en leefklimaat.
16.6 Wijzigingsbevoegdheid
16.6.1 Algemene wijziging naar wonen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming te wijzigen in de bestemming ‘Wonen’, met dien verstande dat het toevoegen dan wel wijzigen van de aanduiding 'bouwvlak' niet is toegestaan.