Planregels

Op deze pagina vindt u de regels behorende bij het plan Borchwerf II veld C en F.

Artikel 5 Natuur

 

 

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 

 1. het behoud en de versterking van de functie als landschappelijk en natuurlijk waardevol gebied;

 2. de aanleg en instandhouding van groenvoorzieningen ten behoeve van het behoud en/of versterking van de in sub a bedoelde functie;

 3. waterhuishoudkundige doeleinden;

 4. recreatief medegebruik;

 

een en ander met bijbehorende voorzieningen zoals informatie-, entree- dan wel schuilvoorzieningen.

 

 

5.2 Bouwregels

 

5.2.1 Algemeen

Op deze gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

 

 1. Gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde, ten behoeve van algemeen nut;

 2. andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

5.2.2 Gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van algemeen nut

Voor het bouwen van bouwwerken ten behoeve van algemeen nut gelden de volgende regels:

 

 1. de inhoud van het op te richten gebouw mag maximaal 50 m³ bedragen;

 2. de goothoogte van een gebouw mag niet meer dan 3 m bedragen;

 3. de bouwhoogte van een bouwwerk, niet zijnde een gebouw mag ten hoogste 3 m bedragen.

 

5.2.3 Andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 

 1. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 3 m bedragen;

 

 

5.3 Specifieke gebruiksregels

 

5.3.1 Opslag

Het is niet toegestaan de gronden en opstallen te gebruiken voor het opslaan, storten of bergen van materialen, producten en mest, tenzij dit gebruik plaatsvindt ten dienste van de bestemming.

 

5.3.2 Parkeren

Het is niet toegestaan de gronden te gebruiken voor parkeren, laden en lossen.

 

5.3.3 Be- en/of verwerken van goederen en producten

Het is niet toegestaan de gronden en opstallen te gebruiken voor het bedrijfsmatig vervaardigen, verwerken of herstellen van goederen en/of be- of verwerken van producten.

 

5.3.4 Lawaaisporten

Het is niet toegestaan de gronden te gebruiken voor de uitoefening van lawaaisporten.

 

5.3.5 Verblijfsrecreatie

Het is niet toegestaan de gronden en opstallen te gebruiken voor verblijfsrecreatie.

 

5.3.6 Lozen of storten van afvalstoffen

Het is niet toegestaan vaste of vloeibare afvalstoffen te lozen of te storten, behalve voor zover noodzakelijk in verband met het op de bestemming gerichte gebruik

 

 

5.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

 

5.4.1 Verbod

Het is verboden om zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden de navolgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

 

 1. het aanleggen of verharden van wegen of paden en het aanbrengen van dere oppervlakteverhardingen;

 2. het ontginnen, verlagen of afgraven, ophogen of egaliseren van de bodem;

 3. het vellen of rooien van houtgewas;

 4. het dempen van sloten en greppels, bemalen of aanbrengen van drainagebuizen dan wel het aanbrengen van wijzigingen in het grondwaterpeil;

 5. het graven, verbreden of uitdiepen van watergangen;

 

5.4.2 Uitgezonderde werkzaamheden

Het in 5.4.1 vervatte verbod geldt niet voor het uitvoeren van werken en/of werkzaamheden die:

 

 1. het normale onderhoud en beheer betreffen;

 2. het aanleggen van langzaamverkeersroutes betreffen;

 3. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip waarop het plan rechtskracht verkrijgt;

 4. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden.

 

5.4.3 Toelaatbaarheid

De werken en/of werkzaamheden als bedoeld in 5.4.1 zijn slechts toelaatbaar indien en voorzover door die werken of werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen geen onevenredige aantasting van de natuurlijke waarden ontstaat of kan ontstaan.