Planregels

Op deze pagina vindt u de regels behorende bij het plan Borchwerf II veld C en F.

Artikel 4 Groen

 

 

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 

 1. beplantingen;

 2. bermen;

 3. evenementen, zoals kermis, weekmarkt, braderie, vrijmarkt, antiekmarkt e.d.:

 4. standplaatsen voor amublante handel;

 5. geluidwerende voorzieningen;

 6. kunstwerken en kunstobjecten;

 7. voorzieningen ten behoeve van algemeen nut zoals verkeers-, water-, nuts- en daarmee vergelijkbare voorzieningen, waaronder voet- en fietspaden, wegen, parkeervoorzieningen, straatmeubilair, abri's, transformatorhuisjes, voorzieningen ten behoeve van afvalinzameling en bergbezinkbassins,

 8. watergangen en andere waterpartijen;

 

 

4.2 Bouwregels

 

4.2.1 Algemeen

Op deze gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

 

 1. gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde, ten behoeve van algemeen nut;

 2. andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

4.2.2 Gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van algemeen nut

Voor het bouwen van bouwwerken ten behoeve van algemeen nut gelden de volgende regels:

 

 1. de inhoud van het op te richten gebouw mag maximaal 50 m³ bedragen;

 2. de goothoogte van een gebouw mag niet meer dan 3 m bedragen;

 3. de bouwhoogte van een bouwwerk, niet zijnde een gebouw mag ten hoogste 6 m bedragen, met uitzondering van bewegwijzering en verlichtingsarmaturen waarvan de hoogte maximaal 8 m mag bedragen.

 

4.2.3 Andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 

 1. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 3 m bedragen.

 

 

4.3 Wijzigingsbevoegdheid

 

4.3.1 Verkeer of Water

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming 'Groen' te wijzigen in de bestemming 'Verkeer' of 'Water', indien is aangetoond dat wijziging noodzakelijk is voor de realisering van het gemeentelijk beleid inzake verkeersstructuur, waterhuishouding en/of de aanpassing van de ondergrondse infrastructuur alsmede voor versterking van de ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte.

 

4.3.2 Belangenprocedure bij specifieke wijzigingsbevoegdheid

Bij toepassing van een wijzigingsbevoegdheid, zoals deze onderdeel uitmaakt van dit plan, dienen de procedureregels zoals opgenomen in 15.1 in acht te worden genomen.