direct naar inhoud van Artikel 19 Water
Plan: Kom Oudenbosch
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1655.BP1000-C001

Artikel 19 Water

19.1 Bestemmingsomschrijving
19.1.1 Algemene bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. water, waterberging en waterhuishoudkundige voorzieningen;
  • b. aanlegsteigers en aanlegplaatsen;
  • c. een haven;
  • d. een woonschepenligplaats;
  • e. groenvoorzieningen;

één en ander met de bijbehorende voorzieningen zoals bermen, paden, beschoeiingen, bruggen, kademuren e.d.

19.1.2 Nadere detaillering van de bestemming

In het onderstaande is een nadere detaillering opgenomen van het bepaalde in 19.1.1:

a Haven

Een haven is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'haven'.

b Woonschepenligplaats

Een woonschepenligplaats is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'woonschepenligplaats'.

19.2 Bouwregels
19.2.1 Algemeen

Uitsluitend zijn bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegestaan die ten dienste staan van deze bestemming.

19.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 4 m.

19.3 Specifieke gebruiksregels
19.3.1 Strijdig gebruik

Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval begrepen het gebruiken of laten gebruiken van de gronden en/of opstallen binnen deze bestemming ten behoeve van:

  • a. een permanente ligplaats, met uitzondering van de woonschepenligplaats ter plaatse van de aanduiding 'woonschepenligplaats'.