direct naar inhoud van Artikel 17 Verkeer
Plan: Kom Oudenbosch
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1655.BP1000-C001

Artikel 17 Verkeer

17.1 Bestemmingsomschrijving
17.1.1 Algemene bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen, voet- en fietspaden;
 • b. parkeervoorzieningen;
 • c. terrassen, met inachtneming van het volgende:
  • 1. terrassen zijn uitsluitend aan de naar de openbare weg gekeerde zijde van een horecabedrijf toegestaan;
  • 2. in afwijking van het voorgaande geldt dat ter plaatse van de aanduiding 'terras' tevens een terras is toegestaan;
 • d. groenvoorzieningen;
 • e. speelvoorzieningen;
 • f. verblijfsvoorzieningen;
 • g. beeldende kunstwerken;
 • h. geluidwerende voorzieningen;
 • i. nutsvoorzieningen;
 • j. garageboxen;
 • k. evenementen;
 • l. water, waterberging en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • m. aanlegsteigers en aanlegplaatsen;

één en ander met bijbehorende voorzieningen, zoals ondergrondse retentievoorzieningen, ondergrondse vuilcontainers.

17.1.2 Nadere detaillering van de bestemmingsomschrijving

In het onderstaande is een nadere detaillering opgenomen van het bepaalde in 17.1.1:

a Garageboxen

Garageboxen zijn uitsluitend bestemd voor de stalling van voertuigen en berging als medegebruik en uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'garage'.

17.2 Bouwregels
17.2.1 Algemeen

Uitsluitend zijn toegestaan bouwwerken, geen gebouwen zijnde, die ten dienste staan van deze bestemming, alsmede gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen en garageboxen.

17.2.2 Nutsgebouwen

Voor nutsgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3 m.
 • b. de bebouwde oppervlakte mag niet meer bedragen dan 15 m2.
17.2.3 Garageboxen

Voor garageboxen gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van garageboxen mag maximaal 3 m bedragen;
 • b. de breedte van iedere garagebox bedraagt maximaal 4 m.
17.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van de verkeersgeleiding en wegverlichting mag niet meer bedragen dan 8 m.
 • b. de bouwhoogte van terrasafscheidingen mag niet meer bedragen dan 1,5 m.
 • c. de bouwhoogte van beeldende kunstwerken mag niet meer bedragen dan 5 m.
 • d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 4 m.
17.3 Afwijken van de bouwregels
17.3.1 Omgevingsvergunning nutsgebouwen

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen teneinde het oprichten van gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen toe te staan, mits wordt voldaan aan het volgende:

 • a. de bebouwde oppervlakte mag niet meer bedragen dan 25 m2.
 • b. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 5 m.
 • c. de ligging van het gebouw mag de verkeersveiligheid niet in gevaar brengen.
 • d. de stedenbouwkundige kwaliteit van de omgeving wordt niet onevenredig aangetast.