direct naar inhoud van Artikel 5 Tuin
Plan: Rodenrijse Zoom
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1621.BP0108-VAST

Artikel 5 Tuin

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor tuinen, erven en ongebouwde parkeervoorzieningen behorende bij de op de aangrenzende gronden gesitueerde bestemmingen met de daarbij behorende andere bouwwerken, werken en werkzaamheden.

5.2 Bouwregels
5.2.1 Algemeen

Op de in lid 5.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd.

5.2.2 Gebouwen en overkappingen

Op de in lid 5.1 bedoelde gronden mogen geen gebouwen, carports of andere overkappingen worden gebouwd, met uitzondering van een erker, entree- of tochtportaal, waarbij geldt dat:

 • a. de afstand tot de grens van het openbaar gebied niet minder mag bedragen dan 2 m;
 • b. de diepte, gemeten vanuit de voorgevelrooilijn, niet meer mag bedragen dan 1,5 m voor een erker en 2 m voor een entree- of tochtportaal;
 • c. de totale grondoppervlakte niet meer mag bedragen dan 6 m2;
 • d. de breedte niet meer mag bedragen dan 60% van de breedte van de betreffende gevel van de woning;
 • e. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan de eerste bouwlaag van de woning, vermeerderd met 0,25 m tot een maximum van 4 m;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' tevens voor bijgebouwen waarbij de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 3 m;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - overbouwing' tevens voor overbouwingen waarbij de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 3 m.
5.2.3 Andere bouwwerken

Er mogen andere bouwwerken worden gebouwd, waarbij geldt dat de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan:

 • a. 1 m voor erf- en terreinafscheidingen en andere bouwwerken voor de voorgevelrooilijn;
 • b. 2 m voor erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevelrooilijn;
 • c. 1 m voor overige andere bouwwerken voor de voorgevelrooilijn;
 • d. 3 m voor overige andere bouwwerken achter de voorgevelrooilijn.
5.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels voor:

5.3.1 Andere bouwwerken

De bouw van overige andere bouwwerken voor de voorgevelrooilijn tot 3 m.

5.3.2 Algemene randvoorwaarden voor afwijken van de bouwregels

De genoemde afwijkingen bij een omgevingsvergunning kunnen slechts worden verleend mits:

 • a. de geluidsbelasting op de gevel van geluidsgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende grenswaarde uit de Wet geluidhinder of de vastgestelde hogere grenswaarde;
 • b. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
  • 1. de kwaliteit van de openbare ruimte, zoals een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
  • 2. verkeersveiligheid;
  • 3. de sociale veiligheid;
  • 4. het aantal parkeervoorzieningen;
  • 5. de functionele en ruimtelijke structuur, zoals aansluiting op (structurele) groenelementen en waterelementen;
  • 6. de bebouwingsmogelijkheden, gebruiksmogelijkheden en/of bezonning van de aangrenzende gronden en bouwwerken;
  • 7. het milieu.
5.4 Specifieke gebruiksregels
5.4.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 16 lid 1, wordt in ieder geval gerekend het gebruik van:

 • a. gronden en/of bouwwerken voor prostitutie;
 • b. gronden en/of bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting;
 • c. onbebouwde terreinen voor de opslag van caravans, boten en overige zaken;
 • d. gronden en/of bouwwerken voor de opslag van vuurwerk.