direct naar inhoud van Regels
Plan: Parapluplan Algemene regels woningsplitsing en kamerbewoning Lelystad
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0995.BP00081-VG01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

1.2 aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.3 bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;

1.4 bouwwerk

elke constructie van enige omvang van hout, steen metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.

1.5 bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;

1.6 buidelwoning

een onzelfstandige woonruimte in een woning, bedoeld voor de inwoning van ten hoogste 2 personen die in een bestaande sociale relatie staan ten opzichte van de hoofdbewoner(s)

1.7 eigen toegang

een deur die direct toegang geeft tot de woning, die bereikbaar is via de straatzijde of vanuit een gemeenschappelijke hal en die voorzien is van een door de gemeente verleend huisnummer;

1.8 gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

1.9 hoofdbewoner:

de eigenaar of de huurder van de woning die daar zijn hoofdverblijf heeft.

1.10 hoofdverblijf

a. het adres waar betrokkene woont of, indien betrokkene op meer dan één adres woont, het adres waar hij naar verwachting gedurende een half jaar de meeste malen zal overnachten;

b. het adres waar, bij ontbreken van een adres als bedoeld onder a, betrokkene naar redelijke verwachting gedurende drie maanden tenminste twee derde van de tijd zal overnachten;

1.11 hoofdgebouw

een gebouw dat op een bouwperceel, door zijn functie, constructie en/of afmetingen, als het belangrijkste bouwwerk valt aan te merken;

1.12 huishouden

de leefvorm van een alleenstaande of een gezin, waaronder mede begrepen:

a. de inwoning van ten hoogste 2 personen die in een bestaande sociale relatie staan ten opzichte van de hoofdbewoner(s) (buidelwoningsregeling) of

b. de inwoning van ten hoogste 1 persoon waarbij de woonvoorzieningen worden gedeeld met de hoofdbewoner die tevens verhuurder is en waarbij de hoofdbewoner ten minste 50% van het gebruiksoppervlak bewoont (hospitaregeling);

1.13 kamerbewoning

een zelfstandige woning, of een deel daarvan, in gebruik geven of laten geven als onzelfstandige woonruimte;

1.14 onzelfstandige woonruimte

woonruimte die niet voldoent aan de begripsbepaling zelfstandige woonruimte.

1.15 plan:

het bestemmingsplan Parapluplan Algemene regels woningsplitsing en kamerbewoning met identificatienummer NL.IMRO.0995BP00081-VG01 van de gemeente Lelystad;

1.16 woning:

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden;

1.17 woonhuis:

een gebouw dat één woning omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan worden.

1.18 woningsplitsing

een woning verbouwen tot twee of meer woningen of het zodanig inrichten, gebruiken of laten gebruiken van een deel van de woning dat er feitelijk twee of meer woningen ontstaan.

1.19 woonruimte

besloten ruimte die, al dan niet tezamen met één of meer andere ruimten, bestemd of geschikt is voor bewoning van één huishouden.

1.20 zelfstandige woonruimte

woonruimte die een eigen toegang heeft en die door één huishouden kan worden bewoond zonder daarbij afhankelijk te zijn van wezenlijke voorzieningen, zoals badruimte, toilet en keuken, buiten de woonruimte;

Artikel 2 Werking van dit bestemmingsplan

2.1 Reikwijdte

De regels in dit paraplu-bestemmingsplan zijn van toepassing op in onderstaande tabel genoemde bestemmingsplannen en/of beheersverordeningen.

Naam bestemmingsplan/beheersverordening   Vastgesteld  
bestemmingsplan Zuid I   7 oktober 1986  
bestemmingsplan Zuid II   7 oktober 1986  
bestemmingsplan Meerdijkhaven   14 oktober 2004  
bestemmingsplan Stadshart   27 februari 2006  
bestemmingsplan Lelystad-Haven Werkeiland   26 februari 2009  
bestemmingsplan Boswijk   28 april 2009  
bestemmingsplan Boeier- Karveel   10 juli 2009  
bestemmingsplan Waterwijk - Noord   14 januari 2010  
bestemmingsplan Warande fase 1   25 februari 2010best  
bestemmingsplan De_Groene_Velden   14 juni 2010  
Wijzigingsplan Drijvend wonen   28 april 2011  
bestemmingsplan Waterwijk - Zuid   9 februari 2012  
bestemmingsplan Atolwijk - Zuiderzeewijk   29 mei 2012  
bestemmingsplan De Landerijen 2012   4 december 2012  
bestemmingsplan Lelystad Midden-West (gedeeltelijk)   29 januari 2013  
bestemmingsplan Lelystad haven   23 april 2013  
bestemmingsplan Stadsrandgebied   28 mei 2013  
Uitwerkingsplan deelgebied 1 Warande   3 september 2013  
bestemmingsplan Lelystad - locatie Waterwijzer   5 november 2013  
bestemmingsplan Lelystad Buitenhof   27 mei 2014  
Gedeeltelijke herziening deelgebied 1 Warande (postzegels)   16 december 2014  
bestemmingsplan Batavia Haven   12 januari 2016  
Beheersverordening Stadshart van de gemeente Lelystad   5 juli 2016  
bestemmingsplan perceel Karveel 42 te Lelystad   12 september 2017  
bestemmingsplan Schepenwijk   30 januari 2018  
bestemmingsplan Havendiep 2016   11 september 2018  
bestemmingsplan Warande - Olmenkwartier   13 september 2018  
uitwerkingsplan De groene Schouw   4 oktober 2018  
bestemmingsplan Parkwijk   12 februari 2019  
uitwerkingsplan Kop De Veste Lelystad   2 april 2019  
bestemmingsplan Theaterkwartier   28 april 2020  

2.2 Verhouding tot andere bestemmingsplannen

 • a. De in dit bestemmingsplan opgenomen regels gelden in aanvulling op ofwel vervangen gedeeltelijk de regels van de onderliggende bestemmingsplannen en/of beheersverordening. Voorzover binnen de aangewezen gronden het onderliggende bestemmingsplan en/of onderliggende beheersverordening geen bepaling kent omtrent kamerbewoning en/of woningsplitsing en/of buidelwoningen gelden de regels uit dit bestemmingsplan als aanvulling.
 • b. Voor zover het onderliggende bestemmingsplan en/of onderliggende beheersverordening op aangewezen gronden wel één of meerdere bepalingen omtrent kamerbewoning en/of woningsplitsing en/of buidelwoningen kennen, worden deze vervangen door de regels van dit plan.
 • c. De overige regels uit die onderliggende plannen blijven ongewijzigd van kracht.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 zone algemene regels woningsplitsing en kamerbewoning

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'overige zone - Parapluplan Algemene regels woningsplitsing en kamerbewoning Lelystad' gelden de regels van dit bestemmingsplan in plaats van en in aanvulling op de regels van een bestemmingsplan dat is vermeld in de tabel als bedoeld in artikel 2 lid 2.1 in de gevallen die in artikel 2 lid 2.2 zijn aangewezen.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 4 Algemene bouwregels

4.1 Algemene bouwregels

Het is verboden een bestaande woning te veranderen in en/of te vergroten tot twee of meer woningen.

Artikel 5 Algemene gebruiksregels

5.1 Woningsplitsing en kamerbewoning

Onder het gebruiken van gronden en bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan:

 • a. het gebruik van een woning die leidt tot woningsplitsing of tot kamerbewoning ten behoeve van de huisvesting van meer dan één huishouden als bedoeld in artikel 1.12 
 • b. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning.

 

5.2 Afwijken van de gebruiksregels voor kamerbewoning ten behoeve van bijzondere woonvormen

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde onder 5.1 ten behoeve van bijzondere woonvormen, met dien verstande dat:

 • a. voldaan wordt aan de beleidsregel Woningsplitsing en Kamerverhuur Lelystad, zoals vastgesteld op 26 maart 2019, dan wel, in het geval deze wordt gewijzigd of vervangen door een andere beleidsregel, aan deze gewijzigde, respectievelijk vervangende beleidsregel;
 • b. deze afwijking uitsluitend mag worden verleend voor kamerbewoning als bijzondere woonvorm;
 • c. voorzien kan worden in de parkeerbehoefte;
 • d. de privacy en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende percelen niet onevenredig worden aangetast.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 6 Overgangsrecht

6.1 Overgangsrecht bouwwerken

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

  • 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • 2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

6.2 Afwijking overgangsrecht bouwwerken

Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van lid 6.1 een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.

6.3 Uitzondering overgangsrecht bouwwerken

Lid 6.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip avn inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

6.4 Overgangsrecht gebruik

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

6.5 Ander strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 6.4 , te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

6.6 Onderbreken gebruik onder overgangsrecht

Indien het gebruik, bedoeld in lid 6.4 , na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

6.7 Uitzondering overgangsrecht gebruik

Lid 6.4 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 7 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Parapluplan Algemene regels woningsplitsing en kamerbewoning'.

Behorend bij het besluit van de gemeenteraad d.d.

vastgesteld door de raad van de gemeente Lelystad op

de griffier, de voorzitter.