direct naar inhoud van Regels
Plan: Schepenwijk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0995.BP00058-VG01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan:

het bestemmingsplan Schepenwijk van de gemeente Lelystad;

1.2 bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0995.BP00058-VG01 met de bijbehorende regels (en eventuele bijlagen);

1.3 aanbouw:

een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het in directe verbinding staat, welk gebouw door de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;

1.4 aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

1.5 aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.6 aan-huis-verbonden beroep:

een dienstverlenend beroep, genoemd in bijlage 1, dat in of bij een (bedrijfs)woning wordt uitgeoefend, waarbij de (bedrijfs)woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;

1.7 agrarisch bedrijf:

een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen en/of het houden van dieren;

1.8 ambachtelijke bedrijvigheid:

het bedrijfsmatig, geheel of overwegend door middel van handwerk vervaardigen, bewerken of herstellen en het installeren van goederen die verband houden met het ambacht;

1.9 archeologische waarden:

waarden die aan een gebied zijn toegekend vanwege de kennis en wetenschap
van de in dat gebied voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of
activiteiten uit het verleden;

1.10 bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;

1.11 bebouwingspercentage:

een in de regels aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van het terrein aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd, dit met inbegrip van de oppervlakte van (overdekte) bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

1.12 bed- and-breakfast:

het bieden van, ten opzichte van het hoofdgebruik ondergeschikte, mogelijkheid tot recreatief nachtverblijf en ontbijt binnen de woning aan personen die hun hoofdverblijf elders hebben;

1.13 bedrijf:

een onderneming waarbij het accent ligt op het vervaardigen, bewerken, installeren en/of verhandelen van goederen, dan wel op het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij eventueel productiegebonden detailhandel plaatsvindt;

1.14 bedrijfsgebouw:

een gebouw dat dient voor de uitoefening van een bedrijf;

1.15 bedrijfsvloeroppervlakte:

de totale (bruto) vloeroppervlakte van de ruimte die wordt gebruikt voor een aan-huis-verbonden beroep of kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten c.q. een (dienstverlenend of detailhandels-) bedrijf of een dienstverlenende instelling, inclusief opslag- en administratieruimten en dergelijke;

1.16 bedrijfswoning:

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slecht bedoeld voor (het huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein noodzakelijk is;

1.17 bedrijvenfaciliteitencentrum:

een centrum voor bedrijfsondersteunende en/of serviceverlenende functies ten behoeve van de gezamenlijke bedrijven in het plangebied, met inbegrip van restauratieve serviceverlening;

1.18 beperkt kwetsbaar object:

een beperkt kwetsbaar object als bedoeld in het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen;

1.19 bestaand:
 • a. ten aanzien van de bij of krachtens de Woningwet en/of Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aanwezige bouwwerken en werkzaamheden:
   • bestaand ten tijde van de eerste terinzagelegging van het plan;
 • b. ten aanzien van het overige gebruik:
   • bestaand ten tijde van het van kracht worden van het plan;
1.20 bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;

1.21 bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.22 bijgebouw:

een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand gebouw, behorende bij een op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw, dat door de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;

1.23 bijzondere woonvoorzieningen:

een (gedeelte van een) gebouw dat dient om te voorzien in een aangepaste woonbehoefte bijvoorbeeld ten behoeve van personen voor wie de normale woonvoorzieningen niet passend of toereikend zijn, zoals gehandicapten, of anderszins verzorgingsbehoevenden;

1.24 bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats;

1.25 bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;

1.26 bouwlaag:

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder;

1.27 bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten;

1.28 bouwperceelgrens:

een grens van een bouwperceel;

1.29 bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;

1.30 bouwwerk:

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;

1.31 camperplaats

een parkeerterrein voor campers waar overnacht mag worden, eventueel aangevuld met beperkte voorzieningen als een elektriciteitspunt en een sani-zuil;

1.32 carport:

een overkapping, al dan niet aangebouwd aan een ander bouwwerk, bestaande uit een ruimte van lichte constructie, die van boven geheel of gedeeltelijk is afgesloten c.q. afgedekt en die van ten hoogste 2 aaneengebouwde wanden is voorzien;

1.33 cultuurgrond:

grasland, akkerbouw- en tuinbouwgronden, met uitzondering van houtteelt en veeteelt;

1.34 cultuurhistorische waarden:

de waarden van een gebied en/of de daarin voorkomende bebouwing, elementen en structuren, die uitdrukking geven aan de beschavingsgeschiedenis en/of het gebruik door de mens in de loop van die geschiedenis;

1.35 dak:

iedere bovenbeëindiging van een gebouw;

1.36 dakopbouw:

een gedeelte van een gebouw, gesitueerd op de bovenste bouwlaag van een gebouw, met een oppervlakte van maximaal 60% van de oppervlakte van de bovenste bouwlaag en een afstand van minimaal .. meter tot de voorgevel;

1.37 detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;

1.38 dienstverlenend bedrijf en/of dienstverlenende instelling:

een bedrijf of instelling waarvan de werkzaamheden bestaan uit het verlenen van economische en maatschappelijke diensten aan derden, waaronder zijn begrepen kapperszaken, schoonheidsinstituten, fotostudio's, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijven en inrichtingen, evenwel met uitzondering van een garagebedrijf en een seksinrichting;

1.39 dienstverlening:

het verlenen van economische en maatschappelijke diensten aan derden;

1.40 erf:

het binnen de (woon) bestemming gelegen gedeelte van het bouwperceel, met uizondering van het binnen het bouwvlak gelegen gedeelte van het bouwperceel;

1.41 erotisch getinte vermaaksfunctie:

een vermaaksfunctie welke is gericht op het doen plaatsvinden van voorstellingen en/of vertoningen van porno-erotische aard, waaronder begrepen een seksbioscoop, een seksclub en een seksautomatenhal;

1.42 fruitteelt:

de teelt of het kweken van fruit aan houtige gewassen;

1.43 gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

1.44 gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden:

de mogelijkheden om gronden en daarop toegelaten bouwwerken overeenkomstig de daaraan toegekende bestemming te gebruiken;

1.45 geluidsbelasting:

de geluidsbelasting vanwege een weg, een industrieterrein, een spoorweg of een luchtvaartterrein;

1.46 geluidsgevoelige functies:

in een gebouw of op een terrein aanwezige functies die maken dat een gebouw of terrein als geluidsgevoelig object wordt aangemerkt;

1.47 geluidsgevoelige objecten:

gebouwen welke dienen ter bewoning of andere geluidsgevoelige gebouwen of terreinen, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder c.q. de Luchtvaartwet;

1.48 geluidzoneringsplichtige inrichting:

een inrichting bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van vestiging in een bestemmingsplan een geluidszone moet worden vastgesteld;

1.49 gezoneerd terrrein:

een terrein waarvan de bestemming voor het gehele terrein of een gedeelte daarvan de mogelijkheid insluit van vestiging van geluidzoneringsplichtige inrichtingen en rondom welk terrein als geheel een geluidzone kan worden vastgesteld;

1.50 grenswaarde:

een bij een bestemmingsplan in acht te nemen maximale waarde voor de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten, zoals deze rechtsteeks kan worden afgeleid uit de Wet geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder;

1.51 grondgebonden agrarische bedrijfsvoeering:

een agrarische bedrijfsvoering die hoofdzakelijk niet in gebouwen plaatsvindt, zoals een melkveehouderij, een akkerbouwbedrijf of een tuinbouwbedrijf, waarbij het gebruik van agrarische gronden noodzakelijk is voor het functioneren van het bedrijf;

1.52 hogere grenswaarde:

een bij een bestemmingsplan in acht te nemen maximale waarde voor de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten, die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde en die in een concreet geval kan worden vastgesteld op grond van de Wet geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder c.q. de Luchtvaartwet;

1.53 hoofdgebouw:

een gebouw dat, gelet op de bestemming, als het belangrijkste bouwwerk op een bouwperceel kan worden aangemerkt;

1.54 horecabedrijf:

een bedrijf, waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse worden verstrekt en/of waarin bedrijfsmatig logies wordt verstrekt, al dan niet in combinatie met een vermaaksfunctie, met uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie;

1.55 horecabedrijf categorie 1:

aan de detailhandelsfunctie verwante daghoreca, zijnde een kleinschalig horecabedrijf (<150 m²) die in beginsel alleen overdag en 's avonds behoeven te zijn geopend (vooral voor verstrekking van etenswaren en maaltijden) en daardoor slechts beperkte hinder voor omwonenden veroorzaken, zoals een automatiek, een broodjeszaak, een cafetaria, een croissanterie, een koffiebar, een lunchroom, een ijssalon, een snackbar, een tearoom, een traiteur, een grand-café, en/of een naar de aard en openingstijden daarmee gelijk te stellen horecabedrijf;

1.56 horecabedrijf categorie 2:

een horecabedrijf dat in beginsel alleen overdag en 's avonds geopend behoeft te zijn (vooral verstrekking van etenswaren en maaltijden) en daardoor slechts beperkte hinder voor omwonenden veroorzaakt. Binnen deze categorie worden de volgende subcategorieën onderscheiden:
a. bedrijven met een relatief beperkte verkeersaantrekkende werking (categorie 2a), namelijk een restaurant (zonder bezorg- en/of afhaalservice), een hotel of horecabedrijven in categorie 1 met een bedrijfsvloeroppervlakte van meer dan 150 m²;
b. bedrijven met een relatief grote verkeersaantrekkende werking (categorie 2b), namelijk een restaurant met een bezorg- en/of afhaalservice (onder andere pizzeria, Chinees of McDonald's);

1.57 hotel:

een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van logies met als nevenactiviteiten het verstrekken van maaltijden en/of dranken voor consumptie ter plaatse;

1.58 houtteelt/bosbouw:

de bedrijfsmatige uitoefening van uitsluitend de functie houtproductie op gronden, niet zijnde fruitteelt;

1.59 kampeermiddel:

een tent, een tentwagen, een kampeerauto, een caravan of een stacaravan, dan wel enig ander daarmee vergelijkbaar voertuig of onderkomen, dat geheel of ten dele is bestemd of opgericht dan wel wordt of kan worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf, en geen bouwwerk is waarvoor ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning is vereist;

1.60 kantoor:

een gebouw dat dient voor de uitoefening van administratieve werkzaamheden en werkzaamheden die verband houden met het doen functioneren van (semi) overheidsinstellingen, het bankwezen, en naar de aard daarmee gelijk te stellen instellingen;

1.61 kap:

iedere bovenbeëindiging van een gebouw met een zekere helling;

1.62 kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten:

de in bijlage 1 genoemde bedrijvigheid, dan wel naar de aard en de invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen bedrijvigheid, die door haar beperkte omvang in of bij een (bedrijfs)woning met behoud van de woonfunctie kan worden uitgeoefend en waarbij:

 • a. het uiterlijk van de betreffende (bedrijfs)woning niet wordt aangetast;
 • b. er reclame-uitingen tot ten hoogste 0,5 m2 worden aangebracht;
 • c. het beroep/bedrijf wordt uitgeoefend door in ieder geval één van de bewoners van de (bedrijfs)woning, met dien verstande dat sprake zal zijn van maximaal 2 werkplekken;
 • d. het niet gaat om vormen van horeca;
 • e. er geen onevenredige verkeers- en of parkeeroverlast zal ontstaan voor het omliggende woongebied;
 • f. het niet gaat om bedrijven waarvoor een omgevingsvergunning of meldingsplicht nodig is;
 • g. er geen detailhandel zal plaatsvinden, met uitzondering van detailhandel in goederen die ter plaatse worden geproduceerd, bewerkt of hersteld;

1.63 kunstobject:

voortbrengsel van de beeldende kunsten in de vorm van een bouwwerk, geen gebouw zijnde;

1.64 kunstwerk:

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voor civieltechnische en/of infrastructurele doeleinden, zoals een brug, een dam, een duiker, een tunnel, een aqua-, navi- of viaduct of een sluis, dan wel een daarmee gelijk te stellen voorziening;

1.65 kwetsbaar object:

een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een grenswaarde voor het risico c.q. een risicoafstand tot een risicovolle inrichting is bepaald, die in acht genomen moet worden;

1.66 landschappelijke waarden:

de cultuurhistorische en de visuele waarden van het landschap;

1.67 maatschappelijke voorzieningen:

educatieve, sociaal-medische, sociaal-culturele en levensbeschouwelijke voorzieningen, voorzieningen ten behoeve van sport en sportieve recreatie en voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening, alsook ondergeschikte detailhandel en horeca ten dienste van deze voorzieningen;

1.68 mantelzorg:

het op individuele basis, buiten organisatorisch verband, bieden van zorg aan personen die fysiek, psychisch of verstandelijk ernstig hulpbehoevend zijn;

1.69 meubels:

huisraad voor het stofferen van een vertrek, zoals tafels, stoelen, kasten en bedden;

1.70 milieusituatie:

de situatie, waarbij milieuaspecten dienen te worden beoordeeld, zoals hinder voor omwonenden en een verkeersaantrekkende werking. In het bijzonder dient er bij de situering en omvang van milieubelastende functies (o.a. bedrijven) op te worden gelet dat de uitbreiding of nieuwvestiging van milieugevoelige functies (o.a. woningen) zo weinig mogelijk wordt beperkt. Omgekeerd dient er bij uitbreiding of nieuwvestiging van milieugevoelige functies op te worden gelet dat bestaande milieubelastende functies zo weinig mogelijk in hun functioneren worden beperkt;

1.71 natuurlijke waarden:

de aan een gebied toegekende waarden in verband met de geologische, bodemkundige en biologische elementen voorkomende in dat gebied. Onderdeel van de natuurlijke waarden vormt steeds een beoordeling van de soortbescherming op basis van de Flora- en faunawet;

1.72 niet-grondgebonden agrarische bedrijfsvoering:

een agrarische bedrijfsvoering die hoofdzakelijk in gebouwen plaatsvindt, en die als zodanig niet afhankelijk is van agrarische gronden als productiemiddel, zoals een intensief veehouderijbedrijf of een intensief kwekerijbedrijf;

1.73 nok:

het snijpunt van twee hellende vlakken;

1.74 normaal agrarisch gebruik:

het regulier gebruik, dat gelet op de bestemming regelmatig noodzakelijk is voor een goede agrarische bedrijfsvoering en het agrarisch gebruik van de gronden;

1.75 normaal onderhoud:

het onderhoud, dat gelet op de bestemming regelmatig noodzakelijk is voor een goed beheer en gebruik van de gronden en gebouwen die tot de betreffende bestemming behoren;

1.76 nutsvoorzieningen:

voorzieningen ten behoeve van het openbaar nut, zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstations, schakelhuisjes, gemaalgebouwtjes, telefooncellen, apparatuur voor telecommunicatie, middelen voor (ondergrondse) afvalinzameling en andere naar de aard daarmee gelijk te stellen voorzieningen;

1.77 paardenhouderij:

het stallen van pensionpaarden, het trainen en africhten van paarden en/of het handelen in paarden;

1.78 peil:
 • a. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst:
   • de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;
 • b. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst:
   • de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;

1.79 perifere detailhandel:

detailhandel volgens een formule die vanwege de aard en/of omvang van de gevoerde artikelen een groot oppervlak nodig heeft voor de uitstalling, zoals de verkoop van auto's, boten, caravans, tuininrichtingsartikelen, bouwmaterialen, keukens en sanitair, alsmede woninginrichtingartikelen, waaronder meubelen;

1.80 platformgebonden bedrijvigheid:

bedrijven die direct gerelateerd zijn aan het opstijgen en landen van luchtvaartuigen en de daarmee rechtstreeks verbonden functies;

1.81 productiegebonden detailhandel:

detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, gerepareerd en/of toegepast in het productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de productiefunctie;

1.82 prostitutie:

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding;

1.83 recreatiewoning:

een gebouw, uitsluitend bestemd om te dienen voor recreatief nachtverblijf door een persoon, gezin of andere groep van personen, die zijn/hun vaste woon- of verblijfplaats elders hebben; onder recreatief nachtverblijf is in ieder geval niet begrepen permanente bewoning door eenzelfde persoon, gezin of andere groep van personen;

1.84 restaurant:

een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van maaltijden en/of dranken voor consumptie ter plaatse;

1.85 restauratieve serviceverlening:

een gezamenlijke bedrijfsrestauratie uitsluitend ten behoeve van de gezamenlijke bedrijven in het plangebied. Hieronder wordt niet verstaan een openbare eet- en/of drinkgelegenheid;

1.86 rijkstrook:

een strook van de rijbaan van een weg, welke voldoende plaats biedt aan een enkele rij rijdende motorvoertuigen op meer dan drie wielen, of, indien door middel van markering een bredere strook als rijstrook is aangegeven, die strook;

1.87 risicogevoelig bouwwerk c.q. object:

een bouwwerk c.q. object als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen, dat kan worden aangemerkt in de zin van dat besluit als een kwetsbaar of beperkt kwetsbaar object;

1.88 risicovolle inrichting:

een inrichting, bij welke ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een grenswaarde, een richtwaarde voor het risico c.q. een risico-afstand moet worden aangehouden bij het in het bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten;

1.89 seksinrichting:

een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch/pornografische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een prostitutiebedrijf, alsmede een erotische-massagesalon, een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar;

1.90 stacaravan:

een caravan die gedurende langere tijd op een kampeerterrein op dezelfde plaats
blijft staan en die door zijn plaatsing als bouwwerk is aan te merken;

1.91 standplaats:

een plek waar ambulante handelaren een dagdeel, een dag en/of een aantal dagen per week waren kunnen verkopen;

1.92 straat- en bebouwingsbeeld:

een in stedenbouwkundig opzicht, samenhangend straat- en bebouwingsbeeld,
dat zich in het algemeen kenmerkt door:

 • a. een goede verhouding tussen bouwmassa en open ruimte;
 • b. een goede hoogte-/breedteverhouding tussen de bebouwing onderling;
 • c. een samenhang in bouwvorm/architectonisch beeld tussen bebouwing die ruimtelijk op elkaar georiënteerd is;

1.93 uitbouw:

een gebouw dat als vergroting van een bestaande ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw, welk gebouw door de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;

1.94 verkeersveiligheid:

de veiligheid voor het verkeer die wordt bepaald door de mate van overzichtelijkheid
en vrij uitzicht (met name bij kruisingen van wegen en uitritten) en de (mogelijke)
effecten van bebouwing en overige inrichtingselementen op de gedragingen van verkeersdeelnemers;

1.95 verkoopvloeroppervlakte:

de voor het publiek zichtbare en toegankelijke (besloten) winkelruimte ten behoeve van de detailhandel;

1.96 voorgevel:

de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien het een gebouw betreft met meer dan één naar de weg gekeerde gevel, de gevel die kennelijk als zodanig moet worden aangemerkt;

1.97 voorgevelrooilijn:
 • a. De op de verbeelding aangegeven lijn die geldt als begrenzing van de gebouwen, en bouwwerken geen gebouw zijnde, aan de naar de weg gekeerde zijde van een erf (dit is meestal de grens van het bouwvlak aan de naar de weg gekeerde zijde (of zijden) van een erf);
 • b. Indien reeds een hoofdgebouw aanwezig is en de voorgevel van dit hoofdgebouw achter de in a. bedoelde lijn is gebouwd, geldt als voorgevelrooilijn de denkbeeldig doorgetrokken lijn van de voorgevel van dit hoofdgebouw en in hoeksituaties ook de denkbeeldig doorgetrokken lijn van de naar de weg gekeerde zijgevel van dit hoofdgebouw;
 • c. Indien in het bestemmingsplan een specifieke regeling is opgenomen ten aanzien van de voorgevelrooilijn en/of de situering van bouwwerken, heeft deze regeling voorrang boven de algemene regeling genoemd onder a. en b.

1.98 voorkeursgrenswaarde:

de bij een bestemmingsplan in acht te nemen maximale waarde voor de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten, zoals deze rechtstreeks kan worden afgeleid uit de Wet geluidhinder en/of het Besluit Geluidhinder c.q. de Luchtvaartwet;

1.99 voorterrein:

dat deel van het bouwperceel dat vóór de naar de weg gekeerde gevel(s) van de gebouwen ligt;

1.100 vuurwerkbedrijf:

een bedrijf dat is gericht op de vervaardiging of assemblage van vuurwerk of de (detail)handel in vuurwerk, c.q. de opslag van vuurwerk en/of de daarvoor benodigde stoffen;

1.101 weggebonden artikelen:

motorbrandstoffen, motorolie en andere verwante artikelen ten behoeve van auto's en motoren;

1.102 windmolen:

een turbine, voorzien van wieken, geplaatst op een hoge mast, waarmee de bewegingsenergie van de lucht (wind) wordt omgezet in rotatie-energie voor het opwekken van elektriciteit;

1.103 winkel:

een gebouw dat een ruimte omvat, welke door zijn indeling kennelijk bedoeld is te worden gebruikt voor de detailhandel;

1.104 woning:

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden;

1.105 woninginrichtingsartikelen:

goederen, geen meubels zijnde, die dienen voor de inrichting en/of verfraaiing van woningen, zoals vloerbedekking, vitrages en lampen;

1.106 wooncentrum:

een accommodatie met bijbehorende voorzieningen voor de huisvesting van personen die bij hun normale, dagelijkse functioneren huishoudelijke, sociale, sociaal-medische en/of medische begeleiding en/of verzorging behoeven, zoals ouderen of gehandicapten;

1.107 woongebouw:

een gebouw, dat meerdere naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen omvat met één of meer gemeenschappelijke toegangen en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan worden;

1.108 woonhuis:

een gebouw, dat één woning omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan worden.

1.109 woonsituatie:

een situatie waarbij, mede door de situering van om de woonfunctie liggende functies en bebouwing, in ieder geval sprake is van een redelijke daglichttoetreding, een redelijke mate van uitzicht en voldoende privacy, alsmede van afwezigheid van hinder;

1.110 zakelijke dienstverlening:

het bedrijfsmatig verlenen van diensten en/of het leggen van contacten of het uitvoeren van commerciële handelingen, uitgezonderd detailhandel.

1.111 zorgboerderij:

een agrarisch bedrijf waar de ondernemer de activiteiten van het bedrijf combineert met zorgtaken.

Artikel 2 Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1 de afstand tot de (zijdelingse) bouwperceelgrens:

vanaf het dichtstbijzijnde punt van een (hoofd)gebouw tot de (zijdelingse) bouwperceelgrens;

2.2 de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;

2.3 de dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.4 de goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel;

2.5 de inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

2.6 de oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;

2.7 de hoogte van een windturbine:

vanaf het peil tot aan de (wieken)as van de windturbine;

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Leiding - Riool

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Leiding - Riool" aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:

 • a. een strook ten behoeve van een rioolpersleiding;

met de daarbij behorende:

 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • c. werken, geen bouwwerken zijnde.

3.2 Bouwregels
3.2.1 Algemeen

In afwijking van het bepaalde bij de andere daar voorkomende bestemming mag niet worden gebouwd, anders dan ten behoeve van deze bestemming.

3.2.2 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

3.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:

 • de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2,00 m bedragen.

3.3 Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.2.1 in die zin dat de in de basisbestemming genoemde bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, mits:

 • a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het doelmatig en veilig functioneren van de leiding;
 • b. vooraf advies wordt ingewonnen van de leidingbeheerder.

3.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
3.4.1 Vergunningplicht

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een omgevingsvergunning vereist:

 • a. het ontginnen, bodem verlagen of afgraven, ophogen of egaliseren van gronden;
 • b. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen;
 • c. het rooien van diepwortelende beplantingen en bomen;
 • d. het aanbrengen van gesloten oppervlakteverhardingen;
 • e. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op andere wijze indrijven van voorwerpen in de grond.

3.4.2 Uitzondering

Het bepaalde in lid 3.4.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden welke:

 • het normale onderhoud betreffen.

3.4.3 Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien:

 • a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het doelmatig en veilig functioneren van de leiding;
 • b. vooraf advies wordt ingewonnen van de leidingbeheerder.

Artikel 4 Centrum

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. gebouwen ten behoeve van:
  • 1. detailhandel;
  • 2. horecabedrijven categorieën 1;
  • 3. maatschappelijke voorzieningen;
  • 4. dienstverlenende bedrijven en/of instellingen;
  • 5. medische voorzieningen;
  • 6. woningen, voor zover het de tweede en hogere bouwlagen betreft;
 • b. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen;

met daaraan ondergeschikt:

 • c. incidentele en periodieke evenementen;
 • d. groenvoorzieningen;
 • e. speelvoorzieningen;
 • f. nutsvoorzieningen;
 • g. wegen, straten en paden;
 • h. water;

met de daar bijbehorende:

 • i. parkeervoorzieningen;
 • j. tuinen, erven en terreinen;
 • k. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder bouw- en reclameborden.

4.2 Bouwregels
4.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van de in lid 4.1 sub a en b genoemde gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de gebouwen dienen binnen een bouwvlak te worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding "maximum bouwhoogte (m)" aangegeven bouwhoogte bedragen.
4.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.

4.3 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van een goede woonsituatie, de milieusituatie, de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing.

4.4 Afwijken van de bouwregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van:

 • a. het bepaalde in lid 4.2.1 sub a in die zin dat gebouwen buiten het bouwvlak worden gebouwd, mits ten hoogste 20% van de gebouwen buiten het bouwvlak wordt gebouwd.

4.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning;

Artikel 5 Gemengd 1

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woongebouwen al dan niet met ruimte voor (ondergrondse of halfondergrondse) parkeervoorzieningen;
 • b. kantoren
 • c. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen;
 • d. verkeers- en parkeervoorzieningen;

met daaraan ondergeschikt:

 • e. groenvoorzieningen;
 • f. speelvoorzieningen;
 • g. nutsvoorzieningen;
 • h. water;

met de daarbij behorende:

 • i. gebouwen;
 • j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder bouw- en reclameborden;
 • k. werken, geen bouwwerken zijnde.
5.2 Bouwregels
5.2.1 Bouwwerken

Voor het bouwen van bouwwerken geldt de volgende regel:

 • a. de bouwwerken mogen uitsluitend worden gebouwd indien voldaan wordt aan de parkeernormen zoals deze zijn opgenomen in bijlage 2.
5.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. het aantal te bouwen appartementen bedraagt ten hoogste 87;
 • b. het realiseren van kantoorgebouwen met ruim 10.000 m² brutovloeroppervlakte;
 • a. een gebouw wordt op ten minste 10,00 m uit de bestemmingsgrens gebouwd, tenzij de bestaande afstand minder is, in welk geval die afstand geldt als minimale afstand;
 • b. een gebouw dient binnen een bouwvlak te worden gebouwd;
 • c. de bouwhoogte van een gebouw mag ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding "maximum bouwhoogte (m) " aangegeven hoogte bedragen;
 • d. het bebouwingspercentage van het bestemmingsvlak mag niet meer bedragen dan het ter plaatse van de aanduiding "maximum bebouwingspercentage (%)" aangegeven percentage;
 • e. het bouwen van (ondergrondse) parkeergarages is toegestaan;
5.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van lantaarnpalen mag niet meer dan 8 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer dan 16 m bedragen;
 • d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3/5,00 m bedragen.
5.3 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van een goede woonsituatie, de milieusituatie, de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing.

5.4 Afwijken van de bouwregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van:

 • a. het bepaalde in lid 5.2.2 onder a in die zin dat een gebouw op minder dan 10,00 m uit de bestemmingsgrens wordt gebouwd;
 • b. het bepaalde in lid 5.2.2 onder c in die zin dat de maximale bouwhoogte wordt vergroot tot ten hoogste 15,00 m, over ten hoogste 50% van de oppervlakte van het gebouw.
5.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel.

Artikel 6 Gemengd 2

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. gebouwen ten behoeve van:

1. bedrijven genoemd in bijlage 2 onder de categorieën 1 en 2, met uitzondering van geluidszoneringsplichtige inrichtingen en risicovolle inrichtingen;

2. dienstverlenende bedrijven en/of dienstverlenende instellingen;

3. bedrijven ten behoeve van sport- en recreatieve dienstverlening;

4. detailhandel, voor zover het betreft:

   • productiegebonden, niet zijnde voedings- en genotmiddelen;
   • ondergeschikte detailhandel;
   • AutoBootCaravan(ABC)- branches;
   • grove bouwmaterialen;
   • detailhandelsbedrijven die zijn genoemd ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf -slagerij".
 • b. bedrijfswoningen;
 • c. een verkooppunt van motorbrandstoffen, indien de gronden op de plankaart zijn voorzien van de functieaanduiding:
   • "verkooppunt motorbrandstoffen met lpg";
   • "verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg";
 • d. een afleverzuil ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf- afleverzuil lpg";
 • e. een opslagpunt voor lpg ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf- opslag lpg";
 • f. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen;
 • g. een erotische massagasalon ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf- erotische massagasalon";
 • h. verkeers- en parkeervoorzieningen;

met daaraan ondergeschikt:

 • i. groenvoorzieningen;
 • j. speelvoorzieningen;
 • k. nutsvoorzieningen;
 • l. water;

met de daarbij behorende:

 • m. gebouwen;
 • n. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder bouw- en reclameborden;
 • o. werken, geen bouwwerken zijnde.
6.2 Bouwregels
6.2.1 Bouwwerken

Voor het bouwen van bouwwerken geldt de volgende regel:

 • a. de bouwwerken mogen uitsluitend worden gebouwd indien voldaan wordt aan de parkeernormen zoals deze zijn opgenomen in bijlage 2.
6.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. een gebouw wordt op ten minste 10,00 m uit de bestemmingsgrens gebouwd, tenzij de bestaande afstand minder is, in welk geval die afstand geldt als minimale afstand;
 • b. een gebouw dient binnen een bouwvlak te worden gebouwd;
 • c. de bouwhoogte van een gebouw mag ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding "maximum bouwhoogte (m)" aangegeven hoogte bedragen;
 • d. het bebouwingspercentage van het bouwvlak mag niet meer bedragen dan het ter plaatse van de aanduiding "maximum bebouwingspercentage (%)" aangegeven percentage;
 • e. er mag ten hoogste één bedrijfswoning per bedrijf worden gebouwd.
6.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van lantaarnpalen mag niet meer dan 8 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer dan 16 m bedragen;
 • d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3/5,00 m bedragen.
6.3 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van een goede woonsituatie, de milieusituatie, de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing.

6.4 Afwijken van de bouwregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van:

 • a. het bepaalde in lid 6.2.2 onder a in die zin dat een gebouw op minder dan 10,00 m uit de bestemmingsgrens wordt gebouwd;
 • b. het bepaalde in lid 6.2.2 onder c in die zin dat de maximum bouwhoogte wordt vergroot tot ten hoogste 15,00 m, over ten hoogste 50% van de oppervlakte van het gebouw.

6.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel anders dan genoemd in artikel 6.1.a onder 4;
 • b. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel met uitzondering van detailhandel in motorbrandstoffen, indien de gronden op de plankaart zijn voorzien van de aanduiding "verkooppunt van motorbrandstoffen met lpg" en "verkooppunt van motorbrandstoffen zonder lpg" ;
 • c. het gerbuik van de gebouwen voor (perifere) detailhandel over een bedrijfsvloeroppervlakte van meer dan 600m2;
 • d. het gebruik van de gronden als opslagpunt voor lpg ten behoeve van een verkooppunt van motorbrandstoffen, indien de gronden op de plankaart niet zijn voorzien van de aanduiding " specifieke vorm van bedrijf - opslag lpg";
 • e. het gebruik van de gronden als vulpunt voor lpg ten behoeve van een verkooppunt van motorbrandstoffen, indien de gronden op de plankaart niet zijn voorzien van de aanduiding "vulpunt lpg";
 • f. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen;

i. het gerbuik van de gebouwen voor kantoor over een bedrijfsvloeroppervlakte van meer dan 30% van de totale bedrijfsvloeroppervlakte per bedrijf.

6.6 Afwijken van de gebruiksregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van:

 • a. het bepaalde in lid 6 sub d juncto lid 6.6 en toestaan dat tevens bedrijven worden gevestigd die naar aard en de invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met bedrijven die zijn genoemd in bijlage 3 onder de categorieën 1 en 2, mits:
 • 1. het geen geluidzoneringplichtige inrichtingen, risicovolle inrichtingen en vuurwerkfabrieken betreft;
 • b. het bepaalde in lid 6.1.a onder 4 juncto 6.6 en toestaan dat de gronden en bouwwerken worden gebruikt voor de uitoefening van productiegebonden detailhandel, niet zijnde detailhandel in voedings- en genotmiddelen;
 • c. het bepaalde in lid 6 sub c juncto 6.6 en toestaan dat de gronden en bouwwerken worden gebruikt voor de uitoefening van andere vormen van perifere detailhandel dan genoemd in 6 a t/m m tot een bedrijfsvloeroppervlakte van maximaal 600m2 mits:
 • de perifere detailhandel passend is binnen de actuele marktomstandigheden. Getoetst wordt daarbij aan het laatstgehouden Distributie Planologisch Onderzoek (DPO);
 • d. het bepaalde in 6.1.a onder 4 in die zin dat detailhandel wordt toegestaan, voor zover het betreft:
 • woninginrichting;
 • keukens en sanitair;
 • tuin gerelateerd;
 • rijwielen;
 • kringloopwinkels.

6.7 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de aanduiding “verkooppunt motorbrandstoffen met lpg” wordt verwijderd, mits;

 • de betreffende functie ter plaatse is beëindigd.

Artikel 7 Groen

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorzieningen;
 • b. bos en bebossing;
 • c. bermen en beplanting;
 • d. wegen, straten en paden;
 • e. speelvoorzieningen;
 • f. parkeervoorzieningen;
 • g. garageboxen, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van woongebied- garageboxen";
 • h. waterlopen en waterpartijen;
 • i. extensief dagrecreatief medegebruik;
 • j. nutsvoorzieningen, ter plaatse van de aanduiding "nutsvoorziening"

met de daarbij behorende:

 • k. verhardingen;
 • l. openbare voorzieningen;
 • m. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder kunstobjecten, kunstwerken, bouw- en reclameborden.

7.2 Bouwregels
7.2.1 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

7.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van palen en masten zal ten hoogste 6,00 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.

7.3 Afwijken van de bouwregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van:

 • het bepaalde in lid 7.2.1 in die zin dat gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen of andere openbare voorzieningen worden gebouwd, mits:
  • 1. de oppervlakte van een gebouw ten hoogste 50 m² bedraagt;
  • 2. de bouwhoogte van een gebouw ten hoogste 5,00 m bedraagt.

Artikel 8 Kantoor

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Kantoor' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. kantoren;
 • b. wegen, straten en paden;
 • c. parkeervoorzieningen;
 • d. groenvoorzieningen;

met de daarbij behorende:

 • e. tuinen, erven en terreinen;
 • f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

8.2 Bouwregels

8.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. een gebouw dient binnen een bouwvlak te worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding "maximum bouwhoogte (m)" aangegeven bouwhoogte bedragen;
 • a. de bouwwerken mogen uitsluitend worden gebouwd indien voldaan wordt aan de parkeernormen zoals deze zijn opgenomen in bijlage 2.

8.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van palen en masten zal ten hoogste 6,00 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.

8.3 Afwijken van de bouwregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van:

 • a. het bepaalde in lid 8.2.1 sub a. in die zin dat gebouwen buiten het bouwvlak worden gebouwd, mits ten hoogste 20% van de gebouwen buiten het bouwvlak wordt gebouwd.

8.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van horeca;
 • b. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel.

Artikel 9 Maatschappelijk

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. maatschappelijke voorzieningen;
 • b. aan de hoofdfunctie ondergeschikte verkeers- en groenvoorzieningen, tuinen, erven en terreinen.
9.2 Bouwregels
9.2.1 Gebouwen

Binnen deze bestemming mogen gebouwen ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. de gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van een gebouw mag ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding "maximum bouwhoogte (m)" aangegeven hoogte bedragen;
 • c. het bebouwingspercentage van het bouwvlak mag niet meer bedragen dan het ter plaatse van de aanduiding "maximum bebouwingspercentage (%)" aangegeven percentage;
 • d. in afwijking van het bepaalde onder a. mogen gebouwen van ondergeschikte aard, zoals een fietsenberging en dergelijke, buiten het bouwvlak alleen worden gebouwd tot een gezamenlijke oppervlakte van 2 m2 per bouwperceel;
 • e. ter plaatse van de aanduiding "plat dak" dient een hoofdgebouw te worden voorzien van een plat dak;
9.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel(s) van het (hoofd)gebouw of het verlengde daarvan ten hoogste 1,00 m zal bedragen;
 • b. de bouwhoogte van palen en masten zal ten hoogste 6,00 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 3,00 m bedragen.

9.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde onder 9.2.1 a en toestaan dat een gebouw gedeeltelijk buiten een bouwvlak wordt gebouwd, mits:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen buiten het bouwvlak niet meer dan ten hoogste 20% van de gebouwen buiten het bouwvlak wordt gebouwd;
 • b. geen onevenredige aantasting plaats vindt van:
  • 1. het straat- en bebouwingsbeeld;
  • 2. de verkeersveiligheid;
  • 3. de sociale veiligheid;
  • 4. de milieusituatie;
  • 5. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
9.4 Specifieke gebruiksregels

Het is verboden de in deze bestemming begrepen gronden en de daarop voorkomende opstallen te gebruiken of in gebruik te geven of te laten voor een doel of op een wijze strijdig met deze bestemming.

9.5 Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders verlenen ontheffing van het bepaalde in lid 9.4, indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

Artikel 10 Recreatie

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorzieningen;
 • b. bermen en beplanting;
 • c. wegen, straten en paden;
 • d. speelvoorzieningen;
 • e. parkeervoorzieningen;
 • f. waterlopen en waterpartijen;
 • g. volkstuinen, met de daarbij behorende gebouwen, ter plaatse van de aanduiding "volkstuin";
 • h. een dierenweide met de daarbij behorende gebouwen, ter plaatse van de aanduiding " specifieke vorm van groen - dierenweide";

met de daarbij behorende:

 • i. verhardingen;
 • j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder kunstobjecten, kunstwerken, bouw- en reclameborden.

10.2 Bouwregels
10.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen ter plaatse van de aanduiding "volkstuin" geldt de volgende regel:

 • a. er mogen per tuin ten hoogste twee gebouwtjes, te weten tuinhuisjes/schuurtjes en/of hobbykasjes worden gebouwd;
 • b. de gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 • c. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen per tuin mag ten hoogste 11m2 bedragen;
 • d. de hoogte van de gebouwen mag ten hoogste 2,20 m bedragen;
 • e. er mag binnen de aanduiding "volkstuin" één gebouw ten behoeve van gemeenschappelijk gebruik worden opgericht met een oppervlakte van niet meer dan 100m2 en een hoogte van maximaal 4,5 m.

Voor het bouwen van gebouwen ter plaatse van de aanduiding "dierenweide" geldt de volgende regel:

f. de gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding "dierenweide";

g. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen mag ten hoogste 150m2 bedragen;

h. de hoogte van de gebouwen mag ten hoogste 3,50 m bedragen.

10.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de hoogte van palen en masten mag ten hoogste 6,00 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen;
 • c. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, binnen de aanduiding "volkstuin" zal ten hoogste 1,00 m bedragen;
 • d. de oppervlakte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, binnen de aanduiding "volkstuin" zal ten hoogste 2 m2 per tuin bedragen .

10.2.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel;
 • b. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van seksinrichtingen;
 • c. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen.

Artikel 11 Sport

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. terreinen ten behoeve van sport- en recreatieve doeleinden;
 • b. terreinen ten behoeve van dagrecreatie;
 • c. gebouwen ten behoeve van:
  • 1. sportvoorzieningen;
  • 2. kantines en/of kleedruimten;
  • 3. recreatieve voorzieningen;

met daaraan ondergeschikt:

 • d. nutsvoorzieningen;

met de daarbij behorende:

 • e. groenvoorzieningen;
 • f. wegen, straten en paden;
 • g. parkeervoorzieningen;
 • h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder lichtmasten.

11.2 Bouwregels
11.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen geldt de volgende regel:

 • a. het bebouwingspercentage van het bestemmingsvlak en de bouwhoogte van gebouwen zal ten hoogste het ter plaatse van de aanduiding "maximum bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)" aangegeven bouwhoogte en percentage bedragen.

11.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 10,00 m bedragen;
 • c. in afwijking van het bepaalde onder b, zal de bouwhoogte van lichtmasten ten hoogste 15,00 m bedragen.

11.2.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel;
 • b. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van seksinrichtingen;
 • c. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen.

Artikel 12 Verkeer

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen en straten;
 • b. voet- en rijwielpaden;

met de daarbij behorende:

 • c. groenvoorzieningen;
 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. nutsvoorzieningen en andere openbare voorzieningen;
 • f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder informatie- en reclameobjecten aan lichtmasten, kunstwerken, bouw- en reclameborden.
12.2 Bouwregels
12.2.1 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

12.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van palen en masten zal ten hoogste 6,00 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van bruggen en daarmee gelijk te stellen bouwwerken zal ten hoogste 5,00 m bedragen;
 • d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.

12.3 Afwijken van de bouwregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van:

 • het bepaalde in lid 12.2.1 in die zin dat gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen of andere openbare voorzieningen worden gebouwd, mits:
  • 1. de oppervlakte van een gebouw ten hoogste 50 m² bedraagt;
  • 2. de bouwhoogte van een gebouw ten hoogste 5,00 m bedraagt.

12.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • het aanleggen van wegen en paden of anderszins inrichten van het bestemmingsvlak in afwijking van het ter plaatse aangegeven dwarsprofiel.

12.5 Afwijken van de gebruiksregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de verkeersveiligheid, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van:

 • a. het bepaalde in lid 12.4 in die zin dat wordt afgeweken van het op de kaart aangegeven dwarsprofiel, mits hierdoor geen wezenlijke verslechtering in de geluidssituatie optreedt.

Artikel 13 Water

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. waterlopen en waterpartijen;
 • b. oevers;
 • c. bermen en beplanting;
 • d. wegen, straten en paden;
 • e. extensief dagrecreatief medegebruik;

met daaraan ondergeschikt:

 • f. groenvoorzieningen;

met de daarbij behorende:

 • g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder bruggen, dammen en/of duikers.

13.2 Bouwregels
13.2.1 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

13.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van palen en masten zal ten hoogste 6,00 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van bruggen en daarmee gelijk te stellen bouwwerken zal ten hoogste 5,00 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 3,00 m bedragen.

13.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

13.3.1 Vergunningplicht

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een omgevingsvergunning vereist:

 • a. het graven dan wel dempen van watergangen.
13.3.2 Uitzondering

Het bepaalde in lid 13.3.1 is niet van toepassing op werkzaamheden die:

 • a. het normale onderhoud betreffen;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan.

13.3.3 Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waterhuishoudkundige situatie van het gebied.

Artikel 14 Wonen - Woongebouw

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Woongebouw' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. gebouwen ten behoeve van:
  • 1. woongebouwen al dan niet met ruimte voor (ondergrondse of halfondergrondse) parkeervoorzieningen;
  • 2. maatschappelijke voorzieningen, ter plaatse van de aanduiding "maatschappelijk";
 • b. gebouwen ten behoeve van:
  • 1. onderhoud en beheer;
  • 2. bergingen en stallingen;
 • c. trappenhuizen c.q. liftschachten;

met de daarbij behorende:

 • d. wegen, straten en paden;
 • e. parkeervoorzieningen;
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. water;
 • h. speelvoorzieningen;
 • i. tuinen en erven;
 • j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

14.2 Bouwregels
14.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de gebouwen dienen binnen een bouwvlak te worden gebouwd;
 • b. het aantal te bouwen appartementen mag niet meer bedragen dan het aangegeven aantal ter plaatse van de aanduiding "maximum aantal wooneenhedenen";
 • c. de goot- en bouwhoogte van een gebouw en het bebouwingspercentage van het bouwvlak zal ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding "maximum goot-, bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)" aangegeven hoogte en percentage bedragen;
 • d. ter plaatse van de aanduiding "onderdoorgang" zal de eerste bouwlaag vrij blijven van bebouwing.

14.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel(s) van het (hoofd)gebouw of het verlengde daarvan ten hoogste 1,00 m zal bedragen;
 • b. de bouwhoogte van palen en masten zal ten hoogste 6,00 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 3,00 m bedragen;

14.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van lid 14.1 onder b genoemde gebouwen voor bewoning;
 • b. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel.

Artikel 15 Woongebied

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Woongebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woonhuizen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep of kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten, en/of in combinatie met een buidelwoning;
 • b. aan- en uitbouwen en bijgebouwen;
 • c. ter plaatse van de aanduiding "onderdoorgang" zal de eerste bouwlaag vrij blijven van bebouwing;
 • d. garageboxen, ter plaatse van de aanduiding " specifieke vorm van woongebied- garageboxen";
 • e. nutsvoorzieningen, ter plaatse van de aanduiding "nutsvoorziening"

met de daarbijbehorende:

 • f. wegen, straten en paden;
 • g. parkeervoorzieningen;
 • h. groenvoorzieningen;
 • i. water;
 • j. speelvoorzieningen;
 • k. tuinen en erven;
 • l. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder bouw- en reclameborden.

15.2 Bouwregels
15.2.1 Bouwwerken

Voor het bouwen van bouwwerken geldt de volgende regel:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte van de bouwwerken zal ten hoogste 50% van het bouwperceel bedragen, tenzij de bestaande gezamenlijke oppervlakte meer bedraagt dan 50% van het bouwperceel, in welk geval de bestaande oppervlakte als maximale toegestane oppervlakte geldt.
 • b. ter plaatse van de aanduiding "specifieke bouwaanduiding - geen gebruiksgevoelige objecten" mogen geen geluidsgevoelige objecten worden gebouwd;
 • c. voor het bouwen van gebouwen ter plaatse van de specifieke bouwaanduiding 'geen geluidsgevoelige objecten' mag de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten niet hoger zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een vastgestelde hogere grenswaarde;

15.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de hoofdgebouwen dienen binnen een bouwvlak te worden gebouwd;
 • b. de afstand van de zijde van het hoofdgebouw, waar de verschillende hoofdgebouwen niet aaneen gebouwd zijn, tot de zijdelingse perceelgrens dient ten minste 3,00 m te bedragen, tenzij de bestaande afstand minder is, in welk geval de bestaande afstand als minimale afstand geldt;
 • c. de goot- en bouwhoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding " maximum goot- en bouwhoogte (m)" aangegeven hoogte bedragen;
 • d. in afwijking van het gestelde onder c, mag ter plaatse van de aanduiding "specifieke bouwaanduiding - dakopbouw", de bouwhoogte van een hoofdgebouw over de volledige breedte van het hoofdgebouw ten hoogste 11,00 m zal bedragen;
 • e. ter plaatse van de aanduiding "plat dak" dient een hoofdgebouw te worden voorzien van een plat dak.

15.2.3 Aan- en uitbouwen, bijgebouwen

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. aan- en uitbouwen en bijgebouwen dienen ten minste 1,00 m achter de voorgevel van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan te worden gebouwd, tenzij:
  • 1. in de bestaande situatie een aan- of uitbouw of een bijgebouw minder dan 1,00 m achter de voorgevel van het hoofdgebouw is gesitueerd, in welk geval de bestaande situatie geldt;
  • 2. in de bestaande situatie een aan- of uitbouw of een bijgebouw vóór de voorgevel van het hoofdgebouw is gesitueerd, in welk geval de aan- en uitbouwen en bijgebouwen uitsluitend over de halve aaneengesloten breedte van de voorgevel van het hoofdgebouw mogen worden gebouwd, met inachtneming van de volgende regel:
   • het bebouwingspercentage van het gedeelte van het bouwperceel gelegen vóór de voorgevel van het hoofdgebouw dan wel vóór het verlengde daarvan, ten hoogste 50% zal bedragen;
 • b. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen en bijgebouwen per hoofdgebouw zal voldoen aan de volgende regels:
  • 1. de gezamenlijke oppervlakte zal ten hoogste 50 m² bedragen, indien de oppervlakte van een bouwperceel 500 m² of minder bedraagt;
  • 2. de gezamenlijke oppervlakte zal ten hoogste 10% van de oppervlakte van het bouwperceel tot een maximum van 100 m² bedragen, indien de oppervlakte van een bouwperceel meer dan 500 m² bedraagt;
 • c. in afwijking van het gestelde onder b zal de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen en de bijgebouwen per hoofdgebouw ten hoogste 30 m² bedragen indien in het hoofdgebouw een inpandige garage wordt gebouwd;
 • d. de diepte van een aan de achtergevel van het hoofdgebouw gebouwde aan- of uitbouw zal ten hoogste 4,00 m bedragen;
 • e. de goothoogte van een aan- of uitbouw of een aangebouwd bijgebouw zal ten hoogste 3,00 m bedragen;
 • f. een aan- of uitbouw of aangebouwd bijgebouw dient voorzien te zijn van een plat dak, tenzij een aan- of uitbouw of aangebouwd bijgebouw aan de zijgevel van een hoofdgebouw wordt gebouwd, in welk geval een kap is toegestaan, met dien verstande dat de bouwhoogte van de aan- of uitbouw of het aangebouwd bijgebouw ten hoogste de bouwhoogte van het hoofdgebouw verminderd met 1 m zal bedragen, met een maximum van 5,00 m;
 • g. de goothoogte van een vrijstaand bijgebouw zal ten hoogste 3,00 m bedragen;
 • h. de bouwhoogte van een vrijstaand bijgebouw zal ten hoogste 5,00 m bedragen.
 • i. in afwijking van het bepaalde in lid 15.2.3 onder a. t/m h. en het bepaalde in lid 15.2.1. gelden ten aanzien van carports de volgende regels;
 • 1. de oppervlakte zal ten hoogste 25 m2 bedragen;
 • 2. de bouwhoogte zal ten hoogste 3,00 m bedragen;
 • 3. carport dient gerealiseerd te worden achter de voorgevelrooilijn, tenzij:
 • in de bestaande situatie een aan- of uitbouw of een bijgebouw vóór de voorgevel van het hoofdgebouw is gesitueerd, en/of;
 • de carport wordt geplaatst vóór een garage;
 • de carport niet is voorzien van nieuwe/toegevoegde wanden in welke geval een carport vóór de voorgevel gerealiseerd mag worden.

15.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de oppervlakte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal per bouwperceel ten hoogste 2 m² bedragen;
 • b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel(s) van het (hoofd)gebouw of het verlengde daarvan ten hoogste 1,00 m zal bedragen;
 • c. de bouwhoogte van palen en masten zal ten hoogste 6,00 m bedragen;
 • d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 3,00 m bedragen.
 • e. een carport dient te voldoen aan de volgende regels:
 • 1. de oppervlakte zal ten hoogste 25 m2 bedragen;
 • 2. de bouwhoogte zal ten hoogste 3,00 m bedragen;
 • 3. carport dient gerealiseerd te worden achter de voorgevelrooilijn, tenzij:
 • in de bestaande situatie een aan- of uitbouw of een bijgebouw vóór de voorgevel van het hoofdgebouw is gesitueerd, en/of;
 • de carport wordt geplaatst vóór een garage;
 • de carport niet is voorzien van nieuwe/toegevoegde wanden in welke geval een carport vóór de voorgevel gerealiseerd mag worden.

15.3 Afwijken van de bouwregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van:

 • a. het bepaalde in lid 15.2.2 sub b in die zin dat de afstand van de zijde van het hoofdgebouw, waar de verschillende hoofdgebouwen niet aaneengebouwd zijn, tot de perceelgrens wordt verkleind;
 • b. het bepaalde in lid 15.2.2 sub c en/of d in die zin dat ter plaatse van de aanduiding "specifieke bouwaanduiding - extra bouwlaag" de bouwhoogte wordt vergroot tot ten hoogste 12,00 m;
 • c. het bepaalde in lid 15.2.2 sub c en/of d in die zin dat een tweede bouwlaag wordt gebouwd op woningen bestaande uit één bouwlaag;
 • d. het bepaalde in lid 15.2.3 sub b onder 1 dan wel 2 in die zin dat de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen en de bijgebouwen per hoofdgebouw wordt vergroot tot ten hoogste 80 m², mits:
  • 1. deze afwijking uitsluitend wordt toegepast ten behoeve van de huisvesting van (een) minder valide(n);
  • 2. de noodzaak ten behoeve van het treffen van bijzondere voorzieningen wordt aangetoond;
 • e. het bepaalde in lid 15.2.3 sub a en/of b en in 15.2.4 onder a in die zin dat per hoofdgebouw een carport wordt opgericht, mits de oppervlakte van de carport ten hoogste 25 m² bedraagt;
 • f. het bepaalde in lid 15.2.4 onder a in die zin dat per hoofdgebouw een niet-overdekt zwembad wordt opgericht, mits:
  • 1. het zwembad in het achtererfgebied van een woning wordt gesitueerd;
  • 2. de bruto-oppervlakte (uitwendig gemeten constructie) van het zwembad niet meer bedraagt dan 75 m²;
  • 3. de bouwhoogte van het zwembad, gemeten vanaf het aansluitende terrein, niet meer bedraagt dan 0,50 meter;
  • 4. de bruto-oppervlakte (uitwendig gemeten constructie) van het zwembad niet meer bedraagt dan 50% van de oppervlakte van het achtererfgebied van de woning;
  • 5. het totale bebouwingspercentage van de kavel niet meer bedraagt dan 50%;
  • 6. de afstand van het zwembad tot enige perceelsgrens ten minste 1,50 meter bedraagt .

15.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning, aan-huis-verbonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten;
 • b. het gebruik van gebouwen als dierenverblijf over een oppervlakte van meer dan 12 m²;
 • c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een aan-huis-verbonden beroep of kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten, zodanig dat de bedrijfsvloeroppervlakte:
  • 1. meer bedraagt dan 30% van de totale begane vloeroppervlakte van het hoofdgebouw, de aan- en uitbouwen en de aangebouwde bijgebouwen op het bouwperceel;
  • 2. meer bedraagt dan 100 m², indien het een aan-huis-verbonden beroep betreft;
  • 3. meer bedraagt dan 50 m², indien het kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten betreft;
 • d. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een aan-huis-verbonden beroep, kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten en/of een buidelwoning, zodanig dat de dit leidt tot een onevenredige toename van de parkeerdruk;
 • e. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van bed and breakfast, zodanig dat:
  • 1. maximaal acht slaapplaatsen in ten hoogste vier van elkaar afgescheiden ruimten voor nachtverblijf;
  • 2. de kamers deel uitmaken van het hoofdgebouw, aanbouw of aangebouwde bijgebouwen;
  • 3. maximaal 30% van de bruto vloeroppervlakte van de gebouwen per bouwperceel ingericht worden voor de voorziening;
  • 4. er op het eigen terrein voldoende parkeergelegenheid voor bezoekers aanwezig is, of dat uit een parkeeronderzoek blijkt dat er in de directe omgeving voldoende parkeerruimte is. De parkeernorm, zowel op eigen terrein als in de directe omgeving, is 1 parkeerplaats per gastenkamer;
  • 5. het uiterlijk van de betreffende woning niet wordt aangetast, waarbij reclame maximaal een oppervlakte van 0,5 m2 mag bedragen;
  • 6. de bed & breakfast dient door in ieder geval één bewoner van de woning te worden uitgeoefend;
 • f. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, met uitzondering van de bij een aan-huis-verbonden-beroep of kleinschalige bedrijfsactiviteit toegestane detailhandel.

Artikel 16 Wonen - Woongebouw uit te werken 1

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Woongebouw uit te werken 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woongebouwen al dan niet met ruimte voor (ondergrondse of halfondergrondse) parkeervoorzieningen;
 • b. aan- en uitbouwen en bijgebouwen;

met de daarbij behorende:

 • c. parkeervoorzieningen;
 • d. groenvoorzieningen;
 • e. water;
 • f. speelvoorzieningen;
 • g. tuinen en erven;
 • h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder bouw- en reclameborden.

16.2 Uitwerkingsregels
16.2.1 Uitwerkingsregels

Burgemeester en Wethouders werken de in lid 1 beschreven bestemming uit met inachtneming van de volgende regels:

 • a. de stedenbouwkundige structuur van deze locatie zal zoveel mogelijk aansluiten bij de omgeving;
 • b. het aantal te bouwen appartementen bedraagt 40 tot 45 woningen;
 • c. de bouwhoogte van het woongebouw zal ten hoogste 30,00 m bedragen;
 • d. het parkeren dient plaats te vinden op eigen erf;
 • e. het uitwerkingsplan dient een motivering te bevatten die voldoet aan het bepaalde in artikel 3.1.6, lid 2 en lid 3 van het Besluit ruimtelijke ordening (Laddertoets Duurzame Verstedelijking)

16.3 Bouwregels

Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten mag niet hoger zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een vastgestelde hogere grenswaarde;
 • b. zolang en voor zover de in lid 16.2.1 bedoelde uitwerking niet onherroepelijk is, mogen bouwwerken, uit te voeren binnen de in lid 16.1 omschreven bestemming, slechts worden gebouwd, mits het bouwplan in overeenstemming is met het ontwerp-uitwerkingsplan.

16.3.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel(s) van het (hoofd)gebouw of het verlengde daarvan ten hoogste 1,00 m zal bedragen;
 • b. de bouwhoogte van palen en masten zal ten hoogste 6,00 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 3,00 m bedragen;

16.4 Afwijken van de bouwregels

Bij de in lid 16.2 bedoelde uitwerking kunnen binnen de grenzen van de bestemming en de uitwerkingsregels, afwijkingsregels opnemen ten aanzien van in het uitwerkingsplan opgenomen bouwregels.

 

Artikel 17 Wonen - Woongebouw uit te werken 2

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Wonen- Woongebouw uit te werken 2" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woongebouwen in combinatie met sociaal-medische en sociaal-culturele voorzieningen;
 • b. aan- en uitbouwen en bijgebouwen;

met de daarbij behorende:

 • c. wegen, straten en paden;
 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. groenvoorzieningen;
 • f. water;
 • g. speelvoorzieningen;
 • h. tuinen en erven;
 • i. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder bouw- en reclameborden.

17.2 Uitwerkingsregels
17.2.1 Uitwerkingsregels

Burgemeester en Wethouders werken de in lid 1 beschreven bestemming uit met inachtneming van de volgende regels:

 • a. de stedenbouwkundige structuur van deze locatie zal zoveel mogelijk aansluiten bij de omgeving waarbij de bestaande groenstructuur aan de water- en straatzijde behouden moet blijven;
 • b. het aantal te bouwen appartementen mag ten hoogste 12 bedragen;
 • c. de bouw van één appartemententoren in 4 bouwlagen waarvan een bouwlaag met sociale voorzieningen op één locatie; of:
 • d. de bouw van een appartemententoren in 4 bouwlagen op één locatie en de sociale voorzieningen in één bouwlaag op de andere locatie;
 • e. de bouwhoogte van de woonhuizen zal ten hoogste 14,00 m bedragen;
 • f. het parkeren dient plaats te vinden op eigen erf;
 • g. het uitwerkingsplan dient een motivering te bevatten die voldoet aan het bepaalde in artikel 3.1.6, lid 2 en lid 3 van het Besluit ruimtelijke ordening (Laddertoets Duurzame Verstedelijking).

17.3 Bouwregels

Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten mag niet hoger zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een vastgestelde hogere grenswaarde;
 • b. zolang en voor zover de in lid 17.2.1 bedoelde uitwerking niet onherroepelijk is, mogen bouwwerken, uit te voeren binnen de in lid 17.1 omschreven bestemming, slechts worden gebouwd, mits het bouwplan in overeenstemming is met het ontwerp-uitwerkingsplan.

17.3.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel(s) van het (hoofd)gebouw of het verlengde daarvan ten hoogste 1,00 m zal bedragen;
 • b. de bouwhoogte van palen en masten zal ten hoogste 6,00 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 3,00 m bedragen;

17.4 Afwijken van de bouwregels

Bij de in lid 17.2 bedoelde uitwerking kunnen binnen de grenzen van de bestemming en de uitwerkingsregels, afwijkingsregels opnemen ten aanzien van in het uitwerkingsplan opgenomen bouwregels.

 

Artikel 18 Wonen - Woongebouw uit te werken 3

18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Woongebouw uit te werken 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woongebouwen al dan niet met ruimte voor (ondergrondse of halfondergrondse) parkeervoorzieningen;
 • b. aan- en uitbouwen en bijgebouwen;

met de daarbij behorende:

 • c. wegen, straten en paden;
 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. groenvoorzieningen;
 • f. water;
 • g. speelvoorzieningen;
 • h. tuinen en erven;
 • i. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder bouw- en reclameborden.

18.2 Uitwerkingsregels
18.2.1 Uitwerkingsregels

Burgemeester en Wethouders werken de in lid 1 beschreven bestemming uit met inachtneming van de volgende regels:

 • a. de stedenbouwkundige structuur van deze locatie zal zoveel mogelijk aansluiten bij de omgeving waaronder reeds bestaande groenstructuur;
 • b. het aantal te bouwen appartementen mag ten hoogste 29 bedragen;
 • c. de bouwhoogte van het woongebouw zal ten hoogste 18,00 m bedragen;
 • d. het parkeren dient plaats te vinden op eigen erf.
 • e. het uitwerkingsplan dient een motivering te bevatten die voldoet aan het bepaalde in artikel 3.1.6, lid 2 en lid 3 van het Besluit ruimtelijke ordening (Laddertoets Duurzame Verstedelijking).

18.3 Bouwregels

Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten mag niet hoger zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een vastgestelde hogere grenswaarde;
 • b. zolang en voor zover de in lid 18.2.1 bedoelde uitwerking niet onherroepelijk is, mogen bouwwerken, uit te voeren binnen de in lid 18.1 omschreven bestemming, slechts worden gebouwd, mits het bouwplan in overeenstemming is met het ontwerp-uitwerkingsplan.

18.3.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel(s) van het (hoofd)gebouw of het verlengde daarvan ten hoogste 1,00 m zal bedragen;
 • b. de bouwhoogte van palen en masten zal ten hoogste 6,00 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 3,00 m bedragen;

18.4 Afwijken van de bouwregels

Bij de in lid 18.2 bedoelde uitwerking kunnen binnen de grenzen van de bestemming en de uitwerkingsregels, afwijkingsregels opnemen ten aanzien van in het uitwerkingsplan opgenomen bouwregels.

Artikel 19 Woongebied - Uit te werken 1

19.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Woongebied - Uit te werken 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woonhuizen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep of kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten, en/of in combinatie met een buidelwoning ;
 • b. aan- en uitbouwen en bijgebouwen;

met de daarbij behorende:

 • c. wegen, straten en paden;
 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. groenvoorzieningen;
 • f. water;
 • g. speelvoorzieningen;
 • h. tuinen en erven;
 • i. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder bouw- en reclameborden.

19.2 Uitwerkingsregels
19.2.1 Uitwerkingsregels

Burgemeester en Wethouders werken de in lid 1 beschreven bestemming uit met inachtneming van de volgende regels:

 • a. de stedenbouwkundige structuur van deze locatie zal zoveel mogelijk aansluiten bij de omgeving waarbij de bestaande groenstructuur aan de water- en straatzijde behouden moet blijven;
 • b. het aantal te bouwen vrijstaande woningen/2 onder 1 kap woningen mag ten hoogste 15 bedragen;
 • c. de bouwhoogte van de woonhuizen zal ten hoogste 12,00 m bedragen;
 • d. het parkeren dient plaats te vinden op eigen erf.
 • e. het uitwerkingsplan dient een motivering te bevatten die voldoet aan het bepaalde in artikel 3.1.6, lid 2 en lid 3 van het Besluit ruimtelijke ordening (Laddertoets Duurzame Verstedelijking)

19.3 Bouwregels

Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten mag niet hoger zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een vastgestelde hogere grenswaarde;
 • b. zolang en voor zover de in lid 19.2.1 bedoelde uitwerking niet onherroepelijk is, mogen bouwwerken, uit te voeren binnen de in lid 19.1 omschreven bestemming, slechts worden gebouwd, mits het bouwplan in overeenstemming is met het ontwerp-uitwerkingsplan.

19.3.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel(s) van het (hoofd)gebouw of het verlengde daarvan ten hoogste 1,00 m zal bedragen;
 • b. de bouwhoogte van palen en masten zal ten hoogste 6,00 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 3,00 m bedragen;

19.4 Afwijken van de bouwregels

Bij de in lid 19.2 bedoelde uitwerking kunnen binnen de grenzen van de bestemming en de uitwerkingsregels, afwijkingsregels opnemen ten aanzien van in het uitwerkingsplan opgenomen bouwregels.

Artikel 20 Woongebied - Uit te werken 2

20.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Woongebied - Uit te werken 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woonhuizen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep of kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten, en/of in combinatie met een buidelwoning;
 • b. aan- en uitbouwen en bijgebouwen;

met de daarbij behorende:

 • c. wegen, straten en paden;
 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. groenvoorzieningen;
 • f. water;
 • g. speelvoorzieningen;
 • h. tuinen en erven;
 • i. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder bouw- en reclameborden.

20.2 Uitwerkingsregels
20.2.1 Uitwerkingsregels

Burgemeester en Wethouders werken de in lid 1 beschreven bestemming uit met inachtneming van de volgende regels:

 • a. de stedenbouwkundige structuur van deze locatie zal zoveel mogelijk aansluiten bij de omgeving;
 • b. het aantal te bouwen eengezins-meergezinswoningen mag ten hoogste 40 bedragen;
 • c. de bouwhoogte van een eengezinswoning zal ten hoogste 11,00 m bedragen;
 • d. de bouwhoogte van een meergezinswoning zal ten hoogste 20,00 m bedragen ;
 • e. het parkeren dient plaats te vinden op eigen erf.
 • f. het uitwerkingsplan dient een motivering te bevatten die voldoet aan het bepaalde in artikel 3.1.6, lid 2 en lid 3 van het Besluit ruimtelijke ordening (Laddertoets Duurzame Verstedelijking)

20.3 Bouwregels

Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten mag niet hoger zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een vastgestelde hogere grenswaarde;
 • b. zolang en voor zover de in lid 20.2.1 bedoelde uitwerking niet onherroepelijk is, mogen bouwwerken, uit te voeren binnen de in lid 20.1 omschreven bestemming, slechts worden gebouwd, mits het bouwplan in overeenstemming is met het ontwerp-uitwerkingsplan.

20.3.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel(s) van het (hoofd)gebouw of het verlengde daarvan ten hoogste 1,00 m zal bedragen;
 • b. de bouwhoogte van palen en masten zal ten hoogste 6,00 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 3,00 m bedragen;
 • d. een carport dient te voldoen aan de volgende regels:
 • 1. de oppervlakte zal ten hoogste 25 m2 bedragen;
 • 2. de bouwhoogte zal ten hoogste 3,00 m bedragen;
 • 3. carport dient gerealiseerd te worden achter de voorgevelrooilijn, tenzij:
 • in de bestaande situatie een aan- of uitbouw of een bijgebouw vóór de voorgevel van het hoofdgebouw is gesitueerd, en/of;
 • de carport wordt geplaatst vóór een garage;
 • de carport niet is voorzien van nieuwe/toegevoegde wanden in welke geval een carport vóór de voorgevel gerealiseerd mag worden.

20.4 Afwijken van de bouwregels

Bij de in lid 20.2 bedoelde uitwerking kunnen binnen de grenzen van de bestemming en de uitwerkingsregels, afwijkingsregels opnemen ten aanzien van in het uitwerkingsplan opgenomen bouwregels.

Artikel 21 Woongebied - Uit te werken 3

21.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Woongebied - Uit te werken 6" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woonhuizen al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep of kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten, en/of in combinatie met een buidelwoning;
 • b. aan- en uitbouwen en bijgebouwen;

met de daarbij behorende:

 • c. wegen, straten en paden;
 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. groenvoorzieningen;
 • f. water;
 • g. speelvoorzieningen;
 • h. tuinen en erven;
 • i. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder bouw- en reclameborden.

21.2 Uitwerkingsregels
21.2.1 Uitwerkingsregels

Burgemeester en Wethouders werken de in lid 1 omschreven bestemming uit met inachtneming van de volgende regels:

 • a. de stedenbouwkundige structuur van deze locatie zal zoveel mogelijk aansluiten bij de omgeving;
 • b. het aantal te bouwen woningen met patio / eengezinswoningen mag ten hoogste 6 bedragen;
 • c. de bouwhoogte van de woonhuizen zal ten hoogste 10.50 meter bedragen;
 • d. het parkeren dient plaats te vinden op eigen erf;
 • e. de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten mag niet hoger zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een vastgestelde hogere grenswaarde;

21.3 Bouwregels

Voor het bouwen van bouwwerken geldt de volgende regel:

 • zolang en voor zover de in lid 21.2 bedoelde uitwerking niet onherroepelijk is, mogen bouwwerken, uit te voeren binnen de in lid 21.1 omschreven bestemming, slechts worden gebouwd, mits het bouwplan in overeenstemming is met het ontwerp-uitwerkingsplan.

21.3.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel(s) van het (hoofd)gebouw of het verlengde daarvan ten hoogste 1,00 m zal bedragen;
 • b. de bouwhoogte van palen en masten zal ten hoogste 6,00 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 3,00 m bedragen;
 • d. een carport dient te voldoen aan de volgende regels:
 • 1. de oppervlakte zal ten hoogste 25 m2 bedragen;
 • 2. de bouwhoogte zal ten hoogste 3,00 m bedragen;
 • 3. carport dient gerealiseerd te worden achter de voorgevelrooilijn, tenzij:
 • in de bestaande situatie een aan- of uitbouw of een bijgebouw vóór de voorgevel van het hoofdgebouw is gesitueerd, en/of;
 • de carport wordt geplaatst vóór een garage;
 • de carport niet is voorzien van nieuwe/toegevoegde wanden in welke geval een carport vóór de voorgevel gerealiseerd mag worden.

21.4 Afwijken van de bouwregels

Bij de in lid 21.2 bedoelde uitwerking kunnen binnen de grenzen van de bestemming en de uitwerkingsregels, afwijkingsregels opnemen ten aanzien van in het uitwerkingsplan opgenomen bouwregels.

Artikel 22 Woongebied - Uit te werken 4

22.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ' 'Woongebied - Uit te werken 7" aangewezen gronden zijn bestemd voor: aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woonhuizen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep of kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten, en/of in combinatie met een buidelwoning ;
 • b. multifunctioneel centrum, met kinderdagverblijf, culturele voorzieningen;
 • c. aan- en uitbouwen en bijgebouwen;

met de daar bijbehorende:

 • d. wegen, straten en paden;
 • e. parkeervoorzieningen;
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. water;
 • h. speelvoorzieningen;
 • i. tuinen en erven;
 • j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder bouw- en reclameborden.

22.2 Uitwerkingsregels
22.2.1 Uitwerkingsregels

Burgemeester en Wethouders werken de in lid 1 beschreven bestemming uit met inachtneming van de volgende regels:

 • a. de stedenbouwkundige structuur van deze locatie zal zoveel mogelijk aansluiten bij de omgeving waarbij de bestaande groenstructuur aan de water- en straatzijde behouden moet blijven;
 • b. het aantal te bouwen geschakelde woningen mag ten hoogste 12 bedragen;
 • c. de bouwhoogte van de woonhuizen zal ten hoogste 10,50 m bedragen;
 • d. het parkeren dient plaats te vinden op eigen erf;
 • e. het uitwerkingsplan dient een motivering te bevatten die voldoet aan het bepaalde in artikel 3.1.6, lid 2 en lid 3 van het Besluit ruimtelijke ordening (Laddertoets Duurzame Verstedelijking)

22.3 Bouwregels

Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten mag niet hoger zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een vastgestelde hogere grenswaarde;
 • b. zolang en voor zover de in lid 22.2.1 bedoelde uitwerking niet onherroepelijk is, mogen bouwwerken, uit te voeren binnen de in lid 22.1 omschreven bestemming, slechts worden gebouwd, mits het bouwplan in overeenstemming is met het ontwerp-uitwerkingsplan.

22.3.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel(s) van het (hoofd)gebouw of het verlengde daarvan ten hoogste 1,00 m zal bedragen;
 • b. de bouwhoogte van palen en masten zal ten hoogste 6,00 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 3,00 m bedragen;

22.4 Afwijken van de bouwregels

Bij de in lid 22.2 bedoelde uitwerking kunnen binnen de grenzen van de bestemming en de uitwerkingsregels, afwijkingsregels opnemen ten aanzien van in het uitwerkingsplan opgenomen bouwregels.

 

Artikel 23 Woongebied - Uit te werken 5

23.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ' 'Woongebied - Uit te werken 8" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woonhuizen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep of kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten, en/of in combinatie met een buidelwoning ;
 • b. aan- en uitbouwen en bijgebouwen;

met de daarbij behorende:

 • c. wegen, straten en paden;
 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. groenvoorzieningen;
 • f. water;
 • g. speelvoorzieningen;
 • h. tuinen en erven;
 • i. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder bouw- en reclameborden.

23.2 Uitwerkingsregels
23.2.1 Uitwerkingsregels

Burgemeester en Wethouders werken de in lid 1 beschreven bestemming uit met inachtneming van de volgende regels:

 • a. de stedenbouwkundige structuur van deze locatie zal zoveel mogelijk aansluiten bij de omgeving waarbij de bestaande groenstructuur aan de water- en straatzijde behouden moet blijven;
 • b. het aantal te bouwen woningen op vrije kavels mag ten hoogste 4 bedragen;
 • c. de bouwhoogte van de woonhuizen zal ten hoogste 7,00 m bedragen;
 • d. het parkeren dient plaats te vinden op eigen erf.

23.3 Bouwregels

Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten mag niet hoger zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een vastgestelde hogere grenswaarde;
 • b. zolang en voor zover de in lid 23.2.1 bedoelde uitwerking niet onherroepelijk is, mogen bouwwerken, uit te voeren binnen de in lid 23.1 omschreven bestemming, slechts worden gebouwd, mits het bouwplan in overeenstemming is met het ontwerp-uitwerkingsplan.

23.3.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel(s) van het (hoofd)gebouw of het verlengde daarvan ten hoogste 1,00 m zal bedragen;
 • b. de bouwhoogte van palen en masten zal ten hoogste 6,00 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 3,00 m bedragen;

23.4 Afwijken van de bouwregels

Bij de in lid 23.2 bedoelde uitwerking kunnen binnen de grenzen van de bestemming en de uitwerkingsregels, afwijkingsregels opnemen ten aanzien van in het uitwerkingsplan opgenomen bouwregels.

 

Artikel 24 Waarde - Archeologie

24.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:

 • het behoud en de bescherming van de archeologische waarden van de gronden.

24.2 Bouwregels
24.2.1 Onderzoeksplicht

Voor bouwwerken met een oppervlakte groter dan 100 m² moet, alvorens een omgevingsvergunning voor het bouwen wordt verleend, door de aanvrager een rapport worden overgelegd waarin:

 • a. de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag kunnen worden verstoord in voldoende mate zijn vastgesteld; en
 • b. in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden worden bewaard en/of gedocumenteerd.

24.2.2 Voorschriften omgevingsvergunning

Indien uit het in lid 24.2.1 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen zullen worden verstoord, kunnen één of meer van de volgende voorschriften worden verbonden aan de omgevingsvergunning voor het bouwen:

 • a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor de archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
 • b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
 • c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg, die voldoet aan bij de vergunning te stellen kwalificaties.
24.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden

24.3.1 Vergunningplicht

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is, ongeacht het bepaalde in de regels bij de andere op deze gronden van toepassing zijnde bestemming(en), een omgevingsvergunning vereist:

 • a. het ontgronden, afgraven (waaronder het graven van watergangen en waterpartijen), egaliseren en ophogen van gronden en/of het anderszins ingrijpend wijzigen van de bodemstructuur;
 • b. het uitvoeren van overige grondbewerkingen;
 • c. het verwijderen en/of aanbrengen van bomen en diepwortelende beplanting;
 • d. het aanleggen van ondergrondse energie-, transport- en of communicatieleidingen.
24.3.2 Uitzondering

Het bepaalde in lid 24.3.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden die:

 • a. het normale onderhoud en beheer betreffen;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
 • c. in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen worden uitgevoerd, mits verricht door een daartoe bevoegde instantie;
 • d. niet dieper gaan dan 0,50 m beneden het maaiveld en een kleinere oppervlakte dan 100 m² beslaan.

24.3.3 Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de archeologische waarden van de gronden.

24.3.4 Onderzoeksplicht

Een omgevingsvergunning kan pas worden verleend, nadat door de aanvrager een rapport wordt overgelegd waarin:

 • a. de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag kunnen worden verstoord in voldoende mate zijn vastgesteld; en
 • b. in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden worden bewaard en/of gedocumenteerd.

Alvorens de omgevingsvergunning wordt verleend, moet er ten behoeve van de beoordeling van het rapport advies worden ingewonnen bij de provinciaal archeoloog.

24.3.5 Voorschriften omgevingsvergunning

Indien uit het in lid 24.3.4 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het uitvoeren van werken of werkzaamheden zullen worden verstoord, kunnen één of meerdere van de volgende voorschriften worden verbonden aan de omgevingsvergunning:

 • a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
 • b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
 • c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg, die voldoet aan bij de vergunning te stellen kwalificaties.

Artikel 25 Waterstaat - Waterkering

25.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:

 • a. (werken ten behoeve van) de waterkering en de waterhuishouding;

met de daar bijbehorende:

 • b. gebouwen;
 • c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
25.2 Bouwregels
25.2.1 Algemeen

In afwijking van het bepaalde bij de andere daar voorkomende bestemming zal niet worden gebouwd, anders dan ten behoeve van deze bestemming.

25.2.2 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

25.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:

 • de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 10,00 m bedragen.

25.3 Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 25.2.1 in die zin dat de in de basisbestemming genoemde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, mits:

 • geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waterkerende functie en de waterhuishouding.

25.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

25.4.1 Vergunningsplichtige werkzaamheden

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een omgevingsvergunning vereist:

 • a. het ontgronden, afgraven, egaliseren en ophogen van kaden;
 • b. het wijzigen van kademuren.

25.4.2 Toegestane werkzaamheden

Het bepaalde in lid 25.4.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden welke:

 • a. het normale onderhoud betreffen;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.

25.4.3 Toetsingscriteria

De in lid 25.4.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend, indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waterkerende functie en de waterhuishouding.

Hoofdstuk 3 ALGEMENE REGELS

Artikel 26 Parkeerregels

Parkeren

 • 1. Bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen en/of een omgevingsvergunning voor een wijziging van het gebruik is verzekerd, dat bij dat bouwwerk of terrein waarvoor vergunning wordt verleend, wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid. Daarbij moet worden voldaan worden aan het gestelde het “Parkeerbeleidsplan Lelystad”. Indien deze regeling wordt gewijzigd, moet rekening worden gehouden met deze wijziging;
 • 2. Indien de bestemming van een bouwwerk of een terrein aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte voor het laden of lossen van goederen moet, bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen en/of een omgevingsvergunning voor een wijziging van het gebruik, zijn verzekerd, dat op eigen terrein wordt voorzien in voldoende ruimte voor het laden en lossen.

Artikel 27 Algemene aanduidingsregels

27.1 geluidzone - spoor

27.1.1 Algemeen
 • a. Ter plaatse van de aanduiding " Gebiedsaanduiding geluidzone - spoor" mogen geen geluidsgevoelige objecten worden gebouwd;
 • b. voor het bouwen van gebouwen ter plaatse van de "Gebiedsaanduiding geluidzone - spoor" mag de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten niet hoger zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een vastgestelde hogere grenswaarde;

27.1.2 Specifieke gebruiksregel

Ter plaatse van deze aanduiding mogen gronden en bouwwerken niet worden gebruikt voor de realisatie van woningen, andere geluidgevoelige gebouwen en geluidgevoelige terreinen als bedoeld in de Wet geluidhinder.

27.2 geluidszone- industrie

27.2.1 Algemeen

Ter plaatse van de aanduiding "geluidzone - industrie" ligt de zone waarbuiten de geluidsbelasting de waarde van 50 dB(A) niet te boven mag gaan.

27.2.2 Specifieke gebruiksregel

Ter plaatse van deze aanduiding mogen gronden en bouwwerken niet worden gebruikt voor de realisatie van woningen, andere geluidgevoelige gebouwen en geluidgevoelige terreinen als bedoeld in de Wet geluidhinder.

27.3 veiligheidszone - lpg

27.3.1 bouwregels

In afwijking van het bepaalde bij de andere daar voorkomende bestemming(en) mogen op of in deze gronden geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten worden gebouwd

27.3.2 specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van gronden en bouwwerken als kwetsbaar of beperkt kwetsbaar object.

27.3.3 wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, het bestemmingsplan wijzigen in díe zin dat:

 • a. de aanduiding "veiligheidszone - lpg" wordt verwijderd, mits de betreffende risicovolle inrichting ter plaatse is beëindigd;
  • 1. de aanduiding "veiligheidszone - lpg" wordt gewijzigd (verkleind), mits: voor de risicovolle inrichting een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer is verleend of gewijzigd;
  • 2. de ligging van de zone is afgestemd op de met deze vergunning corresponderende veiligheidsafstand ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen;
  • 3. zich binnen de gewijzigde zone geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten bevinden;
  • 4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de veiligheid van personen

27.4 veiligheidszone - kaststations

27.4.1 bouwregels

In afwijking van het bepaalde bij de andere daar voorkomende bestemming(en) mogen op of in deze gronden:

 • a. geen kwetsbare objecten binnen een zone van 6 meter worden gerealiseerd;
 • b. geen beperkt kwetsbare objecten binnen een zone van 4 meter worden gerealiseerd;

27.4.2 specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:

 • het gebruik van gronden en bouwwerken als kwetsbaar of beperkt kwetsbaar object.

Artikel 28 Anti-dubbeltelbepaling

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 29 Algemene gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met de bestemmingen, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen;
 • b. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting.

Artikel 30 Algemene afwijkingsregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de verkeersveiligheid, de milieusituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van:

 • a. de bij recht in de bestemmingsregels gegeven maten, afmetingen en percentages, tot ten hoogste 10% van die maten, afmetingen en percentages;
 • b. de bestemmingsregels in die zin dat het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding geeft;
 • c. de bestemmingsregels in die zin dat bouwgrenzen worden overschreden, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft;
 • d. de bestemmingsregels ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, in die zin dat de bouwhoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot ten hoogste 10,00 m;
 • e. de bestemmingsregels ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, in die zin dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van kunstwerken, geen gebouwen zijnde, en ten behoeve van zend-, ontvangst- en/of sirenemasten, wordt vergroot tot ten hoogste 30,00 m;
 • f. het bepaalde ten aanzien van de maximale bouwhoogte van gebouwen in die zin dat de bouwhoogte van de gebouwen ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals schoorstenen, luchtkokers, liftkokers en lichtkappen, mits:
  • 1. de maximale oppervlakte van de vergroting ten hoogste 10% van het betreffende bouwvlak zal bedragen;
  • 2. de bouwhoogte leidt tot een bouwhoogte welke ten hoogste 1,25 maal de maximale (bouw)hoogte van het betreffende gebouw zal bedragen;
 • g. het bepaalde ten aanzien van het bouwen van gebouwen binnen het bouw- c.q. bestemmingsvlak in die zin dat de grenzen van het bouw- c.q. bestemmingsvlak naar de buitenzijde worden overschreden door:
  • 1. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen en schoorstenen;
  • 2. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken;
  • 3. één erker per (hoofd)gebouw over maximaal de halve gevelbreedte;
  • 4. ingangspartijen, luifels, balkons en galerijen;
   mits:
   • de bouwgrens met niet meer dan 1,50 m overschrijdend.

Hoofdstuk 4 OVERGANGS- EN SLOTREGELS

Artikel 31 Overgangsrecht

31.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
  • 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • 2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in sublid a. een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het sublid a. met maximaal 10%.
 • c. Sublid a. is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

31.2 Overgangsrecht gebruik
 • a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in sublid a., te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • c. Indien het gebruik, bedoeld in sublid a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • d. Sublid a. is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

 

Artikel 32 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het

bestemmingsplan Schepenwijk

van de gemeente Lelystad

Behorend bij het besluit van 30 januari 2018