direct naar inhoud van Hoofdstuk 7 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Plan: Noordersluis 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0995.BP00035-VG01

Hoofdstuk 7 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Voor de uitvoerbaarheid van het plan is het van belang te achterhalen of de maatschappij het plan uitvoerbaar vindt. De bestemmingsplanprocedure kent meer momenten waarop de burgers en instanties hun mening over het bestemmingsplan kenbaar kunnen maken. De bestemmingsplanprocedure, zoals opgenomen in de Wet ruimtelijke ordening (Wro), is globaal als volgt opgebouwd:

Inspraak
Nu de Wro geen verplichting meer kent tot het bieden van inspraak, wordt in de gemeente Lelystad in principe geen inspraak meer gehouden voor bestemmingsplannen. Aan de publicatieplicht vanuit artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is voldaan op 4 april 2012. Deze publicatie heeft plaatsgevonden in de lokale krant en op internet.

Vooroverleg
Het opgestelde concept-ontwerpbestemmingsplan wordt aan de wettelijk verplichte overleginstanties en belanghebbenden voorgelegd in het kader van het vooroverleg volgens artikel 3.1.1 van het Bro. De ingekomen overlegreacties worden overwogen en voorzien van een gemeentelijke reactie.

Zienswijzen
Na het vooroverleg wordt het ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Deze volgt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure die is beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het ontwerpplan wordt gedurende zes weken ter inzage gelegd. Een ieder wordt daarbij in de gelegenheid gesteld schriftelijk en/of mondeling zienswijzen op het plan naar voren te brengen. Eventueel ingediende zienswijzen worden voorzien van een passend antwoord.

Vervolg
Daarna volgt besluitvormning door de gemeenteraad omtrent vaststelling van het bestemmingsplan. Ingeval van vaststelling vindt de publicatie van een vaststellingsbesluit (over het algemeen) plaats binnen twee weken na de vaststelling. Tijdens de daarop volgende inzagetermijn van 6 weken is het mogelijk beroep in te stellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het vaststellingsbesluit treedt in werking op de eerste dag nĂ¡ de dag waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij er een voorlopige voorziening is aangevraagd.

.