direct naar inhoud van Artikel 4 Groen
Plan: Noordersluis 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0995.BP00035-VG01

Artikel 4 Groen

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. afschermende groenvoorzieningen;
b. bermen en beplanting;
c. voet- en fietspaden;
d. waterlopen en waterpartijen;
met de daarbij behorende:

e. verhardingen;

f. nutsvoorzieningen en andere openbare voorzieningen;

g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder kunstobjecten, kunstwerken, bouw-, informatie- en reclameborden;

h. ter plaatse van de aanduiding "(dr) dagrecreatie", zijn de gronden mede bestemd voor: *dagrecreatie; *speelvoorzieningen.

4.2 Bouwregels
4.2.1 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

4.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen;
b. de bouwhoogte van palen en masten zal ten hoogste 9,00 m bedragen;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.

4.3 Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 4.2.1 in die zin dat gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen of andere openbare voorzieningen worden gebouwd, mits:

a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de
woonsituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

b. de oppervlakte van een gebouw ten hoogste 50 m² bedraagt;

c. de bouwhoogte van een gebouw ten hoogste 5,00 m bedraagt.