direct naar inhoud van Artikel 11: Leiding - Riool
Plan: Lelystad - Larserknoop
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0995.083811-VG01

Artikel 11: Leiding - Riool

11.1. Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Riool' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:

 • a. rioolpersleidingen en de daarbijbehorende stroken;

met de daarbijbehorende:

 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

11.2. Bouwregels
11.2.1. Gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde

In afwijking van het bepaalde bij de andere aangewezen bestemming(en) mogen op of in deze gronden geen gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, anders dan ten behoeve van deze bestemming.

11.2.2. Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

11.2.3. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:

 • de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 2,00 m bedragen.

11.3. Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het doelmatig en veilig functioneren van de leiding, ontheffing verlenen van:

 • a. het bepaalde in lid 11.2.1 en lid 11.2.2 en toestaan dat de in de andere daar voorkomende bestemming(en) genoemde gebouwen worden gebouwd, mits:
  • 1. vooraf advies wordt ingewonnen van de leidingbeheerder;
 • b. het bepaalde in lid 11.2.1 en toestaan dat de in de andere daar voorkomende bestemming(en) genoemde bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, mits:
  • 1. vooraf advies wordt ingewonnen van de leidingbeheerder.

11.4. Aanlegvergunning
11.4.1. Aanlegvergunningplichtige werken en werkzaamheden

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning), de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het ontginnen, bodemverlagen of afgraven, ophogen of egaliseren van gronden;
 • b. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen;
 • c. het rooien van diepwortelende beplantingen en bomen;
 • d. het aanbrengen van gesloten oppervlakteverhardingen;
 • e. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op andere wijze indrijven van voorwerpen in de grond.
11.4.2. Uitzondering

Het bepaalde in lid 11.4.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden, die:

 • a. het normale onderhoud betreffen;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van kracht worden van het plan.
11.4.3. Toetsingscriteria

De in lid 11.4.1 genoemde vergunning kan uitsluitend worden verleend indien:

 • a. door die werken of werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen geen onevenredige aantasting van de belangen van de in het lid 11.1 genoemde leiding ontstaat of kan ontstaan;
 • b. vooraf advies wordt ingewonnen bij de leidingbeheerder.