direct naar inhoud van Toelichting
Plan: N280-West deelproject wegvak Roermond, herziening 1
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0957.BP00000303-VG01

Toelichting

Bij besluit van 15 juni 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "N280-West deelproject wegvak Roermond" (verder te noemen 'moederplan') vastgesteld. Het moederplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor het herstructureren van een gedeelte van de weg N280. Deze weg voert van Weert naar Mönchengladbach (Duitsland). Tevens vormt de weg een verbinding tussen de snelwegen A2 en A73. De weg doorsnijdt de kern Roermond ten noorden van het centrum van west naar oost en vervult in verband daarmee niet alleen een regionale, maar ook een lokale functie. Bij uitspraak van 24 januari 2018 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (nr. 201706284/1R6) is het plan onherroepelijk geworden.

Inmiddels is geconstateerd dat in de planregels van het moederplan een omissie is geslopen ten aanzien van het aspect waterberging. In de planregels is namelijk opgenomen dat de weg uitsluitend in gebruik mag worden genomen indien ter plaatse van de aanduiding 'waterberging' een waterberging met een capaciteit van ten minste 3.400 m3 is voorzien en deze in stand wordt gehouden. Deze maat van 3.400 m3 is niet correct en vindt ook geen steun in de voor het bestemmingsplan opgestelde waterparagraaf. Deze waterparagraaf is opgenomen in bijlage 12 van het moederplan. Uit deze paragraaf blijkt dat de retentieopgave voor het project in totaal 1.060 m3 bedraagt en dus geen 3.400 m3.

Een retentie van 3.400 m3 is niet nodig en brengt onevenredig grote investeringen met zich mee dat besloten is om de omissie met het voorliggende bestemmingsplan te herstellen.

De bestemmingsplanregels van het moederplan blijven onverkort van toepassing met dien verstande dat in artikel 4.3. sub d de minimale maat van 3.400 m3 wordt vervangen door de minimale maat van 1.060 m3. Verder is vanwege de werkelijke toestand van het terrein de aanduiding 'waterberging' op de verbeelding aan de zuidwestelijke zijde enigszins uitgebreid.

Over deze aanpassing is overleg geweest met het Waterschap Limburg. Het Waterschap heeft te kennen gegeven zich in de aanpassing te kunnen vinden.