direct naar inhoud van Regels
Plan: N280-West deelproject wegvak Roermond, herziening 1
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0957.BP00000303-VG01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan

het bestemmingsplan N280-West deelproject wegvak Roermond, herziening 1 met identificatienummer NL.IMRO.0957.BP00000303-VG01 van de gemeente Roermond;

1.2 moederplan:

het bestemmingsplan N280-West deelproject wegvak Roermond met identificatienummer NL.IMRO.0957.BP00000262-VG01 van de gemeente Roermond;

1.3 bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels.

Voor het overige blijven de begrippen van het moederplan onverkort van toepassing op de regels van dit bestemmingsplan.

Artikel 2 Wijze van meten

De wijze van meten van het moederplan blijft onverkort van toepassing op de regels van dit bestemmingsplan.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

De bestemmingsregels van het moederplan blijven onverkort van toepassing op de regels van dit bestemmingsplan, met dien verstande dat artikel 4.3. sub d wordt geschrapt en vervangen door een nieuw artikel 4.3. sub d, dat als volgt luidt:

"d. ter plaatse van de aanduiding 'waterberging' is een waterberging met een capaciteit van ten minste 1.060 m3 voorzien en deze wordt in stand gehouden."

Hoofdstuk 3 Algemene regels

De algemene regels van het moederplan blijven onverkort van toepassing op de regels van dit bestemmingsplan.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 3 Overgangsrecht

3.1 Overgangsrecht bouwen
3.1.1 Algemeen overgangsrecht bouwwerken

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:

  • a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
3.1.2 Afwijking

Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van 3.1.1 een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in 3.1.1 met maximaal 10%.

3.1.3 Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken

Lid 3.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

3.2 Overgangsrecht gebruik
3.2.1 Algemeen overgangsrecht gebruik

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

3.2.2 Wijzigen strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 3.2.1 te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

Verboden gebruik

3.2.3 Verboden gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in 3.2.2, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

Uitzondering op het overgangsrecht gebruik

3.2.4 Uitzondering op het overgangsrecht gebruik

Lid 3.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 4 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: 'Regels van het bestemmingsplan N280-West deelproject wegvak Roermond, herziening 1'.