direct naar inhoud van Artikel 20 Woongebied
Plan: Binnenstad Roermond
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0957.BP00000150-VG01

Artikel 20 Woongebied

20.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Woongebied’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

20.1.1 Algemeen
 • a. woningen met bijbehorende voorzieningen zoals tuinen en erven, alsmede aan huis verbonden beroepen;

met daarbij behorende:

 • b. verkeersvoorzieningen;
 • c. parkeervoorzieningen;
 • d. nutsvoorzieningen;
 • e. groenvoorzieningen;
 • f. speelvoorzieningen;
 • g. kleinschalige evenementen;
 • h. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • i. garageboxen, uitsluitend waar deze ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerpplan reeds aanwezig zijn.
20.1.2 Aanduidingen
 • a. een kantoor, uitsluitend op de begane grond ter plaatse van de aanduiding 'kantoor';
 • b. detailhandel, uitsluitend op de begane grond ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel';
 • c. dienstverlening, uitsluitend op de begane grond ter plaatse van de aanduiding 'dienstverlening';
 • d. horeca in categorie 2, uitsluitend op de begane grond ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 2';
 • e. een verhuurbedrijf aan huis, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - verhuurbedrijf'.
20.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

op de als ‘Woongebied’ bestemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de onder 20.1 genoemde functies worden gebouwd.

20.2.1 Gebouwen
 • a. het bouwen van nieuwe hoofdgebouwen en/of het toevoegen van nieuwe woningen is binnen deze bestemming niet toegestaan, behoudens herbouw en het bepaalde in 20.2.1 onder b, waarbij de bouwregels zoals opgenomen in dit artikel van toepassing zijn;
 • b. ten behoeve van de uitbreiding van hoofdgebouwen mag worden gebouwd, mits door de uitbreiding het bestaand bebouwde oppervlak van het hoofdgebouw ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerpplan met niet meer dan 20% wordt vergroot;
 • c. de voorgevel van het hoofdgebouw wordt gelijk aan de voorgevel van de hoofdgebouwen op de belendende percelen binnen deze bestemming gebouwd, met dien verstande dat, wanneer de voorgevels van de belendende percelen niet in dezelfde lijn zijn gelegen, de voorgevel van het hoofdgebouw wordt gebouwd binnen de zone tussen de voorgevels op de belendende percelen;
 • d. de maximale goothoogte en de maximale bouwhoogte van gebouwen bedragen ten hoogste de op de verbeelding ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte' weergegeven maat;
 • e. de afstand van de hoofdgebouwen tot de zijdelingse perceelsgrenzen dient voor vrijstaande woningen tenminste 2,5 meter en voor geschakelde aan de niet aangebouwde zijnde van het hoofdgebouw tenminste 2,5 meter te bedragen;
 • f. het maximale bebouwingspercentage bedraagt:
  • 1. per bouwperceel tot 200 m2 maximaal 70%;
  • 2. per bouwperceel tussen 200 m2 en 400 m2 maximaal 60%;
  • 3. per bouwperceel tussen 400 m2 en 600 m2 maximaal 50%;
  • 4. per bouwperceel groter of gelijk aan 600 m2 maximaal 40%.
20.2.2 Bijgebouwen
 • a. bijgebouwen worden tenminste 3 meter achter het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw geplaatst, tenzij het een aan de wegzijde gelegen open stallingsruimte voor personenauto’s betreft;
 • b. het totale grondoppervlak van bijgebouwen bedraagt per bouwperceel tot en met 700 m2 maximaal 70 m2, waarbij het bepaalde in 20.2.1 onder f van overeenkomstige toepassing is;
 • c. het totale grondoppervlak van bijgebouwen bedraagt per bouwperceel groter dan 700 m2, maximaal 10% van de totale oppervlakte van het bouwperceel, met een maximum van 200 m2 per bouwperceel, waarbij het bepaalde in 20.2.1 onder f van overeenkomstige toepassing is;
 • d. de maximale goothoogte van bijgebouwen met een kap bedraagt 2,70 meter en de maximale bouwhoogte van bijgebouwen met een kap bedraagt 5 meter;
 • e. de maximale bouwhoogte van bijgebouwen zonder kap bedraagt 3 meter
 • f. de goothoogte van bijgebouwen aansluitend aan het hoofdgebouw, bedraagt ten hoogste de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw.
20.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

De hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 3,00 meter, met uitzondering van erfafscheidingen, waarbij de hoogte voor de voorgevelrooilijn maximaal 1,00 meter bedraagt en achter de voorgevelrooilijn maximaal 2,00 meter. In afwijking hiervan mag bij hoekpercelen de hoogte van de erfafscheiding aan één wegzijde voor de voorgevelrooilijn maximaal 2,00 meter bedragen, mits deze ten minste 1,00 meter achter de perceelsgrens wordt geplaatst.

20.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder 20.2.3 voor het plaatsen van erfafscheidingen op de perceelsgrens bij hoekpercelen, onder de voorwaarden dat de erfafscheiding:

 • a. het vrije uitzicht van het wegverkeer niet mag belemmeren en voor het wegverkeer ook niet anderszins hinder of gevaar mag opleveren;
 • b. geen fundamentele inbreuk op de groene dan wel open structuur pleegt.
20.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend:

 • a. het gebruik van bijgebouwen voor zelfstandige bewoning;
 • b. het uitoefenen van bedrijvigheid anders dan genoemd onder 20.1.
20.5 Afwijken van de gebruiksregels
20.5.1 Afhankelijke woonruimte

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder 20.1 voor het gebruik van een (vrijstaand) bijgebouw of (gedeelte van) het hoofdgebouw als afhankelijke woonruimte voor het verlenen van mantelzorg, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • a. er sprake is van een objectieve indicatiestelling waaruit de noodzaak van mantelzorg blijkt;
 • b. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen waaronder die van omwonenden en omliggende bedrijven;
 • c. er moet sprake zijn van een ruimtelijke eenheid tussen hoofdgebouw en afhankelijke woonruimte;
 • d. de vloeroppervlakte van de afhankelijke woonruimte bedraagt maximaal 70 m2;
 • e. de afhankelijke woonruimte mag niet worden gerealiseerd in een tijdelijke woonunit (bijv. een stacaravan);
 • f. er mag geen tweede zelfstandige woning ontstaan;
 • g. per bouwperceel kan op enig moment slechts één omgevingsvergunning van kracht zijn voor het gebruik van een gebouw als afhankelijke woonruimte;
 • h. de omgevingsvergunning vervalt van rechtswege op het moment dat de behoefte aan mantelzorg voor de desbetreffende persoon komt te vervallen;
 • i. in zeer uitzonderlijke situaties kan van bovenstaande voorwaarden worden afgeweken.