direct naar inhoud van Artikel 15 Wonen - Woonwagenstandplaats
Plan: BP De Baarzen-Vughtse Hoeven
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0865.vgh1214-VG01

Artikel 15 Wonen - Woonwagenstandplaats

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Woonwagenstandplaats' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen in de vorm van maximaal 4 standplaatsen voor woonwagens en de daarbij behorende voorzieningen.
15.2 Bouwregels

15.2.1 Algemeen

Op de voor 'Wonen - Woonwagenstandplaats' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd c.q. geplaatst:

 • a. woonwagens;
 • b. bijgebouwen,

en de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zonder dat er sprake is van woningsplitsing.

15.2.2 Regels ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak'
 • a. Woonwagens mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden geplaatst, dan wel woningen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.
 • b. Het oppervlak van een woonwagen of woning mag ten hoogste 105 m² bedragen. Bij de berekening van het oppervlak worden bestaande, buiten het bouwvlak gelegen delen van de woonwagen of woning meegeteld.
 • c. De goothoogte van een woonwagen of woning mag ten hoogste 3,50 meter bedragen.
 • d. De nokhoogte van een woonwagen of woning mag ten hoogste 7,00 meter bedragen.
 • e. Woonwagens of woningen mogen uitsluitend plat of met een kap met een dakhelling van ten minste 15° en ten hoogste 50° worden afgedekt.

15.2.3 Regels ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen'.
 • a. Ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' mogen uitsluitend bijgebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd.
 • b. Ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' mag het vlak geheel worden bebouwd, met dien verstande, dat het oppervlak van reeds bestaande, niet ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' gelegen bijgebouwen, waartegen geen handhavingstraject is opgestart, in mindering wordt gebracht op het ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' te bouwen oppervlak aan bijgebouwen.
 • c. Een bijgebouw mag uitsluitend plat worden afgedekt.
 • d. De boeihoogte van een bijgebouw mag ten hoogste 3,25 meter bedragen.

15.2.4 Overige regels met betrekking tot bebouwing
 • a. Binnen het bestemmingsvlak mag de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten hoogste 3.00 m bedragen, met uitzondering van erfafscheidingen, waarvan de hoogte voor de naar de weggekeerde bouwgrens en/of de bijgebouwgrens niet meer dan 1.00 m en achter de naar de weg gekeerde bouwgrens en/of bijgebouwgrens niet meer dan 2.00 m mag bedragen.
 • b. Buiten het bouwvlak en niet ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd.
15.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouder kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van de op grond van in dit artikel toegelaten situering en afmetingen van bouwwerken met een maximum afwijkingspercentage van 10%, indien dit noodzakelijk is, ter voorkoming van onevenredige nadelige gevolgen voor de milieusituatie, verkeersveiligheid, sociale veiligheid en gebruiksmogelijkheden en/of privacy van aangrenzende gronden, dan wel voor zover dit noodzakelijk is ten behoeve van het na te streven stedenbouwkundige beeld.

15.4 Ontheffing van de bouwregels

15.4.1 Ontheffing voor het plaatsen van woonwagens/bouwen van woningen buiten het bouwvlak of niet ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen'

Burgemeester en Wethouders kunnen ontheffing verlenen ten behoeve van het plaatsen van woonwagens/bouwen van woningen en bijgebouwen buiten het bouwvlak en niet ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen', met een groter maximaal toelaatbaar oppervlak, alleen:

 • a. in die gevallen waarin op de desbetreffende standplaats een woonwagen en/of bebouwing aanwezig is, die aan de bouwregels voldoet, zoals genoemd in 15.2 of een ontheffing daarvan verleend is in het kader van een eerdere toepassing van deze ontheffingsbevoegdheid;
 • b. wanneer geen (brand)onveilige situaties ontstaan of kunnen ontstaan en de bereikbaarheid van de woonwagens en/of bebouwing is gegarandeerd, zowel op de desbetreffende standplaats, als op de aangrenzende standplaatsen;
 • c. wanneer belangen van aangrenzende standplaatsen, waaronder privacy, bezonning en luchttoetreding, niet onevenredig worden aangetast of kunnen worden aangetast,

onder de voorwaarden dat:

 • 1. het bebouwingspercentage per standplaats ten hoogste 75% bedraagt;
 • 2. per woonwagen/woning 1 parkeerplaats op de standplaats bij de woonwagen/op eigen terrein bij de woning wordt gerealiseerd. De afmetingen van laatstgenoemde parkeerplaats moeten ten minste 2,50 meter x 6,00 meter bedragen. Deze parkeerplaats dient vanaf de openbare weg per auto toegankelijk te zijn;
 • 3. het overige bepaalde in 15.2 onverminderd van toepassing blijft.

15.5 Specifieke gebruiksregels

15.5.1 Gebruik van de grond

Onder strijdig gebruik wordt ten minste verstaan het gebruik van de gronden:

 • a. als staanplaats of ligplaats voor onderkomens en kampeermiddelen, anders dan de op de standplaats toelaatbare woonwagen;
 • b. voor het beproeven van voertuigen, voor de beoefening van de motorsport, voor het houden van wedstrijden met motorrijtuigen, motoren of (brom)fietsen;
 • c. voor het crossen met motorrijtuigen, motoren of (brom)fietsen;
 • d. als staanplaats voor wagens, geschikt en bestemd voor de uitoefening van handel;
 • e. voor opslagdoeleinden, zoals het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van puin, afval of andere vaste of vloeibare afvalstoffen, dan wel al dan niet afgedankte of aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen of producten.

15.5.2 Gebruik van opstallen

Onder strijdig gebruik wordt ten minste verstaan het gebruiken van opstallen voor:

 • a. ambachtelijke en/of industriële doeleinden;
 • b. detailhandels-, groothandels- en andere handelsdoeleinden, alsmede horecadoeleinden;
 • c. vuurwerkopslag;
 • d. opslagdoeleinden, anders dan inherent aan het toegelaten gebruik voor woondoeleinden.