direct naar inhoud van Artikel 12 Verkeer
Plan: BP De Baarzen-Vughtse Hoeven
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0865.vgh1214-VG01

Artikel 12 Verkeer

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bewegend en stilstaand verkeer en de daarbij behorende voorzieningen;
 • b. duurzaam bodem- en waterbeheer, waaronder begrepen watergangen, zaksloten en infiltratievoorzieningen;
 • c. voorzieningen ten behoeve van het openbaar nut, waaronder begrepen pompputten;
 • d. groenvoorzieningen, ter aankleding van niet direct voor bewegend en stilstaand verkeer noodzakelijke gronden, zoals bermen en/of middenbermen;
 • e. geluidwerende voorzieningen;
 • f. bruggen en duikers;
 • g. onderdoorgangen en tunnels.
12.2 Bouwregels

12.2.1 Algemeen

Op de voor 'Verkeer' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de in 12.1 genoemde doeleinden;
 • b. (ondergrondse) voorzieningen ten behoeve van de afvalinzameling en afvalverwijdering;
 • c. Uitingen van kunst en/of herdenkingen.

12.2.2 Overige regels met betrekking tot bebouwing

Binnen het bestemmingsvlak mag de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer dan 3,50 meter bedragen, met uitzondering van:

 • a. geluidwerende voorzieningen, waarvan de hoogte niet meer mag bedragen dan de hoogte, welke vereist is op grond van een akoestisch onderzoek op basis van de Wet geluidhinder, tot maximaal 5,50 meter;
 • b. masten ten behoeve van telecommunicatie anders dan ten behoeve van het C-2000 netwerk, waarvan de hoogte niet meer dan 20,00 meter mag bedragen;
 • c. voorzieningen voor verlichting, waarvan de hoogte niet meer dan 8,00 meter mag bedragen.
12.3 Nadere eisen ter verbetering

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van de op grond van in dit artikel toegelaten situering en afmetingen van bouwwerken met een maximum afwijkingspercentage van 10%, indien dit noodzakelijk is, ter voorkoming van onevenredige nadelige gevolgen voor de milieusituatie, verkeersveiligheid, sociale veiligheid en gebruiksmogelijkheden en/of privacy van aangrenzende gronden, dan wel voor zover dit noodzakelijk is ten behoeve van het nat te streven stedenbouwkundig beeld.

12.4 Ontheffing van de bouwregels

12.4.1 Ontheffing voor jeugd ontmoetingsplekken (JOP's)

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 12.1 voor het oprichten van JOP's, onder de voorwaarden dat:

 • a. de afstand tot de woningen minimaal 25,00 meter bedraagt;
 • b. het oppervlak van het te plaatsen onderkomen maximaal 25 m2 bedraagt;
 • c. de hoogte van het te plaatsen onderkomen maximaal 3,00 meter bedraagt.
12.5 Specifieke gebruiksregels
12.5.1 Gebruik van de grond.

Onder strijdig gebruik wordt niet verstaan het gebruik van de grond voor:

 • a. standplaats voor de verkoop van goederen en diensten, promotie, markten, kermissen en evenementen, mits:
 • 1. het geen belemmering voor de verkeersafwikkeling vormt;
 • 2. het geen onomkeerbare verandering van de in 12.1 genoemde doeleinden tot gevolg heeft.
12.6 Wijzigingsbevoegdheid

12.6.1 Wijziging voor het plaatsen van masten ten behoeve van telecommunicatie en alarmering

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming 'Verkeer' wijzigen in de bestemming 'Bedrijf - Nutsvoorziening' voor het plaatsen van masten ten behoeve van telcommunicatie en alarmering, mits:

 • a. voldaan wordt aan de voorwaarde dat de hoogte van een mast niet meer bedraagt dan 40,00 meter en overigens voldoet aan de voorwaarden zoals opgenomen in de notitie 'Aangepaste beleidsuitgangspunten met betrekking tot het plaatsen van masten ten behoeve van GSM/DCS netwerken' van de gemeente Vught (vastgesteld d.d. 19 december 2002);
 • b. deze passen binnen het stedenbouwkundige en landschappelijk beeld ter plaatse;
 • c. andere waarden en belangen niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad;
 • d. zoveel als mogelijk aangesloten wordt bij het bepaalde in artikel 4 van deze regels;
 • e. bij het nemen van een beslissing omtrent het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid de openbare voorbereidingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht (afdeling 3.4) wordt gevolgd.