direct naar inhoud van Toelichting
Plan: Zeelberg 21
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0858.BPzeelberg21sl1-VA02

Toelichting

Hoofdstuk 1 Aanleiding en doel

Voorliggend bestemmingsplan betreft een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan 'Schaapsloop 1'. De reden hiervoor is de uitspraak van 18 december 2013 van de Raad van State. Er is beroep ingesteld tegen het besluit van 'Schaapsloop 1' aangaande Zeelberg 21. Dit beroep is gegrond verklaard.

In het bestemmingsplan Schaapsloop 1 is er op het perceel van Zeelberg 21 de bestemming 'agrarisch met waarden' met de functieaanduiding 'specifieke vorm van agrarisch met waarden-agrarisch hulpgebouw' opgenomen. Dit terwijl er al vele jaren wordt gewoond op het adres. Tevens wordt een ander bouwwerk gebruikt als hobbyruimte. De gemeente Valkenswaard heeft de woning niet de bestemming 'wonen' gegeven, omdat er onder andere geen vergunning is. Ook de hobbyruimte is in het bestemmingsplan Schaapsloop 1 opgenomen als 'specifieke vorm van agrarisch met waarden-agrarisch hulpgebouw'. Hiertegen is beroep ingesteld aangezien de bewoning en de hobbyruimte nooit tijdig gewraakt zou zijn. Het beroep is gegrond verklaard. De wraking is niet tijdig gebeurd. Hierdoor zouden de bouwwerken wederom onder het overgangsrecht vallen. Dit is alleen mogelijk als de gerechtvaardigde verwachting bestaat dat het bestaande gebruik binnen de planperiode zal worden beëindigd. Dit laatste is niet aannemelijk gemaakt, waardoor het gebruik niet opnieuw onder het overgangsrecht gebracht kan worden. Om deze reden dient het bestemmingsplan aangepast te worden.

Het voorgaande vormt de reden van het opstellen van onderhavig bestemmingsplan 'Zeelberg 21'.

Tegen voorliggende bestemmingsplan 'Zeelberg 21' heeft de heer P.G.M.M. Hendriks beroep ingediend. De zitting vond plaats op 26 februari 2015. Gedurende de zitting is de beroepszaak aangehouden.

Voorliggend plan betreft een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan 'Schaapsloop 1', zoals dat:

  • door de raad van de gemeente Valkenswaard is vastgesteld op 30 mei 2013;
  • onherroepelijk is geworden op 18 december 2013.

 

De toelichting van het bestemmingsplan 'Schaapsloop 1', zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 30 mei 2013, is op dit bestemmingsplan overeenkomstig van toepassing en wordt hier als herhaald beschouwd. Daarnaast is de toelichting van het voorliggende plan, Zeelberg 21, van toepassing.

Hoofdstuk 2 Begrenzing plangebied

Bestemmingsplan 'Zeelberg 21', betreft een wijziging van het perceel dat kadastraal bekend staat als Valkenswaard, sectie I, nr. 257 en plaatselijk bekend als Zeelberg 21. Het betreft een deel van het perceel. De begrenzing van het plangebied is hieronder op de afbeelding weergegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0858.BPzeelberg21sl1-VA02_0001.jpg"

Afbeelding 1: begrenzing plangebied uitspraak Raad van State.

Hoofdstuk 3 Planbeschrijving

Zoals in hoofdstuk 1 van de toelichting is opgenomen dient er een oplossing gezocht te worden voor het bouwwerk waarin wordt gewoond en voor het bouwwerk dat als hobbyruimte fungeert. Voor het perceel Zeelberg 21 wordt een zogenaamde uitsterfconstructie opgenomen. Dit betekent dat het noordoostelijke bouwwerk tijdelijk gebruikt mag worden voor bewoning en het zuidwestelijke bouwwerk tijdelijk als hobbyruimte gebruikt mag worden. Deze tijdelijk bewoning en de hobbyruimte worden uitsluitend persoonsgebonden toegestaan.

De beroepszaak van 26 februari 2015 is aangehouden. De rechter wil graag dat er een oplossing komt op die manier dat ook de heer P.G.M.M. Hendriks gebruik kan blijven maken van de gebouwen. Om die reden is het voorliggende bestemmingsplan aangepast. De heer P.G.M.M. Hendriks kan middels de wijziging ook gebruik blijven maken van de gebouwen.

Hoofdstuk 4 Procedure

De Raad van State heeft aanleiding gezien om met toepassing van artikel 8:72, vierde en vijfde lid, van de Awb de raad op te dragen om voor de vernietigde planonderdelen een nieuw plan vast te stellen. De Raad van State acht het niet nodig om bij de voorbereiding van het nieuwe besluit de procedure van afdeling 3.4 van de Awb te doorlopen. De gemeente Valkenswaard zal om deze reden het nieuwe besluit dan ook niet de procedure volgens de 3.4 van de Awb laten doorlopen. Aanvullend op bovenstaande heeft de rechter op 26 februari 2015 eveneens aangegeven dat er voor de wijziging om P.G.M.M. Hendriks toe te voegen geen procedure gevolgd hoeft te worden volgens 3.4 van de Awb.