direct naar inhoud van 4.2 Bestaande functionele kwaliteit
Plan: Centrum
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0858.BPcentrum-VA01

4.2 Bestaande functionele kwaliteit

Het centrumgebied kent een divers gebruik. De publieke functies en de horecavoorzieningen liggen verspreid over het gebied. De centrumfunctie en de woonfunctie zijn de twee belangrijkste functies in het plangebied en blijven in stand. Het kernwinkelgebied van Valkenswaard heeft van oudsher een regionale functie. Veel winkelend publiek is van buiten de plaats afkomstig. Het betreft hier enerzijds publiek uit omliggende plaatsen en anderzijds publiek uit vakantieparken in de directe omgeving. Een tabel met de voorkomende bedrijfsmatige functies (detailhandel, horeca bedrijven etc.) is als bijlage bij de toelichting opgenomen. De functionele beschrijving in het navolgende geeft inzicht in de hoofdstructuur waarbij opgemerkt moet worden dat een detailoverzicht alleen via de tabel in bijlage 1 te verkrijgen is. In de tabel in bijlage 1 zijn de diverse bedrijven in het plangebied opgenomen .

Gemengd

In het gebied rondom de markt is een gebied aangemerkt als gemengd gebied. Het gebied kenmerkt zich door verscheidenheid en uiteenlopende functies (detailhandel, dienstverlening en horeca). In de hierna volgende afbeelding is een overzicht opgenomen van de in het plangebied aangewezen gemengde gebied.

afbeelding "i_NL.IMRO.0858.BPcentrum-VA01_0006.jpg"

Woonfunctie

De woonfunctie is naast de centrumfunctie een van de belangrijke functies in het plangebied en blijft in stand. Alle reguliere woningen (aangegeven in onderstaande afbeelding) zijn als zodanig bestemd (met de bestemming 'Wonen'). Naast reguliere woningen wordt er op een aantal locaties in het plangebied op de verdieping gewoond. Daarnaast zijn er een aantal panden bestemd voor een andere functie (detailhandel, horeca etc.) waar gewoond wordt. Deze panden zijn aangeduid op de verbeelding, maar zijn niet op onderstaande afbeelding opgenomen aangezien deze panden functioneel niet als wonen zijn aan te merken.

In het gebied komen zowel grondgebonden woningen als gestapelde bouw voor. De gestapelde woningen zijn aangeduid.

afbeelding "i_NL.IMRO.0858.BPcentrum-VA01_0007.jpg"

Afbeelding 7: Woonlocaties in het plangebied

Horeca en detailhandel

In de hierna volgende afbeelding is een overzicht opgenomen van de in het plangebied voorkomende horeca en detailhandels bedrijven. Een van de bepalende factoren voor het toeristische imago van Valkenswaard (volgend uit het toeristisch recreatief beleid 2000-2010) is de concentratie van horeca-activiteiten in hetcentrum op de Markt. Dit gebied geldt als één van de vooraanstaande uitgaansgebieden voor Valkenswaard en omgeving.

In de hierna volgende afbeelding is een overzicht opgenomen van de in het plangebied voorkomende horeca- en detailhandelsbedrijven behoudens de horeca gelegen binnen het als gemengd aangegeven gebied.

afbeelding "i_NL.IMRO.0858.BPcentrum-VA01_0008.jpg"

Afbeelding 8: Horeca- en detailhandelsfuncties in het plangebied

Maatschappelijk en cultuur en onspanning

De maatschappelijke functies en de functies voor cultuur en ontspanning omvatten onder andere twee scholen, het politiebureau, de kerk, het cultuurcentrum De Hofnar met onder andere de bibliotheek, muziekschool & volksuniversiteit, het jongerencentrum Pulse en het kunstcentrum (een volledig overzicht is opgenomen in bijlage 1).

afbeelding "i_NL.IMRO.0858.BPcentrum-VA01_0009.jpg"

Afbeelding 9: Maatschapelijke en culturele functies in het plangebied

Bedrijven

Binnen het plangebied is op diverse locaties sprake van bedrijvigheid (tot categorie 2). In onderstaande afbeelding zijn de voorkomende bedrijven opgenomen die enkel voor bedrijven zijn bestemd.

afbeelding "i_NL.IMRO.0858.BPcentrum-VA01_0010.jpg"

Afbeelding 10: Bedrijvigheid in het plangebied

Verkeer en parkeren

Voor wat betreft verkeer is de bestaande verkeersstructuur als zodanig bestemd in voorliggend bestemmingsplan. Dit omvat onder andere de Eindhovenseweg (N69). De Eindhovenseweg loopt van oudsher dwars door het kernwinkelgebied en het centrum van Valkenswaard en vormt de verbinding tussen Eindhoven en Hasselt.

Parkeren in het plangebied vindt zowel plaats op eigen terrein als op de openbare weg. Op afbeelding 11 zijn de betaald parkeren locaties weergegven in het centrumgebied van Valkenswaard (kernwinkelgebied en centrum).

afbeelding "i_NL.IMRO.0858.BPcentrum-VA01_0011.jpg"

Afbeelding 11: Betaald in parkeren in het plangebied