Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Buitengebied
Status: onherroepelijk
Plan identificatie: NL.IMRO.0858.BPbuitengebied-OH01

8.2 Toelichting op de planregels

Hoofdstuk 1 bevat de begripsbepalingen. Deze geven aan wat onder een bepaald begrip wordt verstaan, in die gevallen dat er interpretatieverschillen kunnen ontstaan. Daarnaast worden er regels gegeven over hoe met maatvoering moet worden omgegaan. 
  
Hoofdstuk 2 bevat de bestemmingsregels. Hierin worden per bestemming regels gegeven voor het gebruik en de bebouwing van de onderliggende gronden. De regels kennen allen eenzelfde opbouw met de volgende leden: 
  • lid 1 bestemmingsomschrijving;
  • lid 2 bouwregels;
  • lid 3 nadere eisen (indien aanwezig);
  • lid 4 afwijking (indien aanwezig);
  • lid 5 omgevingsvergunning (voormalige aanlegvergunning, indien aanwezig);
  • lid 6 wijziging (indien aanwezig) .
De bestemmingsomschrijving is de centrale bepaling van elke bestemming. In de bestemmingsomschrijving worden de binnen een bestemming toegestane functies genoemd. De bouwregels zijn gerelateerd aan de bestemmingsomschrijving. Ook het gebruik van grond en bebouwing is gekoppeld aan de bestemmingsomschrijving.
 
Ook zijn er dubbelbestemmingen opgenomen. Een dubbelbestemming is een bestemming die ook aan de gronden wordt toegekend. Voor gronden kunnen dus meerdere bestemmingen gelden. Er geldt altijd een enkelbestemming en soms geldt er ook een dubbelbestemming, soms zelfs meerdere. In de regels van de dubbelbestemming wordt omschreven wat er voor de onderliggende gronden geldt aan extra bepalingen in aanvulling, of ter beperking, van de mogelijkheden van de onderliggende bestemmingen.
 
Daarnaast kan er binnen een bestemming ook een aanduiding zijn opgenomen. Een aanduiding is een teken op de verbeelding (een lijn, figuur, lettercode, etc.). Via een aanduiding wordt in de regels iets specifieks geregeld. Dit kan betrekking hebben op extra mogelijkheden of extra beperkingen voor het gebruik en/of de bebouwing en/of het aanleggen van werken.
 
In de algemene regels is een aantal algemene bouwvoorschriften, gebruiks- en afwijkingsregels opgenomen, onder andere met betrekking tot de bescherming van landschapswaarden en monumentale bomen.
 
Tenslotte bevat het bestemmingsplan in hoofdstuk 4 regels voor het overgangsrecht en de naamgeving van het bestemmingsplan.