Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Buitengebied
Status: onherroepelijk
Plan identificatie: NL.IMRO.0858.BPbuitengebied-OH01

7.7 Sport en recreatie

Het buitengebied van Valkenswaard kent diverse recreatiebedrijven. Uit het beleidskader volgt dat de gemeente zich tot doel heeft gesteld om recreatie en toerisme een zeer belangrijke rol te laten spelen in het toekomstige buitengebied.
7.7.1 Dagrecreatie en sport
Bestemmingen en recreatief medegebruik
Alle aanwezige zelfstandige recreatie- en sportvoorzieningen zijn als zodanig bestemd. Daarbij is qua regelgeving aangesloten op het vigerende bestemmingsplan.
  
Extensief recreatief medegebruik houdt in dat een gebied mede kan/mag worden benut voor wandelen, fietsen, paardrijden, skaten, etc. Het uitgangspunt is om dit rechtstreeks mogelijk te maken binnen de bestemmingen 'Agrarisch', 'Agrarisch met waarden' en 'Natuur', tenzij dit vanwege bijzondere (ecologische) omstandigheden niet mogelijk is.
 
Overigens betekent een dergelijke medebestemming niet dat een gebied ook vrij toegankelijk is. De eigenaar van de gronden is degene die bepaald of de geboden mogelijkheden uit het bestemmingsplan ook daadwerkelijk benut kunnen worden.
 
Scouting, gildes, verenigingen, etc
Voor de scouting, gildes en hondenverenigingen worden maatwerkregelingen opgenomen. De scouting krijgt geen recreatieve (hoofd)bestemming, maar een recreatief medegebruik van de gronden is via een aanvullende regeling (aanduiding) wel mogelijk. De bestemming van de gildes en hondenverenigingen is afhankelijk van de geldende bestemmingsregeling, het feitelijk gebruik en de ligging (wel of niet binnen beschermenswaardige natuur). 
 
De gemeente kent een eigen evenementenregeling. Om dubbele regels te voorkomen is het evenementenbeleid niet in dit bestemmingsplan opgenomen.
 
Paardenbakken
Voor paardenbakken geldt de regeling, zoals deze in de 'Regeling Schuilhutten en Paardenbakken' (zie bijlage) is opgenomen. Het realiseren van paardenbakken, binnen het bouwvlak, is binnen alle agrarische bestemmingen en de woonbestemming onder voorwaarden toegestaan. Echter, niet alle gebieden in het buitengebied lenen zich voor paardenbakken. De belangrijkste gebieden die uitgesloten worden voor paardenbakken zijn de natuurgebieden.
 
De oppervlakte voor paardenbakken mag niet meer bedragen dan 1.200 m². De paardenbakken mogen voorzien worden van een omheining tot een maximale hoogte van 1,50 m. Per adres is maximaal 1 paardenbak toegestaan. Een uitzondering geldt voor locaties met een bestemming 'Agrarisch - Paardenhouderij' en 'Agrarisch met waarden - Paardenhouderij, omdat paardenbakken hier onderdeel uitmaken van de bedrijfsvoering.
 
Via een afwijkingsmogelijkheid zijn paardenbakken ook buiten het agrarisch bouwvlak of bestemmingsvlak 'Wonen' toelaatbaar, mits deze de paardenbak grenst aan het bouwvlak en wordt voorzien van een goede landschappelijke inpassing. Wat een 'goede' landschappelijk inpassing is, kan met behulp van het Landschapsontwikkelingsplan en de Regeling Schuilhutten en Paardenbakken worden bepaald. 
 
Volkstuinen
Op de verbeelding hebben de volkstuinen een aanduiding gekregen. Per 'volkstuin' (met een oppervlak van minimaal 100 m2) mag maximaal één gebouwtje worden gebouwd met een oppervlakte van maximaal 12 m2 en een goot- en bouwhoogte van 2 respectievelijk 3 m.
 
7.7.2 Verblijfsrecreatie
Alle bestaande, legale en vergunde campings en kampeerterreinen krijgen een maatbestemming. De bouwmogelijkheden zijn op het geldende bestemmingsplan afgestemd. De bebouwing dient binnen het bestemmingsvlak te worden opgericht.   
 
Bijlage 2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) maakt het mogelijk vergunningsvrij op de grond staande bouwwerken ten behoeve van recreatief nachtverblijf, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:
  1. niet hoger dan 5 m;
  2. de oppervlakte niet meer dan 70 m2;
  3. het gebruik als recreatief nachtverblijf niet strijdig aan bestemmingsplan, exploitatieplan, beheersverordening, voorbereidingsbesluit of artikelen 4.1, derde lid en 4.3, derde lid van de Wro is.   
In het geldende bestemmingsplan is vastgelegd dat het kleinschalig kamperen (inclusief campers) alleen wordt toegestaan als nevenactiviteit bij agrarische bedrijven en woningen. Deze vorm wordt beperkt tot maximaal 25 plaatsen. De bebouwingsoppervlakte van sanitaire voorzieningen bedraagt 50 m². Het kleinschalige kamperen wordt alleen binnen de agrarische bestemming toegestaan, of als kleinschalige recreatieve nevenactiviteit bij Wonen.
 
Bed & breakfast wordt, op basis van een afwijkingsregeling toegestaan als nevenactiviteit bij burgerwoningen. Deze functie mag zowel in het hoofdgebouw als in de bijbehorende bouwwerken plaatsvinden. Er is een maximum van 10 bedden toegestaan (met een totaal toegestane omvang van 100 m²).