Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Buitengebied
Status: onherroepelijk
Plan identificatie: NL.IMRO.0858.BPbuitengebied-OH01

7.2 Plansystematiek

Voor de bestemmingssystematiek heeft de gemeente de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
  • het bestemmingsplan moet duidelijk en leesbaar zijn. Dit betekent dat ervoor is gekozen de verbeelding zo eenvoudig mogelijk te houden en het aantal (dubbel)bestemmingen of aanduidingen zoveel mogelijk te minimaliseren.
  • de systematiek dient zoveel mogelijk aan te sluiten op de tweede herziening van het bestemmingsplan buitengebied.
Voor de meest voorkomende bestemmingen zijn de volgende keuzes gemaakt voor de bestemmingslegging.
 
Wonen
In het geldende bestemmingsplan was sprake van verbale bestemmingsvlakken. Deze zijn in het nieuwe plan vertaald naar een bestemmingsvlak 'Wonen'. Daarbij is onder meer gekeken naar de situering van gebouwen, bouwwerken en verhardingen, actuele luchtfoto's en de kadastrale situatie. In die situaties dat een grote tuin aanwezig is, kan deze de bestemming 'Tuin' hebben gekregen om te voorkomen dat onevenredige grote woonvlakken ontstaan.
 
Agrarisch
De keuze voor de bestemming Agrarisch  of Agrarisch met waarden is gebaseerd op de plankaarten van de tweede herziening van het bestemmingsplan Buitengebied en de kaartbijlagen van de provinciale Verordening Ruimte. In onderstaande tabel is dit weergegeven.
 
 Oude bestemmingNieuw: (dubbel-)bestemming of gebiedsaanduiding
2e herziening bp buitengebied  
Groene HoofdstructuurAgrarisch gebied met natuurwaardenAgrarisch met waarden
 Agrarisch gebied met abiotische waardeAgrarisch met waarden
Agrarische HoofdstructuurAgrarisch gebied landschappelijk waardevol Agrarisch met waarden
 Agrarisch gebiedAgrarisch
Provinciale verordening  
 Ecologische hoofdstructuurNatuur / Agrarisch met waarden
 Groenblauwe mantel Agrarisch met waarden
 Beheersgebied ecologische hoofdstructuur Agrarisch met waarden
 
Gedurende het planproces is gebleken dat het wenselijk is voor paardenhouderijbedrijven een eigen agrarische bestemming op te nemen (Agrarisch-Paardenhouderij of Agrarisch met waarden-Paardenhouderij). Dit vanwege het specifieke karakter van de bouw- en gebruiksmogelijkheden.
 
Natuur en landschap
De bestaande natuur- en bosgebieden zijn bestemd als 'Natuur'. De kleinere landschapselementen, zoals houtwallen- en singels, bosjes en afschermend groen zijn bestemd als 'Groen-landschapselement'.
De kenmerkende waarden hebben een gebiedsaanduiding gekregen. In onderstaande tabel is dit weergegeven. 
     
 Oude bestemmingNieuw: (dubbel-)bestemming of gebiedsaanduiding
2e herziening bp buitengebied  
Groene HoofdstructuurNatuurgebied Natuur
 Bosgebied met natuurwaardenNatuur
 Multifunctioneel bosgebiedNatuur
Landschappelijke waarden
Cultuurhistorisch waardevol, akker
Essen en kampen
 Cultuurhistorisch waardevol, kampontginningEssen en kampen
 Visueel-ruimtelijk waardevol, beslotenheid/bosrandzoneBeslotenheid
 Visueel-ruimtelijk waardevol, openheid/grootschalige ontginningenOpenheid
Provinciale verordening  
 Ecologische hoofdstructuurNatuur / Agrarisch met waarden
 Zoekgebied ecologische verbindingszonen.v.t. (algemene wijzigingsbevoegdheid, zie paragraaf 7.4.2)
LOPDivers kaartmateriaalGroen-Landschapselement
   
Water
Gebleken is dat er een grote diversiteit aan watergerelateerde bestemmingen bestaat. Om het plan zo helder mogelijk te houden is ervoor gekozen hier geen aparte bestemmingen voor op te nemen. Het opnemen van verschillende (dubbel)bestemmingen en aanduidingen ter bescherming van de hydrologische waarden draagt bij aan een nodeloos ingewikkelde planregeling, terwijl het uiteindelijke doel hetzelfde is: het beschermen van de hydrologische waarden en het voorkomen van schadelijke ingrepen. Dit is in één bestemming ‘Waarde-Hydrologie’ te ondervangen (zie onderstaande tabel).
 
 Oude bestemmingNieuw: (dubbel-)bestemming of gebiedsaanduiding
2e herziening bp buitengebied  
 Hydrologisch waardevolWaarde - Hydrologie
HerzieningBeschermingszone natte natuurparel (tegenwoordig: attentiegebied EHS)Waarde - Hydrologie
Provinciale verordening  
 Attentiegebied ecologische hoofdstructuurWaarde - Hydrologie
 Zoekgebied voor behoud en herstel watersystemen Waarde - Hydrologie
 Regionaal waterbergingsgebied Waterstaat - Waterbergingsgebied
 Reserveringsgebied waterbergingWaarde - Hydrologie