Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Buitengebied
Status: onherroepelijk
Plan identificatie: NL.IMRO.0858.BPbuitengebied-OH01

Artikel 34 Waarde - Hydrologie

34.1 Bestemmingsomschrijving
De voor Waarde - Hydrologie aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor behoud, herstel en ontwikkeling van bestaande watersystemen.
34.2 Bouwregels
34.2.1 Bouwen ten behoeve van de bestemming
Op en in de gronden als bedoeld in artikel 34 lid 1, mogen geen bouwwerken ten behoeve van de bestemming worden gebouwd.
34.2.2 Afwijken ten behoeve van het bouwen
Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van artikel 34 lid 2.1 voor het bouwen overeenkomstig een onderliggende enkel bestemming indien:
  1. bebouwing mogelijk is krachtens de onderliggende bestemming;
  2. rekening wordt gehouden met de aanwezige waarden zoals bedoeld in artikel 34 lid 1;
  3. vooraf advies is gevraagd aan een onafhankelijke deskundige.
34.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
34.3.1 Werken en werkzaamheden
Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren: 
  1. het verzetten van grond van meer dan 100 m3 of op een diepte van meer dan 0,6 meter beneden maaiveld, voor zover geen vergunning is vereist op grond van de Ontgrondingenwet;
  2. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers of het aanleggen van ondergrondse drainage;
  3. het verlagen van de grondwaterstand anders dan door middel van het graven van sloten of het toepassen van drainagemiddelen, met uitzondering van grondwateronttrekkingen;
  4. het buiten een bouwvlak aanbrengen van verhardingen van meer dan 100 m2.
  
34.3.2 Uitzonderingen
Het in artikel 34 lid 3.1  vervatte verbod is niet van toepassing op: 
  1. werken en werkzaamheden welke het normale onderhoud betreffen;
  2. werken en werkzaamheden welke noodzakelijk zijn in verband met het op de bestemming gerichte beheer of gebruik van de grond;
  3. werken en werkzaamheden welke reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan. 
34.3.3 Voorwaarden voor verlenen omgevingsvergunning
De in artikel 34 lid 3.1 vermelde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het waterbergend vermogen. 
34.3.4 Advies
Alvorens een vergunning als bedoeld in artikel 34 lid 3.3  kan worden verleend, wordt schriftelijk advies ingewonnen bij het betrokken waterschap.