Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Buitengebied
Status: onherroepelijk
Plan identificatie: NL.IMRO.0858.BPbuitengebied-OH01

Artikel 32 Waarde - Cultuurhistorie

32.1 Bestemmingsomschrijving
De voor Waarde - Cultuurhistorie aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud van ter plaatse bestaande cultuurhistorisch en oudheidkundige waardevolle landschappen en vlakken.
32.2 Bouwregels
32.2.1 Bouwen ten behoeve van de bestemming
Op en in de gronden als bedoeld in artikel 32 lid 1 , mogen geen bouwwerken ten behoeve van de bestemming worden gebouwd.
32.2.2 Bouwen ten behoeve van andere bestemmingen
Op de voor Waarde - Cultuurhistorie aangewezen gronden mag slechts worden gebouwd indien en voor zover dat nodig is voor het behoud en/of herstel van de bestaande bebouwing, met dien verstande, dat:
 1. bebouwing mogelijk is krachtens de onderliggende bestemming;
 2. rekening wordt gehouden met de aanwezige cultuurhistorische waarden zoals bedoeld in artikel 32 lid 1;
 3. vooraf advies is gevraagd aan een onafhankelijke deskundige.
32.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
32.3.1 Werken en werkzaamheden
In het belang van de cultuurhistorie en ter voorkoming van onevenredige aantasting van aanwezige cultuurhistorische waarden is het verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren: 
 1. aanleggen en/of verharden van wegen, paden en parkeergelegenheden, alsmede het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
 2. afgraven, ophogen of egaliseren, dan wel ontginnen van gronden;
 3. kappen en rooien van houtwallen en/of -singels of bosjes;
 4. door nieuwe aanplant realiseren van houtwallen en/of -singels of bosjes;
 5. winnen, infiltreren of stuwen van water en andere werken of werkzaamheden die een wezenlijke wijziging van de grondwaterstand of de waterhuishouding beogen of ten gevolge hebben, anders dan ten behoeve van natuurontwikkeling;
 6. aanleggen van ondergrondse of bovengrondse energie-, transport- en/of communicatieleidingen.
  
32.3.2 Uitzonderingen
Het in artikel 32 lid 3.1  vervatte verbod is niet van toepassing op: 
 1. werken en werkzaamheden welke het normale onderhoud betreffen;
 2. werken en werkzaamheden welke noodzakelijk zijn in verband met het op de bestemming gerichte beheer of gebruik van de grond;
 3. werken en werkzaamheden welke reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan. 
32.3.3 Voorwaarden voor verlenen omgevingsvergunning
De in artikel 32 lid 3.1 vermelde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de gronden.