Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Buitengebied
Status: onherroepelijk
Plan identificatie: NL.IMRO.0858.BPbuitengebied-OH01

Artikel 11 Dienstverlening

11.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Dienstverlening' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. dienstverlening;
 2. maximaal één bedrijfswoning per bouwvlak dan wel het aantal bedrijfswoningen ter plaatse van de aanduiding ‘maximum aantal wooneenheden' op de verbeelding; 
met de daarbij behorende:
 1. gebouwen;
 2. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 3. erven en terreinen;
 4. goederenstalling en opslag, zulks mede voor functies op de verdieping(en);
 5. groenvoorzieningen;
 6. openbare verkeersruimten;
 7. parkeervoorzieningen;
 8. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
11.2 Bouwregels
Op de gronden zijn uitsluitend bouwwerken toegestaan ten behoeve van de in artikel 11 lid 1 omschreven bestemming, waarbij tevens wordt voldaan aan de volgende bepalingen:
 
11.2.1 Algemeen
 1. per bouwvlak is bebouwing ten behoeve van niet meer dan één dienstverlenend bedrijf toegestaan.
 2. gebouwen zijn uitsluitend binnen een bouwvlak toegestaan tenzij anders is bepaald.
11.2.2 Hoofdgebouwen
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:
 1. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 5,5 meter;
 2. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 10 meter;
 3. het bebouwd oppervlak mag voor de navolgende locaties daarbij mag niet meer bedragen dan:
  Adresgebouwen
  Maastrichterweg 309120 m2
11.2.3 Bedrijfswoning
Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen:
 1. maximaal één bedrijfswoning per bestemmingsvlak;
 2. in afwijking van het bepaalde onder a geldt indien op de verbeelding de aanduiding 'Maximum aantal wooneenheden' is opgenomen dit aantal als maximum;
 3. de inhoud van de bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 750 m3;
 4. de goothoogte van de bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 5,5 meter;
 5. de bouwhoogte van de bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 10 meter.
11.2.4 Bijbehorende bouwwerken
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen gelden de volgende voorwaarden:
 1. de gezamenlijke bebouwingsoppervlakte mag niet meer bedragen dan 100 m² per bedrijfswoning;
 2. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 meter;
 3. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 5,5 meter;
 4. vrijstaande bijbehorende bouwwerken dienen op een afstand van ten minste 2,5 meter achter de voorgevelrooilijn van de bedrijfswoning te worden gebouwd;
 5. de afstand van vrijstaande bijbehorende bouwwerken tot de bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 20 meter.
11.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 1. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde niet zijnde overkappingen, gelden de volgende bepalingen:
  1. de bouwhoogte van erfafscheidingen gesitueerd vóór de voorgevel van het hoofdgebouw mag niet meer dan 1 meter bedragen;
  2. de bouwhoogte van erfafscheidingen gesitueerd achter de voorgevel van het hoofdgebouw mag niet meer dan 2 meter bedragen;
  3. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer dan 6 meter bedragen;
  4. de bouwhoogte van overige bouwwerken mag niet meer dan 3 meter bedragen.
11.3 Specifieke gebruiksregels
Tot een strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van de gronden en bouwwerken voor kamerverhuur.
11.4 Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen ten behoeve van het wijzigen van de bestemming dienstverlening in de bestemming horeca, met inachtneming van het volgende:
 1. de dienstverlenende activiteit volledig is beëindigd;
 2. uitsluitend horeca-activiteiten in categorie 2 plaatsvinden;
 3. er geen toename aan bebouwing plaatsvindt;
 4. parkeren op eigen terrein plaatsvindt;
 5. belangen van omwonenden niet onevenredig worden geschaad;
 6. dat het wijzigingsplan milieutechnisch aanvaardbaar is;
 7. dat het wijzigingsplan economisch uitvoerbaar is;
 8. verhaal van gemeentelijke (plan-)kosten is zekergesteld;
 9. er wordt voorzien in een gebiedseigen landschappelijke inpassing.