direct naar inhoud van Artikel 20 Wonen - Woonwagenstandplaats
Plan: Woongebieden
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0856.BPWKUDEN-VA01

Artikel 20 Wonen - Woonwagenstandplaats

20.1 Bestemmings- omschrijving

De voor 'Wonen – Woonwagenstandplaats' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het wonen in maximaal 7 woonwagens;
 • b. voorzieningen van algemeen nut;
 • c. de daarbij behorende voorzieningen;
 • d. water, waterbergingen en watergangen.

20.2 Bouwregels

Voor de aanleg van standplaatsen en de bouw van woonwagens gelden de volgende bepalingen:

 • a. de aanduidingen op de verbeelding zijn van toepassing;
 • b. de standplaatsen zijn alleen toegestaan binnen het op de verbeelding aangegeven bouwvlak;
 • c. de minimale oppervlakte van een standplaats (exclusief berging en sanitaire ruimte) bedraagt 112 m²;
 • d. voor het bouwen van voorzieningen van algemeen nut gelden de maatvoeringseisen, zoals aangegeven in onderstaande tabel. Voorzieningen van algemeen nut zijn overal binnen de bestemming toegestaan.
 • e. voor het bouwen van voorzieningen van algemeen nut gelden de maatvoeringseisen, zoals aangegeven in onderstaande tabel. Voorzieningen van algemeen nut zijn overal binnen de bestemming toegestaan.

Voorzieningen van algemeen nut   Eis  
maximale bouwhoogte   3 m¹  
maximale oppervlakte   15 m²  

20.3 Bijgebouwen

Voor het bouwen van bijgebouwen bij woonwagens gelden de volgende bepalingen:

 • a. bijgebouwen moeten voldoen aan de maatvoeringseisen, zoals aangegeven in tabel 1;
 • b. bijgebouwen zijn toegestaan binnen het bouwvlak;
 • c. in aanvulling op en/of in afwijking van het bepaalde in tabel 1 geldt dat er per standplaats maximaal 1 bijgebouw is toegestaan.

20.4 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de maatvoeringseisen zoals aangegeven in tabel 2.

20.5 Overkappingen

Voor het bouwen van overkappingen gelden de situerings- en maatvoeringseisen zoals aangegeven in tabel 3.

De oppervlakte aan overkappingen wordt niet meegerekend bij de totale oppervlakte van bijgebouwen.

20.6 Bijzondere bepalingen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen overeenkomstig het bepaalde in artikel 30 ten aanzien van:

 • a. de bouwhoogte en/of goothoogte van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • b. de situering van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

20.7 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend:

 • a. het gebruik voor inwoning dan wel wonen in vrijstaande bijgebouwen;
 • b. het gebruik voor seksuele dienstverlening;
 • c. het plaatsen of geplaatst houden van onderkomens;
 • d. het opslaan van gerede of ongerede goederen, zoals vaten, kisten, bouwmaterialen, werktuigen, machines of onderdelen hiervan;
 • e. het opslaan van voer- of vaartuigen of onderdelen hiervan;
 • f. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van puin, vuil of andere vaste of vloeibare afvalstoffen.

Het bepaalde in lid 7, sub c t/m f is niet van toepassing voor zover het betreft:

 • a. het tijdelijk opslaan van materialen en werktuigen welke nodig zijn voor de realisering of de handhaving van de in het plan aangewezen bestemmingen;
 • b. het opslaan of storten van afval- of meststoffen, voor zover noodzakelijk voor het normale onderhoud van tuinen, andere open terreinen en watergangen;

Tabel 1: Bouwvoorschriften voor bijgebouwen

Maatvoeringseisen   Eis  
Maximale oppervlakte aan bijgebouwen:   50 m²  
maximale bouwhoogte   3 m¹  

Tabel 2: Bouwvoorschriften voor bouwwerken, geen gebouwen zijndeMaximale bouwhoogte  
erf-
afscheidingen  
tuinmeubilair en speeltoestellen   vlaggenmasten en antennes   overige
bouwwerken  
Tussenperceel          
voor de voorgevellijn :   1 m¹   1 m¹   5 m1   1 m1  
achter de voorgevellijn:   2 m¹   3 m¹   5 m1   1 m¹  

Tabel 3: Bouwvoorschriften voor overkappingen

Situerings- en maatvoeringseisen   Eis  
  overkapping mag alleen achter de voorgevellijn worden gebouwd  
minimale afstand tussen voorgevellijn en voorzijde overkapping   1 m¹  
maximale bouwhoogte   3 m¹  
maximale oppervlakte   25 m²