direct naar inhoud van Artikel 17 Wonen - Woonwagenstandplaats
Plan: Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0848.BP800BUITENGEBIED-VA01

Artikel 17 Wonen - Woonwagenstandplaats

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Wonen - Woonwagenstandplaats aangewezen gronden zijn bestemd voor:

Wonen in de vorm van woonwagenstandplaatsen, een en ander met de bijbehorende voorzieningen, zoals tuinen en erven.

17.2 Bouwregels
17.2.1 Toegestane bebouwing

Uitsluitend mogen worden opgericht bouwwerken ten dienste van de bestemming, zoals woonwagens met bijgebouwen en bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

17.2.2 Aantal standplaatsen en maatvoering woonwagens
  • a. Het aantal standplaatsen mag niet meer bedragen dan 16.
  • b. Per standplaats mag slechts één woonwagen worden gebouwd.
  • c. De inhoud van een woonwagen mag niet meer bedragen dan 350 m3.
  • d. De goothoogte van een woonwagen mag niet meer bedragen dan 4 m.
  • e. De bouwhoogte van een woonwagen mag niet meer bedragen dan 4,5 m.
  • f. Op iedere woonwagenstandplaats mogen gebouwen ten behoeve van sanitaire doeleinden en bergingsdoeleinden worden gebouwd, met dien verstande dat de gezamenlijke oppervlakte hiervan per woonwagenstandplaats niet meer mag bedragen dan 25 m2 en de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 3,5 m.
  • g. De bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde, voor de voorgevelrooilijn mag niet meer bedragen dan 1 m; de bouwhoogte van overige bouwwerken geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 3 m, met uitzondering van erfafscheidingen, die maximaal 2 m mogen bedragen.
17.3 Specifieke gebruiksregels

In aanvulling op het bepaalde van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c van de Wabo wordt onder gebruik strijdig met de bestemming in ieder geval begrepen gebruik van gronden en/of opstallen voor:

  • a. vrijstaande bijgebouwen als zelfstandige woning en als afhankelijke woonruimte;
  • b. het opslaan, storten of bergen van materialen, producten en mest, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is voor het op de bestemming gerichte gebruik.