direct naar inhoud van Artikel 16 Wonen
Plan: Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0848.BP800BUITENGEBIED-VA01

Artikel 16 Wonen

16.1 Bestemmingsomschrijving
16.1.1 Algemeen

De voor Wonen aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woningen, al dan niet in combinatie met aan huis verbonden beroepen;
 • b. recreatieve voorzieningen in de vorm van kleinschalig kamperen of bed & breakfast;
 • c. water en waterhuishoudkundige doeleinden;

een en ander met de bijbehorende voorzieningen, zoals tuinen en erven en overeenkomstig de in 16.1.2 opgenomen nadere detaillering van de bestemming.

16.1.2 Nadere detaillering van de bestemming

In het onderstaande is een nadere detaillering opgenomen van het bepaalde in 16.1.1:

a Beroep aan huis

In een woning mag een beroep aan huis dan wel bed & breakfast worden uitgeoefend als ondergeschikte activiteit bij de woonfunctie, waarbij de volgende bepalingen van toepassing zijn:

 • 1. De omvang van de activiteit mag niet meer bedragen dan 30% van de gezamenlijke vloeroppervlakte van de woonbebouwing tot een maximum van 80 m2.
 • 2. Een bed & breakfast mag bestaan uit maximaal twee kamers met elk maximaal 2 bedden.
 • 3. Het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer.
 • 4. Parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden.
 • 5. Opslag vindt uitsluitend inpandig plaats.
 • 6. Detailhandel mag alleen plaatsvinden ondergeschikt aan en in direct verband met het aan huis verbonden beroep.
 • 7. De activiteit wordt uitgeoefend door de bewoner.
b Aantal woningen

Per bestemmingsvlak is maximaal één woning toegestaan, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding "maximum aantal wooneenheden" het aangegeven maximale aantal wooneenheden het toegestane maximale aantal woningen is.

16.2 Bouwregels
16.2.1 Toegestane bebouwing

Uitsluitend mogen worden opgericht bouwwerken ten dienste van de bestemming, zoals woningen met bijgebouwen en bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

16.2.2 Inhoud

Met betrekking tot de inhoud van de woningen gelden de volgende regels:

 • a. de inhoud van een woning mag maximaal 600 m3 bedragen, exclusief aangebouwde bijgebouwen;
 • b. indien de bestaande inhoud van een woning meer bedraagt dan 600 m3, mag de inhoud van de woning niet meer bedragen dan de bestaande inhoud;
16.2.3 Maatvoering en situering

Met betrekking tot de maatvoering en situering van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, dient aan het volgende te worden voldaan:

WONING   MIN.   MAX.  
goothoogte   n.v.t.   6 m  
bouwhoogte   n.v.t.   10 m  

BIJGEBOUWEN BIJ WONING   MAX.  
gezamenlijke oppervlakte bijgebouwen   80 m2  
goothoogte   3,5 m  
bouwhoogte   6 m  

BOUWWERKEN, GEEN GEBOUWEN ZIJNDE   MAX.  
Bouwhoogte erfafscheidingen   Voor voorgevelrooilijn: 1 m;
Overige: 2 m  
Bouwhoogte carports cq overkappingen   3 m  
Oppervlakte carports cq overkappingen   20 m2  
Bouwhoogte bouwwerken geen gebouwen zijnde   10 m  
16.2.4 Herbouw

Aanvullend gelden voor herbouw van bestaande woningen de volgende voorwaarden:

 • a. de voorgevel van de te herbouwen woning wordt geplaatst in de (voormalige) voorgevelrooilijn van de woning;
 • b. de bouwwijze (d.w.z. vrijstaand, halfvrijstaand of aaneengebouwd) van de te herbouwen woning(en) wijkt niet af van de bouwwijze van de oorspronkelijke woning(en).
 • a. herbouw van boerderijlichamen is toegestaan, waarbij het herbouwde boerderijlichaam volledig mag worden benut voor de woonfunctie, indien de bouwkundige staat van het boerderijlichaam herbouw noodzakelijk maakt.
16.2.5 Afwijkende oppervlakte bijgebouwen

In afwijking van het bepaalde in 16.2.3 met betrekking tot de maximaal toegestane gezamenlijke oppervlakte bijgebouwen:

 • a. wordt voor de bestemmingsvlakken Hooidonck 1 en Hooidonck 1a een gezamenlijke oppervlakte aan bijgebouwen toegestaan van maximaal 215 m2 per bestemmingsvlak;
 • a. wordt voor het bestemmingsvlak Keske 8 een gezamenlijke oppervlakte aan bijgebouwen toegestaan van maximaal 250 m2 per bestemmingsvlak;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwd oppervlak' geldt de met deze aanduiding aangeduide oppervlakte als maximum.
16.3 Afwijken van de bouwregels
16.3.1 Omgevingsvergunning bebouwde oppervlakte bijgebouwen

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 16.2.3 teneinde de toegestane bebouwde oppervlakte van de bijgebouwen te vergroten, mits voormalige bedrijfsgebouwen worden gesloopt. Hierbij dient aan het volgende te worden voldaan:

 • a. indien sprake is van sloop van voormalige bedrijfsgebouwen, kan een bebouwde oppervlakte van vrijstaande bijgebouwen worden toegestaan van 80 m2 vermeerderd met maximaal 25% van het meerdere van de bebouwde oppervlakte van de voormalige bedrijfsgebouwen, tot een totaal van 200 m2; hierbij dient in ieder geval het meerdere dan wat ingevolge deze regeling is toegestaan, te worden gesloopt;
 • b. sloop van cultuurhistorisch waardevolle panden die zijn aangeduid met de aanduiding 'cultuurhistorische waarde' is niet toegestaan;
 • c. er is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing;
 • d. het woon- en leefmilieu van de omgeving wordt niet onevenredig aangetast; dit betekent in ieder geval dat de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen niet onevenredig mogen worden beperkt;
 • e. het gebruik mag niet leiden tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen van de omliggende agrarische bedrijven, voortvloeiende uit de milieu- en dierenwelzijnswetgeving;
 • f. bij monumentale panden is een positief advies van de monumentencommissie vereist.
16.3.2 Omgevingsvergunning voor vergroting inhoud woning

Ten behoeve van het stimuleren van sloop van overtollige bebouwing kan het bevoegd gezag door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van de maximale inhoud voor een burgerwoning tot een maximum van 850 m3 onder de volgende voorwaarden:

 • a. per 50 m3 vergroting van de woning dient telkens minimaal 500 m2 aan legaal opgerichte bebouwing te worden gesloopt;
 • b. het surplus (alle aanwezige bebouwing boven de standaard maximaal toegestane oppervlakte aan bijgebouwen van 80 m2) moet in één keer worden gesloopt en deze sloop moet als voorwaarde aan de omgevingsvergunning worden verbonden;
 • c. geen omgevingsvergunning kan worden verleend indien:
  • 1. op deze locatie sloop van de bebouwing al heeft plaatsgevonden,
  • 2. sloop kan plaatsvinden in het kader van de ruimte-voor-ruimteregeling,
  • 3. sloopsubsidie is verkregen op basis van de Regeling beëindiging veehouderijtakken,
  • 4. of de sloop al op andere wijze is verzekerd;
 • d. de gesloopte oppervlakte mag slechts éénmaal ten behoeve van nieuwe bebouwing in aanmerking worden genomen;
 • e. er is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing;
 • f. het woon- en leefmilieu van de omgeving wordt niet onevenredig aangetast; dit betekent in ieder geval dat de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen niet onevenredig mogen worden beperkt;
 • g. het gebruik mag niet leiden tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen van de omliggende agrarische bedrijven, voortvloeiende uit de milieu- en dierenwelzijnswetgeving.
16.3.3 Omgevingsvergunning m.b.t. herbouw

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 16.2.4 onder a teneinde de voorgevel te kunnen plaatsen buiten de (voormalige) voorgevelrooilijn, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • a. de nieuwe situering van de woning is stedenbouwkundig, verkeerskundig en milieukundig aanvaardbaar;
 • b. er dient sprake te zijn van (zekerheidsstelling omtrent de) sloop van de bestaande woning;
 • c. herbouw van gesplitste boerderij(woningen) is niet toegestaan;
 • d. door de herbouw wordt het landelijke karakter van het gebied niet onevenredig aangetast;
 • e. de nieuwe situering van de woning leidt niet tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen van de omliggende bedrijven, voortvloeiende uit milieuregelgeving;
 • f. er moet voldaan worden aan de Wet geluidhinder;
 • g. er is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing;
 • h. het woon- en leefmilieu van de omgeving wordt niet onevenredig aangetast; dit betekent in ieder geval dat de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen niet onevenredig mogen worden beperkt.
16.4 Specifieke gebruiksregels

In aanvulling op het bepaalde van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c van de Wabo wordt onder gebruik strijdig met de bestemming in ieder geval begrepen gebruik van gronden en/of opstallen voor vrijstaande bijgebouwen als zelfstandige woning en als afhankelijke woonruimte.

16.5 Wijzigingsbevoegdheid
16.5.1 Wijziging t.b.v. woningsplitsing

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming van deze gronden wijzigen teneinde toevoeging van woningen door bouwkundige aanpassingen (splitsing) van bestaande boerderijgebouwen mogelijk te maken. Een en ander mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a. woningsplitsing is uitsluitend toegestaan bij:
  • 1. als 'cultuurhistorische waarde' aangeduide cultuurhistorisch waardevolle panden;
  • 2. (woon)boerderijen;
 • b. de bebouwde oppervlakte van de voormalige bedrijfswoning of (woon)boerderij (beiden inclusief de inpandige stal / het inpandig deel) mag niet worden vergroot;
 • c. de agrarische verschijningsvorm van de voormalige boerderij mag niet worden aangetast;
 • d. de bestaande situering van de bebouwing mag niet worden gewijzigd;
 • e. bij woningsplitsing mag in maximaal 2 woningen worden gesplitst; de minimale inhoud van de woningen dient 350 m2 te bedragen;
 • f. de bebouwde oppervlakte van de vrijstaande bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 80 m2 per woning;
 • g. voldaan wordt aan de bepalingen bij of krachtens de Wet geluidhinder;
 • h. er wordt voldaan aan de geurnormen krachtens de Wet geurhinder en veehouderij, dan wel krachtens een op deze wet gebaseerde verordening;
 • i. de verkeersaantrekkende werking dient te zijn afgestemd op de feitelijke ontsluitingssituatie;
 • j. het gebruik mag niet leiden tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen van de omliggende agrarische bedrijven, voortvloeiende uit de milieu- en dierenwelzijnswetgeving;
 • k. het woon- en leefmilieu van de omgeving wordt niet onevenredig aangetast; dit betekent in ieder geval dat de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen niet onevenredig mogen worden beperkt.