direct naar inhoud van Artikel 15 Waarde - Beschermd stadsgezicht
Plan: Heusden Vesting
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0797.BPHeusdenvesting-OH01

Artikel 15 Waarde - Beschermd stadsgezicht

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Beschermd stadsgezicht' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de cultuurhistorische waarden van de Vesting Heusden.

15.2 Bouwregels
15.2.1

Voor de kapvorm van hoofdgebouwen en garages geldt dat uitsluitend de bestaande kapvorm is toegestaan zoals opgenomen in bijlage 4, voor zover de kapvorm daarin is opgenomen, met dien verstande dat voor zover de kapvorm niet is opgenomen in bijlage 4, hoofdgebouwen en garages worden afgedekt met een zadeldak, een schilddak of met een afgeplat schilddak.

15.2.2

Voor het bouwen van gebouwen als bedoeld in lid 3.2.1 (artikel 3 Centrum), 4.2.1 (artikel 4 Gemengd), 6.2.1 (artikel 6 Horeca), 7.2.1 (artikel 7 Maatschappelijk), 9.2.1 (Artikel 9 Verkeer - Verblijfsgebied) en 11.2.1 (artikel 11 Wonen) gelden de volgende bepalingen:

 • a. de dakhelling mag niet minder dan 30 en niet meer dan 60 graden bedragen;
 • b. de dakbedekking van de gebouwen mag uitsluitend bestaan uit gebakken pannen of gehakte leisteen;
 • c. de gevels van de gebouwen mogen is zowel baksteen als in pleisterwerk worden uitgevoerd.
15.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, ter verkrijging van een stedenbouwkundig verantwoorde bebouwing in relatie tot het behoud van het (cultuur)historische karakter van de Vesting Heusden, welke karakter is omschreven in de plantoelichting, nadere eisen te stellen aan de situering en aan de afmetingen van gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde, voor zover deze vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.

15.4 Afwijken van de bouwregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 15.2 mits:

 • a. door deze afwijking het (cultuur)historische karakter van de Vesting Heusden niet in onevenredige mate wordt geschaad;
 • b. schriftelijk advies is gevraagd aan de monumentencommissie.
15.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
15.5.1 Vergunningplicht

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in lid 15.1 bedoelde gronden de navolgende werken, geen bouwwerken zijnde, en/of werkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren:

 • a. het aanleggen of verharden van wegen of het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
 • b. het ontgronden, bodemverlagen of afgraven en ophogen;
 • c. het aanbrengen van bomen of andere opgaande beplanting c.q. het kappen daarvan;
 • d. het wijzigen van het profiel van straten, stegen en pleinen;
 • e. het wijzigen van het profiel van sloten, watergangen en vestinggrachten dan wel het graven of dempen hiervan.
15.5.2 Uitzondering

Het bepaalde in lid 15.5.1 is niet van toepassing:

 • a. op normale onderhoudswerkzaamheden gericht op en noodzakelijk voor de instandhouding van het onderhavige plangebied;
 • b. op werken, geen bouwwerken zijnde, en/of werkzaamheden die uit een oogpunt van de ruimtelijke ordening van niet ingrijpende betekenis zijn.
15.5.3 Toelaatbaarheid

Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 15.5.1 kan slechts worden verleend, indien door de werken, geen bouwwerken zijnde, en/of werkzaamheden de cultuurhistorische waarden van deze gronden niet in onevenredige mate worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het behoud, versterken en/of herstel van die waarden niet worden verkleind.

15.6 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk
15.6.1 Vergunningplicht

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in lid 15.1 bedoelde gronden bouwwerken geheel of gedeeltelijk af te breken.

15.6.2 Uitzonderingen

Het bepaalde in lid 15.6.1 is niet van toepassing op sloopwerkzaamheden:

 • a. van ondergeschikte betekenis, indien door het bevoegd gezag schriftelijk is medegedeeld, dat daarvoor geen omgevingsvergunning is vereist;
 • b. die mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning;
 • c. voortvloeiende uit het normale onderhoud;
 • d. ter voldoening van een aanschrijving of een besluit van het bevoegd gezag;
 • e. waarvoor ingevolge het bepaalde in artikel 11 van de Monumentenwet 1988 reeds een vergunning is vereist;
 • f. waarvoor ingevolge de Monumentenverordening 2010 van de gemeente Heusden reeds een vergunning is vereist.
15.6.3 Toelaatbaarheid

Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 15.6.1 is slechts toelaatbaar, indien door het afbreken van bouwwerken de cultuurhistorische waarden van deze gronden niet in onevenredige mate worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het behoud, versterken en/of herstel van die waarden niet worden verkleind.