direct naar inhoud van Artikel 5 Cultuur en ontspanning
Plan: 't Ven Hondsberg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002102-1401

Artikel 5 Cultuur en ontspanning

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Cultuur en ontspanning aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. sauna;
 • b. welness;
 • c. maximaal één bedrijfswoning met een vloeroppervlak van maximaal 250 m²;
 • d. aan de hoofdfunctie ondergeschikte voorzieningen, zoals sportvoorzieningen, speelvoorzieningen, openbare verblijfsvoorzieningen, verkeersvoorzieningen, abri's, telefooncellen, straatmeubilair, nutsvoorzieningen bijbehorende verhardingen, watergangen en dergelijke.
5.2 Bouwregels
5.2.1 Algemeen

Parkeervoorzieningen dienen in voldoende mate op eigen terrein te worden gerealiseerd.

5.2.2 Gebouwen

Binnen deze bestemming mogen gebouwen ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. de gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 • b. het bebouwingspercentage zoals aangeduid op de verbeelding, mag niet worden overschreden;
 • c. de goothoogte zoals aangeduid op de verbeelding, mag niet worden overschreden;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'plat dak' is een plat dak verplicht;
 • e. in afwijking van het bepaalde onder a mogen gebouwen van ondergeschikte aard, zoals ten dienste van een fietsenberging en dergelijke, buiten het bouwvlak alleen worden gebouwd tot een gezamenlijke oppervlakte van 50 m2 per bouwperceel; de bouwhoogte van deze gebouwen mag niet meer bedragen dan 3 meter.
5.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken geen gebouwen zijnde ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag, met uitzondering van het bepaalde onder 5.2.3 sub b, ten hoogste 3 meter bedragen;
 • b. terrein- en erfafscheidingen mogen van af de voet gemeten maximaal 1 meter hoog zijn, tenzij de afscheiding achter de voorgevelrooilijn wordt geplaatst. In geval de plaatsing achter de voorgevelrooilijn geschiedt, mag de hoogte niet meer dan 2 meter bedragen.
5.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmeting van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de milieusituatie;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
5.4 Afwijken van de bouwregels
5.4.1 Afwijken met betrekking tot de parkeervoorzieningen

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder 5.2.1, mits:

 • a. de noodzakelijke parkeervoorzieningen op eigen terrein in onvoldoende mate kunnen worden gerealiseerd en op andere wijze in de parkeerbehoefte wordt voorzien; en
 • b. de situering van de parkeerplaatsen het stedenbouwkundig beeld van de omgeving, de verkeersveiligheid en gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden niet onevenredig aantast.
5.4.2 Afwijken met betrekking tot gebouwen

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder 5.2.2 en toestaan dat een gebouw gedeeltelijk buiten een bouwvlak wordt gebouwd, mits:

 • a. de hoogte van de gebouwen buiten het bouwvlak niet meer dan 6 meter bedraagt;
 • b. geen onevenredige aantasting plaats vindt van:
  • 1. het straat- en bebouwingsbeeld;
  • 2. de verkeersveiligheid;
  • 3. de sociale veiligheid;
  • 4. de milieusituatie;
  • 5. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
5.5 Specifieke gebruiksregels

Het is verboden de in deze bestemming begrepen gronden en de daarop voorkomende bouwwerken te gebruiken of in gebruik te geven of te laten voor een doel of op een wijze strijdig met deze bestemming.

5.6 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag wijkt met een omgevingsvergunning af van het bepaalde onder 5.5, indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

5.7 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming van het gebied, ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 5', wijzigen met in achtneming van de volgende regels:

 • 1. de bestemming 'Cultuur en ontspanning' wordt gewijzigd in de bestemming 'Gemengd - 2';
 • 2. alleen de functies 'kantoren', 'dienstverlening' en 'bedrijven, met uitzondering van geluidszoneringsplichtige inrichtingen, in de categorieën 1 tot en met 2 van de bij deze regels als bijlage behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten - bedrijventerrein' zijn toegestaan;
 • 3. met inachtneming van het onder 5.7 bepaalde is het bepaalde in artikel 9 van overeenkomstige toepassing;
 • 4. de dubbelbestemming 'Leiding - Water' blijft als zodanig van toepassing en dient opgenomen en bestemd te worden in het wijzigingsplan;
 • 5. er mag geen sprake zijn van milieuhygiënische belemmeringen;
 • 6. de ontwikkeling dient inpasbaar te zijn vanuit stedenbouwkundig en ruimtelijk oogpunt;
 • 7. het huidige bouwvlak met de aangegeven maximum bouwhoogte en maximaal bebouwingspercentage blijven gehandhaafd;
 • 8. in afwijking van het bepaalde onder 7 mogen de bouwmogelijkheden worden veranderd met inachtneming van de volgende regels:
  • a. het huidige bouwvlak met bebouwingspercentage en hoogtemaatvoering wordt verwijderd;
  • b. er worden twee nieuwe bouwvlakken gecreëerd;
  • c. het linker/westelijke bouwvlak is:
   • een rechthoek van maximaal 25 meter breed en maximaal 40 meter diep, waarbij de lange zijden van het bouwvlak evenwijdig liggen aan de westelijke bestemmingsgrens;
   • gelegen op minimaal 30 meter afstand van de bestemming 'Verkeer - Verblijfsgebied';
   • gelegen op minimaal 6,5 meter en maximaal 12 meter afstand van de westelijke bestemmingsgrens;
   • gelegen op minimaal 10 meter afstand van het rechter/oostelijke bouwvlak;
   • niet toegestaan in de dubbelbestemming 'Leiding - Water';
  • d. het rechter/oostelijke bouwvlak is:
   • gelegen op minimaal 13 meter afstand van de bestemming 'Verkeer - Verblijfsgebied';
   • gelegen op minimaal 5 meter van de oostelijke bestemmingsgrens;
   • gelegen op minimaal 10 meter afstand van het linker/westelijke bouwvlak;
   • niet toegestaan in de dubbelbestemming 'Leiding - Water';
   • niet groter dan 1300 m²;
  • e. de bouwhoogte ter plaatse van het linker/westelijke bouwvlak mag niet meer bedragen dan 10 meter en ter plaatse van het rechter/oostelijke bouwvlak niet meer dan 6 meter;
  • f. de gezamenlijke oppervlakte van de nieuwe bouwvlakken mag niet meer dan 2200 m² bedragen;
 • 9. het totaal aantal m² aan vloeroppervlak van de gebouwen op het perceel samen, mag niet groter zijn dan wat op basis van de huidige regeling is toegelaten;
 • 10. parkeervoorzieningen dienen in voldoende mate op eigen terrein te worden gerealiseerd.