direct naar inhoud van Artikel 3 Bedrijf
Plan: 't Ven Hondsberg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002102-1401

Artikel 3 Bedrijf

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Bedrijf aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bedrijven, met uitzondering van geluidszoneringsplichtige inrichtingen, in de categorieën 1 tot en met 2 van de bij deze regels als bijlage behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten - bedrijventerrein;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel' tevens voor detailhandel met uitzondering van supermarkten, tuincentra en volumineuze detailhandel, waarbij detailhandel in witgoed wel is toegestaan;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'garage' tevens voor een autogaragebedrijf;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'groothandel' uitsluitend een groothandel in stoffen/textiel;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - autohandel' tevens voor autohandel;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - wegenbouw' uitsluitend een grond-, kabelwerken- en/of wegenbouwbedrijf;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - wonen op verdieping' tevens voor één bedrijfswoning op de eerste verdieping;
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder LPG' een verkooppunt voor motorbrandstoffen met bijbehorende voorzieningen, het daarmee samenhangend gebruik van de grond en bouwwerken en de met deze activiteiten samenhangende verkoop van weggebonden assortiment goederen alsmede rookartikelen en kleine etens- en drinkwaren;
 • i. ter plaatse van de aanduiding 'wonen' tevens voor één woning;
 • j. aan de hoofdfunctie ondergeschikte verkeers- en groenvoorzieningen, water, waterhuishoudkundige voorzieningen, tuinen, erven en terreinen.
3.2 Bouwregels
3.2.1 Algemeen

Parkeervoorzieningen dienen in voldoende mate op eigen terrein te worden gerealiseerd.

3.2.2 Gebouwen

Binnen deze bestemming mogen gebouwen ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. de gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 • b. het bebouwingspercentage zoals aangeduid op de verbeelding, mag niet worden overschreden;
 • c. de bouwhoogte zoals aangeduid op de verbeelding, mag niet worden overschreden;
 • d. de goothoogte zoals aangeduid op de verbeelding, mag niet worden overschreden;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'plat dak' is een plat dak verplicht;
 • f. in afwijking van het bepaalde onder a mogen gebouwen van ondergeschikte aard, zoals ten dienste van een fietsenberging en dergelijke, buiten het bouwvlak alleen worden gebouwd tot een gezamenlijke oppervlakte van 50 m2 per bouwperceel; de bouwhoogte van deze gebouwen mag niet meer bedragen dan 3 meter.
3.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn, met uitzondering van erfafscheidingen, uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak en het achtererfgebied;
 • b. het achtererfgebied, niet zijnde het bouwvlak, mag niet meer dan 50% worden bebouwd;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - overkapping' is, in afwijking van het bepaalde onder a, een overkapping toegestaan ten behoeve van het verkooppunt motorbrandstoffen zonder LPG, met een hoogte van maximaal 6 meter;
 • d. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag, met uitzondering van het bepaalde onder 3.2.3 sub c en e, ten hoogste 3 meter bedragen;
 • e. terrein- en erfafscheidingen mogen van af de voet gemeten maximaal 1 meter hoog zijn, tenzij de afscheiding achter de voorgevelrooilijn wordt geplaatst. In geval de plaatsing achter de voorgevelrooilijn geschiedt, mag de hoogte niet meer dan 2 meter bedragen.
3.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmeting van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de milieusituatie;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • f. de situering van het laden en lossen op het perceel.
3.4 Afwijken van de bouwregels
3.4.1 Afwijken met betrekking tot de parkeervoorzieningen

Het bevoegd gezag kan afwijken van het bepaalde onder 3.2.1, mits:

 • a. de noodzakelijke parkeervoorzieningen op eigen terrein in onvoldoende mate kunnen worden gerealiseerd en op andere wijze in de parkeerbehoefte wordt voorzien; en
 • b. de situering van de parkeerplaatsen het stedenbouwkundig beeld van de omgeving, de verkeersveiligheid en gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden niet onevenredig aantast.
3.4.2 Afwijken met betrekking tot bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.2.3 onder a voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde in het voorerfgebied, mits:
  • 1. de gezamenlijke oppervlakte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, in het voorerfgebied, niet meer bedraagt dan 25 m² per bouwperceel;
  • 2. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer bedraagt dan 3 meter;
  • 3. de bezonning en het uitzicht van de naastgelegen erven niet onevenredig mag worden geschaad;
  • 4. de stedenbouwkundige opzet van de omgeving niet onevenredig mag worden aangetast.
 • b. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.2.3 onder e met betrekking tot de voorgeschreven hoogtemaat voor erfafscheidingen voor de voorgevelrooilijn mits:
  • 1. de terrein- en erfafscheidingen van af de voet gemeten maximaal 2 meter hoog zijn;
  • 2. de bezonning en het uitzicht van de naastgelegen erven niet onevenredig mag worden geschaad;
  • 3. de stedenbouwkundige opzet van de omgeving niet onevenredig mag worden aangetast;
  • 4. de verkeersveiligheid niet onevenredig mag worden aangetast.
3.5 Specifieke gebruiksregels
 • a. Het is verboden de in deze bestemming begrepen gronden en de daarop voorkomende bouwwerken te gebruiken of in gebruik te geven of te laten voor een doel of op een wijze strijdig met deze bestemming;
 • b. Parkeervoorzieningen dienen in voldoende mate op eigen terrein te worden gehandhaafd.
3.6 Afwijken van de gebruiksregels
 • a. Het bevoegd gezag is bevoegd om met een omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde onder 3.5 ten behoeve van bedrijven die naar de aard en de invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met bedrijven die zijn genoemd in de categorieën 1 tot en met 2 van de bij deze regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten - bedrijventerrein, mits het geen geluidszoneringsplichtige inrichtingen betreft.
 • b. Het bevoegd gezag wijkt met een omgevingsvergunning af van het bepaalde onder 3.5 indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.