direct naar inhoud van Artikel 21 Wonen - 3
Plan: 't Ven Hondsberg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002102-1401

Artikel 21 Wonen - 3

21.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Wonen - 3 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen in de vorm van woningen, niet zijnde woonwagens, en bijzondere woonvoorzieningen al dan niet in combinatie met een aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit en daarbij behorende tuinen, erven, water; e.d.;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - erfbebouwing' uitsluitend bijgebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde, met een plat dak en een bouwhoogte van maximaal 2,75 meter;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - erfbebouwingsregeling' uitsluitend bijgebouwen of bouwwerken geen gebouwen zijnde, met een bouwhoogte van maximaal 3 meter;
 • d. aan de hoofdfunctie ondergeschikte voorzieningen, zoals verkeers- en groenvoorzieningen, water, waterhuishoudkundige voorzieningen, tuinen, erven en terreinen.
21.2 Bouwregels
21.2.1 Algemeen

Parkeervoorzieningen dienen in voldoende mate op eigen terrein te worden gerealiseerd.

21.2.2 Hoofdbebouwing/Hoofdgebouw

Binnen deze bestemming mogen hoofdgebouwen ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. hoofdgebouwen zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak, met inachtname van het bepaalde onder 21.1 sub c;
 • b. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd, tenzij anders is aangegeven op de verbeelding;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'aaneengebouwd' mogen de hoofdgebouwen uitsluitend aaneengebouwd worden;
 • d. met betrekking tot de hoogte van een hoofdgebouw geldt dat de bouwhoogte zoals aangeduid op de verbeelding, niet mag worden overschreden;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'plat dak' mogen de hoofdgebouwen uitsluitend worden voorzien van een plat dak;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' is het bouwen uitsluitend toegestaan vanaf een hoogte van 2,5 meter, met uitzondering van (ondergeschikte) delen ten behoeve van de onderdoorgang, waaronder kolommen, pilaren en kopgevels, mits de functie van de onderdoorgang niet wordt geschaad.
21.2.3 Bijgebouwen

Binnen deze bestemming mogen bijgebouwen ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. met uitzondering van het bepaalde onder 21.1 sub zijn bijgebouwen in de vorm van aan- of uitbouwen van het hoofdgebouw of in de vorm van vrijstaande bijgebouwen uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak en het achtererfgebied. Voor bijgebouwen in het bouwvlak is het bepaalde onder 21.2.2 sub d en e van overeenkomstige toepassing en voor bijgebouwen in het achtererfgebied, niet zijnde het bouwvlak, gelden de bepalingen onder 21.2.3 sub b tot en met g;
 • b. het achtererfgebied, niet zijnde het bouwvlak, mag niet meer dan 50% worden bebouwd;
 • c. het onbebouwd blijvende deel van het achtererfgebied, niet zijnde het bouwvlak, mag geen kleinere aaneengesloten oppervlakte krijgen dan 25 m²;
 • d. met uitzondering van het bepaalde onder 21.1 sub c en met inachtneming van het bepaalde onder 21.2.3 sub b, bedraagt het maximale gezamenlijke grondoppervlak van de bijgebouwen in het achtererfgebied, niet zijnde het bouwvlak, 6 m²;
 • e. de maximale bouwhoogte bedraagt 3 meter;
 • f. bijgebouwen mogen uitsluitend worden voorzien van een plat dak;
 • g. dakterrassen zijn niet toegestaan.
21.2.4 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de bestemming zijn, met uitzondering van erfafscheidingen, uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak en het achtererfgebied;
 • b. het achtererfgebied, niet zijnde het bouwvlak, mag niet meer dan 50% worden bebouwd;
 • c. het onbebouwd blijvende deel van het achtererfgebied, niet zijnde het bouwvlak, mag geen kleinere aaneengesloten oppervlakte krijgen dan 25 m²;
 • d. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag, met uitzondering van het bepaalde onder 21.2.4 sub e en f, ten hoogste 3 meter bedragen;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - overkapping' is een overkapping met een plat dak op een hoogte van minimaal 2 meter met een bouwhoogte van maximaal 2,75 meter toegestaan;
 • f. terrein- en erfafscheidingen mogen van af de voet gemeten maximaal 1 meter hoog zijn, tenzij de afscheiding achter de voorgevelrooilijn wordt geplaatst. In geval de plaatsing achter de voorgevelrooilijn geschiedt, mag de hoogte niet meer dan 2 meter bedragen.
21.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen met betrekking tot de afmetingen en de plaatsing van de bebouwing ten behoeve van:

 • a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de milieusituatie;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de gebruiksmogelijkheden en bezonning van de aangrenzende gronden;
 • f. de handhaving van de oorspronkelijke parcellering.
21.4 Afwijken van de bouwregels
21.4.1 Afwijken met betrekking tot parkeervoorzieningen

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder 21.2.1, mits:

 • a. de noodzakelijke parkeervoorzieningen op eigen terrein in onvoldoende mate kunnen worden gerealiseerd en op andere wijze in de parkeerbehoefte wordt voorzien; en
 • b. de situering van de parkeerplaatsen het stedenbouwkundig beeld van de omgeving, de verkeersveiligheid en gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden niet onevenredig aantast.
21.4.2 Afwijken met betrekking tot de bijgebouwen
 • a. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 21.2.3 onder a voor het bouwen van bijgebouwen in het voorerfgebied niet zijnde ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - erfbebouwing', met dien verstande dat:
  • 1. het bijgebouw aan de hoofdbebouwing vast wordt gebouwd;
  • 2. het bijgebouw niet dieper mag zijn dan 2 meter, gemeten vanaf het bouwvlak;
  • 3. de stedenbouwkundige opzet van de omgeving niet onevenredig mag worden aangetast.
 • b. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van de onder 21.2.3 aangegeven maten en/of percentages, met dien verstande dat:
  • 1. er slechts mag worden afgeweken ten behoeve van een logische en zorgvuldige inpassing en/of aanpassing van een bouwplan aan de bijzondere omstandigheden van een eigen of naastgelegen bouwperceel en de daarop aanwezige bebouwing;
  • 2. de overschrijding maximaal 10% van de aangegeven maten en/of percentages mag bedragen;
  • 3. de bezonning en het uitzicht van de naastgelegen erven niet onevenredig mag worden aangetast;
  • 4. de stedenbouwkundige opzet van de omgeving niet onevenredig mag worden aangetast.
21.4.3 Afwijken met betrekking tot de bouwwerken geen gebouwen zijnde

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder 21.2.4 sub f met betrekking tot de voorgeschreven hoogtemaat voor erfafscheidingen tot respectievelijk 1,5 meter en 2,5 meter, uitsluitend voor open, pergola-achtige constructies.

21.5 Specifieke gebruiksregels
 • a. Het is verboden de in deze bestemming begrepen gronden en de daarop voorkomende bouwwerken te gebruiken of in gebruik te geven of te laten voor een doel of op een wijze strijdig met deze bestemming.
 • b. Gebruik van ruimten binnen de woning en in de bijgebouwen ten behoeve van de uitoefening van een aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit, wordt als gebruik overeenkomstig de bestemming aangemerkt, voorzover dit gebruik ondergeschikt blijft aan de woonfunctie en mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
  • 1. maximaal 35% van de oppervlakte van het vloeroppervlak van de woning met inbegrip van gerealiseerde aan- en uitbouwen, tot ten hoogste in totaal 50 m2 mag worden gebruikt voor de aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit;
  • 2. degene die de activiteiten uitvoert, dient tevens de bewoner van de woning te zijn;
  • 3. vergunningplichtige of meldingsplichtige activiteiten ingevolge de Wet milieubeheer zijn niet toegestaan;
  • 4. er mag geen detailhandel plaatsvinden.
 • c. Onder gebruik in strijd met de bestemming wordt in ieder geval begrepen gebruik van ruimten binnen de woning en bijgebouwen voor publieksaantrekkende beroeps- of bedrijfsactiviteiten.
 • d. Parkeervoorzieningen dienen in voldoende mate op eigen terrein te worden gehandhaafd.
21.6 Afwijken van de gebruiksregels
 • a. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder 21.5 ten behoeve van het gebruik van ruimten binnen de woning en bijgebouwen voor een publieksaantrekkende beroeps- en bedrijfsactiviteit aan huis voorzover dit gebruik ondergeschikt blijft aan de woonfunctie en mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden.
  • 1. maximaal 35% van de oppervlakte van het vloeroppervlak van de woning met inbegrip van gerealiseerde aan- en uitbouwen, tot ten hoogste in totaal 50 m2 mag worden gebruikt voor de aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit;
  • 2. degene die de activiteiten uitvoert, dient tevens de bewoner van de woning te zijn;
  • 3. het gebruik mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de verkeersontsluitings- en parkeersituatie ter plaatse;
  • 4. de activiteit dient qua aard, omvang en uitstraling te passen in een woonomgeving;
  • 5. de activiteit mag niet vergunningplichtig ingevolge de Wet milieubeheer zijn;
  • 6. er mag geen detailhandel plaatsvinden, uitgezonderd een beperkte verkoop als ondergeschikte activiteit en wel in verband met de activiteit.
 • b. Het bevoegd gezag wijkt met een omgevingsvergunning af van het bepaalde in onder 21.5 sub a indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.