direct naar inhoud van 6.3 Beleid voor integraal waterbeheer
Plan: Binnenstad
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002067-1401

6.3 Beleid voor integraal waterbeheer

Integraal waterbeheer beoogt een duurzaam en veerkrachtig watersysteem, waarbij kansen worden benut en functies zoveel mogelijk worden gecombineerd. Beleidsdoelen voor integraal waterbeheer zijn door de gemeente vastgesteld in het Waterplan 2 (2009). Het is een visiedocument dat is onderschreven door de verschillende actoren op het gebied van water in en rondom de stad. Het Waterplan 2 beschrijft de wijze waarop 's-Hertogenbosch een mooi, robuust en klimaatbestendig watersysteem zal houden, nu en in de toekomst. Hierbij wordt onder andere ingespeeld op opwarming vanwege klimaatsverandering, de verdichtingsopgave en nieuwe manieren om water te bergen.

Het waterbeheerplan van Waterschap Aa en Maas uit 2010 beschrijft de hoofdlijnen voor het te voeren beleid voor de periode 2010-2015, met een doorkijk naar 2027 (zie Bijlage 4 bij deze toelichting).

De gemeenschappelijke uitgangspunten van gemeente en waterschap zijn:

  • 10. Gescheiden houden van vuil water en schoon hemelwater;
  • 11. Doorlopen van de afwegingsstappen: 'hergebruik - infiltratie - buffering - afvoer';
  • 12. Voorkomen van vervuiling;
  • 13. Hydrologisch neutraal ontwikkelen;
  • 14. Meervoudig ruimtegebruik;

Uitgangspunt 4, hydrologisch neutraal ontwikkelen, wordt uitgesplitst in het ontwikkelen van 'nieuw' stedelijk gebied en het herstructureren of opnieuw ontwikkelen van bestaand stedelijk gebied. Bij de (her)ontwikkeling van bestaand stedelijk gebied wordt de wateropgave gerelateerd aan de bestaande situatie van bijvoorbeeld een geheel verhard gebied met een gemengd rioolstelsel. Wanneer dit gebied geheel verhard blijft, maar er wel een gescheiden stelsel wordt aangelegd, vormt alleen de verloren berging in het gemengde rioolstelsel de wateropgave plus zo mogelijk een opgave vanwege de klimaatverandering.

Naast bovengenoemde uitgangspunten heeft de gemeente aanvullende beleidsdoelen geformuleerd op het gebied van klimaatadaptatie en waterbeheer. De doelstelling om een energieneutrale stad te realiseren in 2050 heeft ook implicaties voor het stedelijk waterbeheer. We zullen meer moeten inzetten op het hergebruik van hemelwater en het bufferen van water ter voorkoming van wateroverlast. Innovatieve oplossingen zijn daarbij noodzakelijk om deze doelstelling te behalen.

Bovengenoemde uitgangspunten worden in onderstaande paragraaf besproken en toegepast op de situatie van de Bossche Binnenstad.