Gemeente:
Helmond
Plannaam:
BP 't Hout
Status:
Onherroepelijk
IDN naam:
NL.IMRO.0794.1300BP080222-4000

ARTIKEL 17 Wonen

 

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. woningen, met dien verstande dat het bestaande aantal woningen en het bestaande woningtype gehandhaafd dient te blijven, tenzij de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - 1' is opgenomen waar ter plaatse van de aanduiding één nieuwe vrijstaande woning is toegestaan;

 2. kleinschalige ambachtelijke bedrijvigheid passend bij de woonfunctie ter plaatse van de aanduiding "bedrijf aan huis";

 3. garageboxen ter plaatse van de aanduiding "garage";

 4. maatschappelijke voorzieningen op de begane grond ter plaatse van de aanduiding "maatschappelijk";

 5. kantoren op de begane grond ter plaatse van de aanduiding "kantoren";

 6. een bestaande antiekzaak op de begane grond ter plaatse van de aanduiding "detailhandel";

 7. bestaande statische opslag ter plaatse van de aanduiding "opslag";

 8. een bestaande kapperszaak op de begane grond ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van wonen - kapper";

 9. een bedrijf in de categorieën 1 en 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten ter plaatse van de aanduiding "bedrijf";

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, tuinen en erven, leidingen, water, (overkluisde) waterlopen, wateropvang- en infiltratievoorzieningen, parkeervoorzieningen, paden en overige verhardingen.

 

17.2 Bouwregels

 

17.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 1. woningen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding "bouwvlak", waarbij de voorgevel in een naar de weg gekeerde bouwgrens dient te worden geplaatst;

 2. de bouwgrens mag niet worden overschreden, met uitzondering van één erker per woning met een diepte van maximaal 1,5 m¹ mits de afstand van de erker tot de voorste perceelsgrens minimaal 2 m¹ bedraagt;

 3. aantal bouwlagen, maximale goothoogte, maximale bouwhoogte, kapvorm en dakhelling als bestaand, tenzij ter plaatse anders aangeduid;

 4. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - 1' gelden de volgende nadere bepalingen:

  1. per aanduiding 'specifieke vorm van wonen- 1' is de bouw van maximaal 1 nieuwe vrijstaande woning toegestaan met bijbebehorende aan- en uitbouwen, bijgebouwen, overkappingen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

  2. de bouwhoogte bedraagt maximaal de ter plaatse aangegeven 'bouwhoogte';

  3. de goothoogte bedraagt maximaal de ter plaatse aangegeven 'goothoogte';

  4. bij het bouwen dienen de bepalingen van dit artikel in acht te worden genomen;

 5. garageboxen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduidingen 'garage' en 'bouwvlak' met een maximale bouwhoogte van 3,5 m¹;

 6. ter plaatse van de aanduiding 'opslag' zijn gebouwen toegestaan met een maximale oppervlakte zoals aangeduid met 'maximum bebouwd oppervlak' en een maximale bouwhoogte van 3,5 m¹;

 7. ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' dient de begane grond tot de bestaande vrije hoogte boven maaiveld onbebouwd te blijven.

 

17.2.2 Aan- en uitbouwen en bijgebouwen

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende bepalingen:

 1. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduidingen "bouwvlak" dan wel "bijgebouwen";

 2. de gezamenlijke oppervlakte - voor zover niet gelegen ter plaatse van de aanduiding "bouwvlak" - mag per woning in ieder geval maximaal 60 m² bedragen dan wel maximaal 40% van het bij de woning behorende bouwperceel tot een maximum van 100 m² met dien verstande dat in ieder geval een oppervlakte van 25 m² van het bijbouwvlak onbebouwd moet blijven;

 3. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf aan huis' mag de gezamenlijke oppervlakte per woning maximaal 200 m² bedragen, met dien verstande dat het totale oppervlak per woning zonder bedrijf niet meer mag bedragen dan in het onder b bepaalde;

 4. ter plaatse van de aanduiding ‘maximum bebouwd oppervlak’ mag de oppervlakte in afwijking van het onder b bepaalde maximaal de aangegeven oppervlakte bedragen;

 5. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen dienen minimaal 3 m¹ achter de voorgevellijn te worden gebouwd;

 6. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen dienen, behoudens een afwijkende ligging ter plaatse van de aanduidingen 'bouwvlak' dan wel 'bijgebouwen', in de zijdelingse perceelsgrens geplaatst te worden dan wel minimaal 1 m¹ daaruit, met dien verstande dat:

  1. indien het ter plaatse aangeduide 'bouwvlak' dan wel 'bijgebouwen', direct grenst aan gronden in gebruik voor openbare verkeersdoeleinden of openbare groenvoorziening;

  2. bij een vrijstaande woning tussen voorgevellijn en achtergevellijn voor zover de afstand van het bouwvlak tot de zijdelingse perceelsgrens meer dan 4 m¹ bedraagt;

deze afstand minimaal 1 m¹ dient te bedragen;

 1. de goothoogte mag maximaal 3 m¹ bedragen;

 2. de bouwhoogte mag maximaal 3 m¹ bedragen, vermeerderd met de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens tot een maximum van 6 m¹.

 

17.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:

 1. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 1 m¹ bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen maximaal 2 m¹ mag bedragen, mits de afstand tot de voorgevellijn minimaal 3 m¹ bedraagt;

 2. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag maximaal 5 m¹ bedragen;

 3. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag maximaal 3 m¹ bedragen.

 

17.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van:

 1. het bepaalde in artikel 17.2.1 onder c voor het toestaan van een grotere goot- en bouwhoogte dan bestaand en/of van een afwijkende kapvorm/dakhelling om te voldoen aan de eisen van de bouwregelgeving of ten behoeve van een verantwoorde stedenbouwkundige inpassing;

 2. het bepaalde in artikel 17.2.2 onder f voor het bouwen in de zijdelingse perceelsgrens, mits:

  1. belangen van derden niet onevenredig worden aangetast;

  2. de verkeersveiligheid niet in het geding komt;

  3. er geen eigen parkeerplaats op eigen erf verloren gaat;

  4. er vanuit stedenbouwkundig oogpunt geen bezwaren bestaan.

 

 

17.4 Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt in ieder geval verstaan het gebruik van bouwwerken voor:

 1. de uitoefening van bedrijfsmatige activiteiten, zoals opgenomen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten, met uitzondering van kleinschalige ambachtelijke bedrijvigheid uitgeoefend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf aan huis', waarbij de woonfunctie behouden blijft en max. 150 m² bebouwing in gebruik mag zijn en op eigen terrein in de parkeerbehoefte wordt voorzien;

 2. horeca;

 3. een seksinrichting;

 4. permanente of tijdelijke bewoning in bijgebouwen;

 5. aan huis gebonden beroepen, in het geval dat;

  1. de oppervlakte voor de beroepsuitoefening per woning meer bedraagt dan 30% van de begane grondoppervlakte van de woning en de daarbij behorende bijgebouwen dan wel in ieder geval meer bedraagt dan 60 m²;

  2. door de beroepsuitoefening onevenredige overlast of hinder voor de woonomgeving ontstaat;

  3. detailhandel plaatsvindt, niet zijnde detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit in direct verband met de betreffende beroepsuitoefening;

  4. de beroepsuitoefening nadelige invloed heeft op de afwikkeling van het verkeer en/of een onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaakt.

 

17.5 Afwijken van de gebruiksregels

 

17.5.1 Aan huis gebonden bedrijf

Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 17.4 onder a voor de uitoefening van een aan huis gebonden bedrijf, mits:

 1. de woning als zodanig blijft functioneren, waarbij in ieder geval de bedrijfsvloeroppervlakte (b.v.o.) per woning maximaal 30 % van de begane grondoppervlakte en de bij de woning behorende bijgebouwen mag bedragen, met dien verstande dat het b.v.o. in ieder geval maximaal 60 m² mag bedragen;

 2. het betreft een bedrijf in de milieucategorieën 1 of 2, zoals opgenomen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten;

 3. door de bedrijfsuitoefening geen onevenredige overlast of hinder voor de woonomgeving ontstaat;

 4. er geen detailhandel plaatsvindt, uitgezonderd detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit in direct verband met de betreffende beroepsuitoefening;

 5. de bedrijfsuitoefening geen nadelige invloed heeft op de afwikkeling van het verkeer en/of een onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaakt.

 

17.5.2 Mantelzorg

 1. Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 17.4 onder d voor het toestaan van tijdelijke bewoning in bijgebouwen ten behoeve van mantelzorg, mits:

  1. de zorgbehoefte objectief is aangetoond;

  2. mantelzorg plaatsvindt op een oppervlakte van maximaal 75 m²;

  3. het bijgebouw een ruimtelijke eenheid vormt met de woning;

  4. de tijdelijkheid van de situatie is verzekerd.

 2. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd een verleende omgevingsvergunning om af te wijken voor het gebruik van een bijgebouw voor mantelzorg in te trekken indien niet (meer) wordt voldaan aan bovenstaande voorwaarden.

 

17.6 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming Wonen wijzigen door het verwijderen van de binnen deze bestemming geregelde en op de verbeelding aangegeven aanduiding 'detailhandel' en 'opslag' mits voorafgaand aan de wijziging de antiekzaak dan wel de statische opslag ter plaatse is beëindigd.