direct naar inhoud van Regels
Plan: Mortiere fase 5A
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0687.BPWMORF5A-VG01

Regels

Op dit wijzigingsplan zijn de regels van het bestemmingsplan "Mortiere" onverkort van toepassing met dien verstande dat wanneer wordt verwezen naar de verbeelding, de bij het wijzigingsplan behorende verbeelding wordt bedoeld.

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan:

het bestemmingsplan 'Mortiere' met identificatienummer NL.IMRO.0687.BPMOR-VW02 van de gemeente Middelburg, vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Middelburg d.d. 7 juli 2014.

1.2 wijzigingsplan:

het wijzigingsplan 'Mortiere fase 5A' met identificatienummer NL.IMRO.0687.BPWMORF5A-VG01 van de gemeente Middelburg. Op het wijzigingsplan zijn de regels behorende bij het plan zoals genoemd in 1.1, voor zover relevant, van toepassing.

1.3 bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels.

1.4 verbeelding:

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0687.BPWMORF5A-VG01 met de bijbehorende regels en bijlagen.

1.5 aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.

1.6 aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.7 bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak.

1.8 bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

Artikel 2 Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt gemeten conform de regels in artikel 2 van het plan: zoals genoemd in lid 1.1

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Tuin

Op het wijzigingsplan is de Bestemmingsomschrijving uit artikel 12.1 behorende bij het plan zoals genoemd in lid 1.1, voor zover relevant, van toepassing.

Artikel 4 Wonen

Op het wijzigingsplan is de Bestemmingsomschrijving uit artikel 15.1 behorende bij het plan zoals genoemd in lid 1.1, voor zover relevant, van toepassing.

Artikel 5 Leiding - Hoogspanningsverbinding

Op het wijzigingsplan zijn de algemene regels uit hoofdstuk 3 behorende bij het plan zoals genoemd in lid 1.1, voor zover relevant, van toepassing.

Hoofdstuk 3 Algemene Regels

Op het wijzigingsplan zijn de algemene regels uit hoofdstuk 3 behorende bij het plan zoals genoemd in lid 1.1, voor zover relevant, van toepassing.

Artikel 6 Algemene aanduidingsregels

6.1 Geluidzone - Industrie

Op het wijzigingsplan zijn de algemene regels uit hoofdstuk 3 behorende bij het plan zoals genoemd in lid 1.1, voor zover relevant, van toepassing.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 7 Overgangsrecht

Op het wijzigingsplan zijn de overgangsregels uit hoofdstuk 4 behorende bij het plan zoals genoemd in lid 1.1, voor zover relevant, van toepassing.

Artikel 8 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het wijzigingsplan 'Mortiere fase 5A'.