direct naar inhoud van Artikel 4 Centrum
Plan: Oosterheem / Zegwaartseweg-Noord
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0637.BP00024-0004

Artikel 4 Centrum

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Centrum aangewezen gronden zijn bestemd voor:

met daaraan ondergeschikt:

 • l. groenvoorzieningen;
 • m. kunstwerken;
 • n. standplaatsen;
 • o. nutsvoorzieningen;
 • p. objecten van beeldende kunst;
 • q. parkeervoorzieningen;
 • r. reclameobjecten;
 • s. speelvoorzieningen;
 • t. verblijfsgebied en terrassen;
 • u. vlaggenmasten en lichtmasten;
 • v. water;
 • w. wegen en paden;
 • x. voorzieningen voor het openbaar vervoer;
 • y. technische installaties daaronder begrepen voorzieningen voor het opwekken en conserveren van energie;

met de daarbij behorende bouwwerken.

4.2 Bouwregels
4.2.1 Gebouwen en overkappingen
 • a. gebouwen en overkappingen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • a. ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' mag het maximaal aantal woningen niet meer bedragen dan met de aanduiding is aangegeven;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' mag de bouwhoogte niet meer bedragen dan met de aanduiding is aangegeven;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' mag de goot- en bouwhoogte niet meer bedragen dan met de aanduiding is aangegeven;
 • d. de bouwhoogte van een gebouwde nutsvoorziening mag maximaal 5 m bedragen,
 • e. de bouwhoogte van een bijgebouw mag niet meer bedragen dan 3,5 m en de goothoogte niet meer dan 2,5 m;
 • f. gebouwde parkeervoorzieningen buiten het bouwvlak zijn, met uitzondering van de toegangen en stijgpunten, slechts toegestaan voor zover gebouwd onder peil;
 • g. de bouwhoogte van de toegangen en stijgpunten van gebouwde parkeervoorzieningen mag maximaal 5 m bedragen.
4.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. de bouwhoogte van een erf- of terreinafscheiding mag maximaal 2 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van reclameobjecten, speelvoorzieningen, vlaggenmasten en lichtmasten mag maximaal 10 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van objecten van beeldende kunst mag maximaal 15 m bedragen;
 • d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag maximaal 3 m bedragen.
4.3 Specifieke gebruiksregels
4.3.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor de opslag van caravans, boten en overige zaken anders dan ten behoeve van de bestemming;
 • b. het gebruik van gronden als stort en/of opslagplaats van grond en/of afval, anders dan als stort- of opslagplaats voor normaal gebruik;
 • c. het gebruik van gronden en/of bouwwerken ten behoeve van raam- en straatprostitutie.
4.3.2 Aan huis verbonden beroep of bedrijf

Gebruik van gedeelten van de woning voor een aan huis verbonden beroep of bedrijf wordt als gebruik overeenkomstig de bestemming aangemerkt, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a. de bedrijfsvloeroppervlakte (bvo) mag niet meer bedragen dan de helft van de oppervlakte┬ávan de woning tot een maximum van 60 m2;
 • b. er dient te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein of in het openbaar gebied conform de gemeentelijke parkeernota;
 • c. het beroep of de activiteit dient door de bewoner(s) te worden uitgeoefend; er is maximaal 1 fte extra in dienstverband toegestaan;
 • d. een webshop is alleen toegestaan als geen afhaalpunt wordt gerealiseerd en geen uitstalling van producten plaatsvindt.