direct naar inhoud van Artikel 5 Centrum
Plan: Rokkeveen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0637.BP00010-0004

Artikel 5 Centrum

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

met daaraan ondergeschikt:

 • a. groenvoorzieningen;
 • b. kunstwerken;
 • c. nutsvoorzieningen;
 • d. objecten van beeldende kunst;
 • e. parkeervoorzieningen;
 • f. reclameobjecten;
 • g. speelvoorzieningen;
 • h. verblijfsgebied en terrassen;
 • i. vlaggenmasten en lichtmasten;
 • j. water;
 • k. wegen en paden;

met de daarbij behorende bouwwerken.

5.2 Bouwregels
5.2.1 Gebouwen
 • a. gebouwen en overkappingen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' mag de totale oppervlakte van gebouwen en overkappingen ten hoogste het met de aanduiding aangegeven bebouwingspercentage van het bouwvlak bedragen. Indien geen bebouwingspercentage is aangegeven, geldt een maximum bebouwingspercentage van 100% van het bouwvlak;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' mag de bouwhoogte niet meer bedragen dan met de aanduiding is aangegeven;
 • d. de bouwhoogte van nutsvoorzieningen mag maximaal 4 m bedragen;
5.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. de bouwhoogte van een erf- of terreinafscheiding mag maximaal 2 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van reclameobjecten, speelvoorzieningen, vlaggenmasten en lichtmasten mag maximaal 10 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van objecten van beeldende kunst mag maximaal 15 m bedragen;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van centrum - standplaats' mag de standplaatsoppervlakte van een kraam, een wagen, een tafel of vergelijkbaar ander middel maximaal 20 m2 bedragen en de bouwhoogte mag maximaal 4 m bedragen;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'aantal standplaatsen' mag het maximum aantal standplaatsen niet meer bedragen dan met de aanduiding is aangegeven;
 • f. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag maximaal 3 m bedragen.
5.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor de opslag van caravans, boten en overige zaken anders dan ten behoeve van de bestemming;
 • b. het gebruik van gronden als stort en/of opslagplaats van grond en/of afval, anders dan als stort- of opslagplaats voor normaal gebruik;
 • c. het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor de opslag en verkoop van consumentenvuurwerk;
 • d. het gebruik van gronden en/of bouwwerken ten behoeve van raam- en straatprostitutie.