direct naar inhoud van Artikel 10 Wonen - 3
Plan: De Dijk en Het Land
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0612.BP00030-4001

Artikel 10 Wonen - 3

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen in gestapelde woningen;
 • b. maatschappelijke voorzieningen;
 • c. kantoor;
 • d. horeca 1;
 • e. bij deze doeleinden behorende voorzieningen, zoals parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen.
10.2 Bouwregels

Op en onder de in lid 10.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met in achtneming van de volgende bepalingen:

10.2.1 Hoofdgebouwen

Voor de bouw van gebouwen gelden de volgende bouwregels:

 • a. Er mogen niet meer dan 1.000 woningen worden gebouwd;
 • b. De bouwhoogte bedraagt ten hoogste de hoogte zoals ingeschreven in de verbeelding;
 • c. De bouwhoogte van de eerste bouwlaag, grenzend aan, of georiĆ«nteerd op de Hongerlandsedijk, bedraagt ten minste 4 meter;
 • d. De voor-, achter- en zijgevels van de gebouwen worden aangemerkt als bouwgrenzen, waarbinnen de gebouwen dienen te worden gebouwd.

10.2.2 Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste:

a. van erf- en terreinafscheidingen 2 m;
b. van schotelantennes, ongeacht of zij op of aan bouwwerken worden gebouwd 3 m;
c. van tuinmeubilair 2 m;
d. van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 3 m.

10.3 Specifieke gebruiksregels

Voor het gebruik gelden de volgende regels:

 • a. Het in gebruik nemen van de woning of delen van de woning als een kamerverhuur-bedrijf is niet toegestaan;
 • b. De in lid 10.1. onder b t/m d bedoelde functies hebben een gezamenlijk bruto vloeroppervlakte van ten hoogste 10.000 m2 ;
 • c. De in lid 10.1 onder b t/m d bedoelde functies zijn uitsluitend toegestaan op de eerste twee bouwlagen en onder de volgende voorwaarden:
  • 1. De bruto vloeroppervlakte mag per vestiging niet meer bedragen dan 200 m2 .
 • d. Op de in lid 10.1 bedoelde gronden is- in samenhang daarmee- ook het gebruik toegestaan van gedeelten van hoofdgebouwen, inclusief aan- en uitbouwen en bijgebouwen, voor aan-huis-gebonden-beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten zoals genoemd in milieucategorie 1 van de Staat van bedrijfsactiviteiten zoals opgenomen in Bijlage 1, voor zover:
  • 1. het vloeroppervlak ten behoeve van aan-huis-gebonden beroepen en de kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten niet groter is dan 30% van het vloeroppervlak van de woning, met een maximum van 25 m2 ;
  • 2. de woning mag hierdoor niet, c.q. niet in betekenende mate het karakter van een woning verliezen;
  • 3. degene die de activiteiten in de woning uitvoert, dient tevens de bewoner van de woning te zijn;
  • 4. de activiteit mag geen onevenredige afbreuk doen aan het woonklimaat in de directe omgeving en mag niet gepaard gaan met horeca en detailhandel, uitgezonderd beperkte verkoop, die ondergeschikt is aan de uitoefening van de betrokken kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten.
10.4 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in :

 • a. lid 10.3 om een kamerverhuurbedrijf toe te staan, mits:
  • 1. de belangen van direct omwonenden niet onevenredig worden geschaad;
  • 2. er voldoende parkeergelegenheid is.

Het bevoegd gezag kan voorwaarden stellen aan het gebruik van de woning als kamerverhuurbedrijf.

 • b. lid 10.3 onder b voor het toestaan van een maximum oppervlakte van 12.500 m2 ;
 • c. lid 10.3 onder c voor het toestaan van een oppervlakte van maximaal 250 m2 per vestiging;
 • d. de onder b en c bedoelde afwijkingen worden slechts verleend indien:
  • 1. dit bijdraagt aan het goed functioneren van deze functies in dit plangebied;
  • 2. er geen onevenredige hinder ontstaat.
 • e. lid 10.3 onder d voor het toestaan van bedrijfsactiviteiten genoemd in milieucategorie 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten zoals opgenomen in Bijlage 1, worden toegestaan, voor zover deze bedrijfsactiviteiten naar de aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met bedrijfsactiviteiten zoals genoemd in milieucategorie 1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten zoals opgenomen in Bijlage 1, mits vooraf een milieudeskundige hierover is gehoord.