direct naar inhoud van Artikel 7 Gemengd
Plan: Noord
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0612.BP00005-4001

Artikel 7 Gemengd

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. detailhandel;
 • b. horeca 1 en 3;
 • c. kantoren;
 • d. aan de hoofdfunctie ondergeschikte verkeers- en groenvoorzieningen, tuinen, erven en terreinen.
7.2 Bouwregels
7.2.1 Gebouwen
 • a. gebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de met de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' aangegeven bouwhoogte;
 • c. de goothoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de met de aanduiding 'maximale goothoogte (m)' aangegeven goothoogte;
 • d. de totale oppervlakte van gebouwen en overkappingen bedraagt ten hoogste het met de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' aangegeven bebouwingspercentage van het bouwperceel; indien geen bebouwingspercentage is aangegeven, geldt een bebouwingspercentage van 100% van het bouwperceel.

7.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. de bouwhoogte van erfafscheidingen voor de voorgevelrooilijn bedraagt ten hoogste 1 m;
 • b. de bouwhoogte van erfafscheidingen elders bedraagt ten hoogste 2 m;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m.
7.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de afmeting en de plaats van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend straat en bebouwingsbeeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de milieusituatie;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • f. de handhaving van de oorspronkelijke parcellering;
 • g. de handhaving van de diversiteit van het bebouwingsbeeld;
 • h. de situering van het laden en lossen op het perceel.