direct naar inhoud van Artikel 13 Verkeer - 2
Plan: Noord
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0612.BP00005-4001

Artikel 13 Verkeer - 2

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woonstraten en pleinen;
 • b. voet- en rijwielpaden;
 • c. groenvoorzieningen, bermen en watergangen;
 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. nutsvoorzieningen;
 • f. fietsenstallingen, abri's, telefooncellen, straatmeubilair en dergelijke;
 • g. speel- en verblijfsvoorzieningen;
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'garages': uitsluitend garages en bergingen ten behoeve van de woningen.
13.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

 • a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan ten behoeve van de verkeersregeling, de verkeers- of wegaanduiding of de verlichting bedraagt ten hoogste 3 m.
13.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 13.2, en om de bouw van erkers, luifels, balkons en andere ondergeschikte bouwdelen van een aangrenzend hoofdgebouw toe te staan, waarbij geldt dat:

 • a. de diepte ten hoogste 1,25 m bedraagt;
 • b. het oppervlak ten hoogste 6 m² bedraagt;
 • c. bouwdelen op de begane grond niet zijn toegestaan.