direct naar inhoud van Artikel 12 Verkeer - 1
Plan: Noord
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0612.BP00005-4001

Artikel 12 Verkeer - 1

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. wegen met ten hoogste 2 x 1 doorgaande rijstrook, alsmede opstelstroken, busstroken, voet- en fietspaden;
  • b. groenvoorzieningen, bermen en watergangen;
  • c. parkeervoorzieningen;
  • d. nutsvoorzieningen;
  • e. fietsenstallingen, abri's, telefooncellen, straatmeubilair en dergelijke.
12.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

  • a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd;
  • b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan ten behoeve van de verkeersregeling, de verkeers- of wegaanduiding of de verlichting bedraagt ten hoogste 3 m.
12.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 12.2, en om de bouw van erkers, luifels, balkons en andere ondergeschikte bouwdelen van een aangrenzend hoofdgebouw toe te staan, waarbij geldt dat:

  • a. de diepte ten hoogste 1,25 m bedraagt;
  • b. het oppervlak ten hoogste 6 m² bedraagt;
  • c. bouwdelen op de begane grond niet zijn toegestaan.