direct naar inhoud van Artikel 11 Wonen - 1
Plan: Schoonhoven-Oost
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0608.BP1040SchoonhovenO-OH01

Artikel 11 Wonen - 1

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woningen en beroepsmatige activiteiten;
 • b. ter plaatse van de functieaanduiding 'specifieke vorm van wonen-woonwerkeenheden' : woonwerkeenheden bestaande uit een bedrijfswoning en een bedrijf uit ten hoogste categorie 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;

en tevens voor:

 • c. ter plaatse van de functie-aanduiding ' specifieke vorm van wonen-zorgwoonvormen ten behoeve van sociaal-medische voorzieningen' : zorgwoningen;
 • d. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals erven, tuinen, water, nutsvoorzieningen en parkeervoorzieningen.

11.2 Bouwregels

11.2.1 Hoofdgebouwen

Ten aanzien van het bouwen gelden de volgende regels:

 • a. hoofdgebouwen worden gebouwd in een bouwvlak;
 • b. de aangegeven bebouwingstypologie dient te worden aangehouden:
  • 1. aaneengebouwde woningen ter plaatse van de aanduiding 'aaneengebouwd';
  • 2. gestapelde woningen ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld';
  • 3. geschakelde woningen ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding geschakeld';
  • 4. twee-aaneengebouwde woningen ter plaatse van de aanduiding 'tweeaaneengebouwd';
  • 5. vrijstaande woningen ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand';
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' mag de goot- en bouwhoogte van hoofdgebouwen niet meer bedragen dan in het bouwvlak is aangegeven;
 • d. het aantal woningen mag niet toenemen.

11.2.2 Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen

Ten aanzien van het bouwen gelden de volgende regels:

 • a. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen worden gebouwd ter plaatse van de bouwaanduiding 'bijgebouwen';
 • b. de goothoogte van aan- en uitbouwen bedraagt ten hoogste de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw vermeerderd met 0,35 m;
 • c. de bouwhoogte van aan- en uitbouwen bedraagt ten hoogste 6 m;
 • d. de goothoogte van bijgebouwen en overkappingen bedraagt ten hoogste 3 m;
 • e. de bouwhoogte van bijgebouwen en overkappingen bedraagt ten hoogste 6 m;
 • f. het bebouwingspercentage van de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mag ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' maximaal 50% van het bouwperceel bedragen met een maximum van 30 m2 bij tussenwoningen en 60m2 bij eindwoningen en vrijstaande woningen.

11.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde

Ten aanzien van het bouwen gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erfafscheidingen voor de voorgevel van het hoofdgebouw bedraagt ten hoogste 1 m;
 • b. de bouwhoogte van erfafscheidingen elders bedraagt ten hoogste 2 m;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken geen gebouwen zijnde bedraagt ten hoogste 3 m.

11.3 Specifieke gebruiksregels

11.3.1 Beroepsmatige activiteiten

Binnen de bestemming 'Wonen-1' is de uitoefening van beroepsmatige activiteiten toegestaan in de woning, inclusief aangebouwd bijgebouw, waarbij de volgende bepalingen van toepassing zijn:

 • a. de woonfunctie blijft als hoofdfunctie herkenbaar;
 • b. de activiteit wordt door de bewoner uitgeoefend;
 • c. de omvang van de activiteit mag niet meer bedragen dan 30% van de gezamenlijke vloeroppervlakte van de (woon)bebouwing tot een maximum van 30m2;
 • d. het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en mag geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken;
 • e. detailhandel, anders dan ondergeschikte detailhandel, is niet toegestaan.

11.3.2 Woon-werk-eenheden

Ter plaatse van de functie-aanduiding woon-werk-eenheden wordt het gebruiken, te doen of laten gebruiken van de bedrijfswoning als zelfstandige woning als strijdig gebruik gerekend.

11.4 Afwijken van de gebruiksregels

11.4.1 Bedrijfsmatige activiteiten

Het bevoegd gezag mag bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 11.1 onder a teneinde de uitoefening van bedrijfsmatige activiteiten inde woning, inclusief aangebouwd bijgebouw, toe te staan, waarbij de volgende bepalingen van toepassing zijn:

 • a. de woonfunctie blijft als hoofdfunctie herkenbaar;
 • b. de activiteit wordt door de bewoner uitgeoefend;
 • c. de omvang van de activiteit mag niet meer bedragen dan 30% van de gezamenlijke vloeroppervlakte van de (woon)bebouwing tot een maximum van 30m2;
 • d. het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en mag geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken;
 • e. detailhandel, anders dan ondergeschikte en productiegebonden detailhandel, is niet toegestaan.