direct naar inhoud van Artikel 17 Wonen - 3
Plan: Woudhoek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0606.BP0005-0002

Artikel 17 Wonen - 3

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen in de vorm van aaneengesloten woningen;
 • b. mantelzorg;
 • c. de uitoefening van een aan huis gebonden beroep of aan huis verbonden (bedrijfs)activiteit behorende tot categorie 1 of 2 van de als bijlage 1 bij deze regels opgenomen Staat van milieubelastende activiteiten, mits de gezamenlijke oppervlakte welke ten behoeve van een beroep of bedrijf aan huis wordt gebruikt niet meer bedraagt dan 30% van de totale oppervlakte van de woning;
 • d. een logeerhuis voor verstandelijk gehandicapten, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk';
 • e. een praktijkruimte groter dan de maximale oppervlakte als bedoeld onder c, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'praktijkruimte' en uitsluitend op de begane grond;
 • f. wegen, fiets- en voetpaden, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang';

met daarbij behorende:

 • g. tuinen en erven;
 • h. parkeervoorzieningen.
17.2 Bouwregels

Ter plaatse van de in deze bestemming bedoelde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de bestemming, en voorts met inachtneming van de volgende regels:

17.2.1 regels ten aanzien van hoofdgebouwen
 • a. de hoofdgebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 • b. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
 • c. de goot- en bouwhoogte mag niet meer bedragen dan op de verbeelding is aangeduid;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - wonen en parkeren' mag de begane grond uitsluitend bebouwd worden met een parkeerruimte, bergingen en ingangspartijen ten behoeve van de daarboven gelegen woningen;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' mag de vrije doorgangshoogte op de begane grond niet minder bedragen dan 2,2 meter.
17.2.2 regels ten aanzien van bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2,0 meter bedragen, tenzij deze zijn gelegen vóór de voorgevel of het verlengde daarvan, in welk geval de hoogte niet meer mag bedragen dan 1,0 meter;
 • b. de hoogte van palen en masten mag maximaal 7,0 meter bedragen;
 • c. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 3,0 meter bedragen.
17.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen aan de situering, de goot- en bouwhoogte van aanbouwen, bijgebouwen en overkappingen, ter waarborging van:

 • a. de verkeersveiligheid;
 • b. een evenwichtig ruimtelijk beeld;
 • c. de bezonning, privacy en/of gebruiksmogelijkheden van aangrenzende percelen.
17.4 Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het bepaalde in lid 17.1, onder c voor andere milieubelastende activiteiten dan bedoeld in dit lid, met in achtneming van de volgende regels:

 • a. afgeweken kan worden voor een milieubelastende activiteit die niet behoort tot, of niet genoemd is in, categorie 1 of 2 van de Staat van milieubelastende activiteiten (Bijlage 1), mits de betreffende bedrijfsactiviteit naar de feitelijke aard en (milieu-)invloed op de omgeving gelijk kan worden gesteld met activiteiten als genoemd in categorie 1 of 2;
 • b. niet wordt afgeweken voor geluidzoneringsplichtige inrichtingen en risicovolle inrichtingen als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen.