direct naar inhoud van Artikel 9 Gemengd - 1
Plan: Zevenkamp en Nesselande
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0599.BP1043ZevenkmpNes-oh01

Artikel 9 Gemengd - 1

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. detailhandel, uitsluitend op de begane grond;
 • b. kantoren met baliefunctie, uitsluitend op de begane grond, met een b.v.o. van tenhoogste 500 m2¬†per vestiging;
 • c. kantoren ten behoeve van detailhandel, op de eerste verdieping;
 • d. bedrijven (t/m categorie 1 van de lijst van bedrijfsactiviteiten behorende bij deze regels), uitsluitend op de begane grond;
 • e. detailhandelgerelateerde horeca, zoals een lunchroom, cafetaria of restaurant, uitsluitend op de begane grond, met uitzondering van de locatie gelegen aan de Zevenkampse Ring, waar 'horeca' is toegestaan;
 • f. maatschappelijke voorzieningen;
 • g. sociaal culturele voorzieningen;
 • h. wonen, uitsluitend op de verdieping(en) met uitzondering van de daarbij behorende voorzieningen zoals bergingen en garageboxen die ook op de begane grond zijn toegestaan;
 • i. voorzieningen behorend bij bovengenoemde functies, zoals erf, groen, tuinen, water, ontsluitingswegen en -paden;
 • j. 'Waarde - Archeologie - 2', voor zover de gronden mede als zodanig zijn bestemd.
9.2 Bouwregels
9.2.1 Medebestemming

Voor zover de gronden mede zijn bestemd voor 'Waarde - Archeologie - 2', is voor het bouwen het bepaalde terzake in genoemde bestemming mede van toepassing.

9.2.2 Bebouwingsnormen
 • a. terplaatse plaatse van de op de verbeelding aangegeven bouwaanduiding 'overbouwde doorgang' dient een vrij doorgang te worden gelaten met een hoogte van ten minste 2,4 meter.
9.3 Specifieke gebruiksregels
9.3.1 Algemeen

Woningen mogen mede worden gebruikt voor de uitoefening van een aan huis gebonden beroep of bedrijf, mits:

 • a. de woonfunctie in overwegende mate gehandhaafd blijft, waarbij het bruto vloeroppervlak van de woning voor ten hoogste 30% mag worden gebruikt voor een aan huis gebonden beroep of bedrijf;
 • b. ten aanzien van een aan huis gebonden bedrijf sprake is van een bedrijf tot en met categorie 1 als bedoeld in de bij deze regels horende lijst van bedrijfsactiviteiten;
 • c. de gevel en dakrand van de woning niet worden gebruikt ten behoeve van reclame-uitingen;
 • d. er geen bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden die betrekking hebben op het onderhouden en repareren van motorvoertuigen;
 • e. er geen detailhandel plaatsvindt, tenzij als ondergeschikt onderdeel van het aan huis gebonden beroep of bedrijf.
9.4 Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 9.1 terzake van de toegestane bedrijfsactiviteiten ten behoeve van andere bedrijfsactiviteiten dan die primair zijn toegelaten, welke - gehoord de milieudeskundige - daarmede naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn.