direct naar inhoud van Artikel 7 Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen met lpg
Plan: Zevenkamp en Nesselande
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0599.BP1043ZevenkmpNes-oh01

Artikel 7 Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen met lpg

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen met lpg' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. een inrichting voor de verkoop van motorbrandstoffen met LPG, met de daarbij behorende boven- en ondergrondse voorzieningen, erf, groenvoorzieningen, water, alsmede, uitsluitend in combinatie hiermee, voor detailhandel;
  • b. 'Waarde - Archeologie' (als bedoeld in Waarde - Archeologie - 1 en Waarde - Archeologie - 2), voor zover de gronden mede als zodanig zijn bestemd.
7.2 Bouwregels
7.2.1 Medebestemming

Voor zover de gronden mede zijn bestemd voor 'Waarde - Archeologie - 1 en Waarde - Archeologie - 2', is voor het bouwen het bepaalde terzake in genoemde bestemming mede van toepassing.

7.2.2 Bebouwingsnormen algemeen
  • a. het maximum inhoud van gebouwen mag niet meer bedragen dan 600 m3 
  • b. de maximum hoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan 5 meter, waarbij voor de locatie Brandingdijk moet worden gemeten opzichte van de kruin van de Groeneweg;
  • c. van een luifel mag de maximum oppervlakte 750 m² en de maximum hoogte 5 meter bedragen, waarbij voor de locatie Brandingdijk moet worden gemeten opzichte van de kruin van de Groeneweg;
  • d. voor de locatie aan de Brandingdijk geldt ten aanzien van de luifel geldt dat de naar de Groeneweg en de naar de Brandingdijk gerichte zijden evenwijdig –en daarmee de hoofdrichting volgend- aan deze wegen dienen te lopen;
  • e. overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, mogen niet hoger zijn dan 7 meter, met uitzondering van de ontluchtingsschachten;
  • f. detailhandel mag niet meer dan 125 m2 verkoop vloeroppervlak innemen.
7.3 Afwijken van de bouwregels
  • a. Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 7.2 ten behoeve van het toestaan van een maximum hoogte van 8 meter, indien dit gewenst is in verband met een bijzondere architectonische vormgeving.